#2480: Bjufs Biograf-Teater

Onsdagen den 26 matcher

ri. e,1ö","7.1ef" sansad-é;  

 

   

1- En varprrnenad i. Beis de denlegne.

Fängslande scenarier från den rykthara parken i Parisi

.BD

Kemisk triekrn. i vi

Det  julnatt. Den gamle i St. Klaus slår tolf rungande slag på domkyrkans
stora. klocka. Den lilla Dolly ligger i sin sang och marker ej att far och mor kom-
ma sasom St. Klaus med julklappar, som de lagga utmed hennes sang. En neger"-
dockpojk satta de på. stolen, men då, far och mor gått, kommer den stora dockan
Emmy och rifver ner negerpojken. Denne senare blir bedårad af Emmys skönhet
och nobla upptrade och glömmer helt och hållet af att göra motstånd. I

     

"01   f Vi f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fF-.o
OFÖ
I.

Revolutienens stad. En serie intressanta hilder.
Bilden för dagen. I Bär ses af alla.

 

IlllllIIIIIIIIIIIlllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllualllllllllllllllllll
::.II-...IIIIIIII-...III...II.III-I......III-...IIIIIII-.III-IIIIIIII-::
I. .I

"lhflll- Dl-kllllll"
gg. a ve s Jap a.. e sJan an e s n e i;
EE Storslagen, kolorerad bildserie. 
:: Det är sagan om den fagra, af friare omsvärmade prinsessan, som kastar en 
:: gyllene bägare i hafvets djup F den som kan återgifva henne den, blir hennes och 
:: landets herre. Med hjälp af hafsdrottningen, som förklädt sig till tiggerska, när en 
:I fattig iiskare målet - dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafs- 

I: drottningens rike. Han trotsar löftet, och hafsdrottningen hamnas genom att lata .I
3. slottet försvinna i djupet.

I. V .
:: 1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3. Den gyllene bagareni
:: djupet. 4. Harolder kungöra prinsessans löfte. 5. Hafsdrottningen hjälper fiskaren.

Il ö. Pa hafvets botten. 7. Fiskarens löfte.. 8. Fiskaren vinner prinsessan. 9. På

bröllopsaftonen. 10. Den förstahornstöten. 11.7Hafvet stiger. 12. I djupet.

5- O O
Fiskodlmg, Foreller.
Ett intressant studium från fiskerihnshållningsområdet. En bild som förtjänar att ses.

Som bekant pågår sedan åtskilliga år statsunderstödda, systematiska arbeten för höjande
af fiskrikheten i de svenska sjöarna och vattendragen. Den bildserie vi här visa åskådliggör
hvilket omfattande, samvetsgrannt arbete, som maste nedläggas på dessa odlingar.

Man ser har vanligt forellfiske med häf i en a. Sa får man vara med om urval af fisken
de stora tillvaratagas, medan de min-drevardiga återförpassas i sitt element.

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anordningarna för vagglàiggning och kläck-
ning fullbordats, insamlas rommen, hvarefter densamma befruktas och! tvättas samt nedlagges
i ryssjor. Den sterila rommen aflagsnas. Efter 25 dygn ser man d blifvande fiskynglet, som
nu under en månad upptager näring genom ett slags krafva, kall vitellis. Fiskynglet vid

tre och sex månaders samt ett och tva års ålder framvisas. Och slatligen öfvertygas man om
behofvet af att halla de olika arsklasserna isär: de stora sluka eljestl-pde små..

 

 

e. En tragisk bröllopsdag.
Mnntra episoder.

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2:dra pl. 35 öre, R3zdje pl. 25 öre;
. vbarn lzsta pl. 25 öre, szra pl. 15 öre, 3:dje pl. lO öre,

 

Klippan- -1-910. Tullbergs Tryckeri;

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain