#2481: Kjeflinge Biograf-Teater

KJEFLINGE

 

Fredagen den 21 och Lördagen den 22 0kt0ber
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

söndagen den 23 k1. 5,10, 0,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

PROGRA

 

 

 

 

BGY-SCOUTS.

Stockholms Boy-seuuts-kluhhens öfningar ib-Stoekholms-trakten.
En intressant hild för alla. Bm- ses af alla Kejzmgepojkar.

uBoy-scoutsLC är dagens lösen öfver nästan hela den civiliserade världen: dessa tvä
ord hafva gätt ut som ett fältrop för en ny ungdomsrörelse, hvilken synes äga den största
samlings- och lifskraft. Dess syfte är att göra gossar ur alla samhällsklasser till praktiskt
dugliga, i. arbetet pålitliga, samhället trogna, ädelt tänkande och kännande individer. Man
vill bygga pä den hos pojkar inneboende känslan för det rätta, goda och sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i fält sysselsatta med spanings- och patruller-v
ingstjänst, signalering, rapportföring m. m. och man märker tydligt med hvilken entusi-

asmde omfatta de ganska kräfvande uppgifterna.
i M

Bäxm ästaren.

Kemisk trixfilm.

fl. En bild för dagen.

 

.W

::IIIIIII .III-I.III-IIII-IIIIIIII-II!IIIIIIIII III-III...-
ll fw I v "I i i i
I: 3. " 1 :E
u . :E
:: I !!
:I Kinematografiskt drama efter Henri Bernsteins berömda skadespel, som i tjo] gafs :ä
l: l Falun af Lindrothska sällskapet. :I
.. .. . . ll
EE Hufvudrollen utfores af Kopenhamnarnes gunstlmg, fru Uda Nielsen. :III
:: Fru Fanny är nägra är äldre än sin man, i hvilken hon är vansinnigt. kär. 
:: Legrand är ämbetsman och hans inkomster stä ej i. förhällande till hans fina um- 
.I gänge. Detta pinar Fanny mer än hon vägar hon tror att hon mister mannens ll
ll . 1 Il
ll kärlek om hon inte har vackra toaletter. Il
:: De äro nu på besök hos godsägaren de Bretard, som är omgift med en vän- 
:: inna till fru Fanny. Den unge Richard de Bretard, sonen i första äktenskapet, är 
ll betagen i fru Fanny, som koketterar igen, för att göra sin man svartsjuk. Il
:= Fanny ser husets rikedom och hennes toaletter misshaga hennes man. Hon 

.I tillegnar sig innehållet i en pä bordet liggande plänbok. Fru de Bretard iinner den .I
ll tömda plånboken och tilltror sin styfson stölden. Förfärad omtalar hon saken, hvar- II

:: på vännerna rädslä. .I
:: Dä fru Fanny finner att misstanken hvllar pä sonen tröstar hon föräldrarna och

ll räder dem låta sonen resa. För honom omtalar hon alltsammans och han lofvar pä-

.. taga sig skulden och resa.

:: Legrand finner emellertid pängarne på, deras rum och Fanny fär nu bekänna,

ll hvarpä Legrand omtalar allt för Bretards, hvilka, iglädjen öfver sonens oskuld, ll

:: öfvertala Legrands att företaga den resa, sonen skulle gjort. 
I.

4-- Amazener under olika tidehvarf.

Vackert kolorerad.

Från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en lans och klädd i en. djur-
fäll, till vära tiders graciösa uppenbarelse, frän medeltiden till Ludvig XVI. Gri-
pande äro tablåernaa frän franska revolutionens dagar.

Svensk nyhet!

Badortslif vid Mölle.

Mycket intressanta hilder från den beryktade hadorten vid Kullen.

Kullen har alltid varit en kär tillfiyktsort för turister Och pä senare ären fått
en Viss betydelse genom det kontinentala badlif som utvecklas vid dess fot vid bad-
orten Mölle. Vära bilder gifva en god föreställning om detta friluftslif såvälivatten
som pä land.

 

6-- Starka fruar are farliga.

Roligt skämt.
--

Entré- äldre leta pl. 50 öre, 2=dra pi. 35. are, aaje 11125 are;
I" bam lata P1- 25 fire, 211m pl. 15 Öfe,eajelp1.-1oam

 

Klippan 1910.y Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain