#2483: Biorama

.I , . 

 

Lördagen den 22 oktober kl. 7,10, 8,10, 9,106. m...
söndag-en den 23 01a. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, i9,10 enn.

Söndagens första föreställning Billighetsföreställning.

 

 

Entré alla platser: äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

ngGRAM

 

1- En varpremenad i Bois de Beulogne.
Fängslande seeneri från den ryktbarapaen i ri.

2- rn0ln.

Kemisk triekfilm.

i

Det är julnatt. Den gamle i St. Klaus slår tolf rungande slag på domkyrkans
stora klocka. Den lilla Dolly ligger i sin sång och marker ej att far och mor korn-
ma såsom St. Klaus med julklappar, som de lagga utmed hennes sång. En neger-
dookpojk såtta de på stolen, men då far och mor gått, kommer den stora dockan
Emmy och rifver ner negerpojken. Denne senare blir bedårad af Emmys skönhet
och nobla upptråde ooh glömmer helt och hållet af att göra motstånd.

   

 

 

h)
CU
O
I 


 

 

 

få? .. Är  :I
o-Eo   .
o-o alla

 

 

 

Reveluiienens stad. En serie intressanta bilder. 0
Bilden fiir dagen. Blir ses af alla.

.Qi

 

    

55::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::
I. I :I

lllfillI Dl-ktllllla
:1.- il VB S  eller B Sjllll öll H 8 U B i;
 Storslagen, kolorerad bildserie. i:
u .. . . .. . :E-
ll Det ar sagan om den fagra, af friare omsvarmade prinsessan, som kastar en ll
=: gyllene bågare i hafvets djup - den som kan återgifva henne den, blir hennes och 
.I landets herre. Med hjålp af hafsdrottningen, som förkladt sig till tiggerska, når en .I

:: fattig iiskare målet - dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafs- Il
I. drottningens rike. Han trotsar löftet, ooh hafsdrottningen håmnas genom att låta 

:: slottet försvinna i djupet. 
:: l. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3. Den gyllene bågareni 
:: djupet. 4. Haroldor kungöra prinsessans löfte. ö. Hafsdrottningen hjälper fiskaren. ::
ll 6. På hafvets1 botten. 7. Fiskarens löfte. 8. Fiskaren vinner prinsessan. 9. På Il
:I bröllopsaftonen. 10. Den första hornstöten. 11. Hafvet stiger. 12. I djupet. .-

5. O O I I
Flskodlmg, Foreller.
Ett intressant studium från fiskeriliushàllningsområdet. En bild som förtjänar att ses.

Som bekant pågår sedan åtskilliga år statsunderstödda, systematiska arbeten för höjande
af iiskrikheten i de svenska sjöarna och vattendragen. Den bildserie Vi har visa åskådliggör
hvilket omfattande, samvetsgrannt arbete, som måste nedläggas på dessa odlingar.

Man ser har vanligt forelliiske med håf i en å. Så får man vara med om urval af fisken;
de stora tillvaratagas, medan de mindrevårdiga återförpassas i sitt element.

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anordningarna för ågglåggning och kläck-
ning fullbordats, insamlas rommen, hvarefter densamma befrnktas och tvättas samt nedlågges
i ryssjor. Den sterila rommen aflågsnas. Efter 25 dygn ser man det blifvande fiskynglet, som
nu under en månad upptager näring genom ett slags krafva, kallad vitellis. Fiskynglet vid
tre ooh sex månaders samt ett ooh två års ålder framvisas. Och slutligen öfvertygas man om
behofvet af att hålla de olika årsklasserna isår: de stora sluka eljest de små.

 

  

E Aff! "MK "Sk "137:-qu- 1 -wt-ar-rqu-Eäärgun-W events-.muggezw ,,..- :35,.14
Q L I j .heaven-s Mss-:af masa.. -manar-.-    i Ne =
., .I
. . 0.. .. m I .,

6- E t " k b " 11 d.
n ragis ro ops ag.
- Muntra episoder.
--
" " " . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plat 25 öre.
IM Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovälkorligen intaga de platser, Iwan-till biljetterna äro köpta.

Förändring af programmet förbehålles!

 

fi

ons. söndagens ninigneeegggeseailniagi I
Kasta ej begagnadegpgzqgram. på gatan.

 

Klippan 1910. rycksfi-

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain