#2479: Biograf-Teatern Göta

mon-inninnn

 

   

 

i KARLSHAMN.

alla dagar kl. 7,10,18,10, 9,10 e. m.
Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

Förevisningar af letvanile bilder

 

 

 

PROGRAM

tro-.in Måndagen den 2 t.0.m. Onsdagen den 4 Jani.

   

1. Express i dag från Paris. Senaste serie.

Kinematn-grafisk Veckorevy

 

.h
visar lefvande bilder till daigshämlelserna världen rundt.

Kinematoqrafiska Veckorevyn vet allt! sur allt!
Läs världsnyhaterna l Eder tidning! m W Se dem à Göta!

Märk bl. a.: 5-mastaren "Preussens" g-mndstötning i Engelska kanalen samt den hemska
tågolyckan mellan Genua och Milano.

London: Riksdagsmannakandidaterna börja sin verksamhet. - Paris: Den första kvinn-
liga akademimedlemmen Judith Gautier, den berömda romanförfattarinnan Théodore Gau-
tiers dotter, invald i Aoademie des Concoiirts. - Dartfort: Den ärli atäliingeniplöjning.
Mänchen: Det berömda stadshuset med sitt märkliga ur, som daåigen kl. ll visar en
medeltida turnering. - Paris: Då. Seine hotar att öfversvämina. Försiktighetsåtgärder.
Dover: "Preussentg världens näst största segelfartyg, grundstött på. strandklipporna. Om-
bord pä Phaveristen. De modiga sjömännen vägra att lämna sitt älskade fartyg. -Italienz
Mellan Milano och Genua inträffade häromdagen en hemsk järnvägsolyoka, då. ett express-
täg bakifrån körde pä ett annat tåg. Olyckan berodde på. felvexling. Män a omkommo
ooh skadades. - Adrianopel: Besök af sultan Muhamed V. De talrika of oerarna följa
honom till bönen, men taga enligt muhaniedansk sed först af skodonen. Efter bönen
återvänder sultanen till sitt anspråkslöa äkdon. - Ryssland: rsdagen af fransmännens
ätertäg 1812 firas. w- Bfriissel: Belgiska parlamentet öppnas. Konungen hyllas af folket

Pathés veckojournal ser allt, vet allt.

Jokeyen, som gör hvad som faller
honom in.

Det är kapplöpningsdag. Täta rader åskådare kanta den rymliga banan.
ruin och i vild fart bär det af lange banan. öfver hinder af alla slag. Vär jokey tyoker under
ridten7 att det blir tråkigt att rida med kamraterna, utan bryter ett tu tre ut ur banan och
anordnar en liten privat hinderridt ute i staden och dess omgifningar. Det blir en ridt, som
sätter skräck i sinnena litet hvarstädes. Efter en stund återvänder vär man till kapplöpnings-
banan, där han, trots sin utflykt, eröfrar första pris.

En roande bild.

::.

3.
Häxan ochi Etienne Marcel.

 

I2.

Starten äger

 

 

 

 

 

 

Historiskt drama.

 

 

 

Efter slaget vid Poitiers, hvarest konung johan
den gode blef tillfångatagen, gick Frankrike under
Karls regering sitt inre fördärf till mötes. Hans
kraftlösa ande förmådde icke att förhindra dess un-
dergång, snarare tvärtom. Utpressningar under
sken af pålagor för rikets bästa hörde till dagord-
ningen. lsynnerhet en af Karls rådgifvare, Baron
diAigle, var outtröttlig i att uppfinna nya sätt för
att ytterligare utsuga befolkningen, isynnerhet bön-
derna. Vid denna tid var Etienne Marcel köpmen
i Paris (år 1350); med kraftig hand grep han sig
an folkets sak. lean Maillard såg hur farlig man-
nen var och beslöt att störta honom. De fördrifna
bönderna som under namn af avargarw ströfvade
omkring i skogarne, sammankallade han genom
hornsignaler. aEtienne Marcel är icke eder vän,
nej det är konungen. Han vill ert väl. Marcel är
förrädare. Han vill eder undergångs, sade han till
dem. De tro Maillard och Etienne lockas ut till
bönderna. De störta sig öfver honom, för att under
ropet förrädare döda honom. Då träder en gam-
mal kvinna, af folket kallad för -bhäxaw, fram och
förklarar, att hans tid ännu icke är utrunnen. På

 

 

hans panna är härskartecknet satt och ni anklaga
honom orättvist. Han begär inte annat än att få
föra eder mot edra verkliga fiender. Kvinnan var
ingen häxa. Hon betalade endast en gammal skuld
till Marcel, som en gång frälst henne undan solda-
ternas piska.

Säker på såväl Pai-is som landets öfriga befolk-
nings hjälp, sammankallar Marcel hufvudledarne till
ett möte i Paris rådhus. Såsom tecken skall bäras
en röd och blå baratt, Paris, färger. Folket, drifna
till den yttersta nöd, griper nu till vapen och inför
Karls ögon dräpes tre at hans dåligaste rådgifvare.
Den uslaste af dem, baron thigle, flyktar till sitt
slott, där han dock, föl-följd af det uppretade folket,
får sina gärningars lön. Marcel räddar dock Karl
från folkets raseri, genom att på hans hufvud sätta
den röda och blå baretten. Böndernas ledare,
häxans son, blir tillfångatagen af konungens trup-
per. Genom löften och goda ord blir upproret
stilladt. Då lofven dock ej hålles, är Etienne Mar-
cel för andra gången i färd med att föra folkets
sak, men blir af konungens soldater och sin fiende
Jean Maillard brakt om lifvet den 31 juli 1358.

 

     

i I.

4 I " :I
--Benares in nernas ei a sta --

v - ::

r I I i u I 

Benares är hufvudstad i divisionen med samma namn i brittiska Indien med 

öfver 200,000 invånare och belägen vid fiodeii Ganges i hvars heliga vatten hindu- ll
erna tvä sig rena frän sina synder och hvarest de döda nedsänkas. Vi se ingången 

:g till guldtämplet, ett af stadens många Sivatämpel, den heliga kalfven och korna i 
II tämplets inre, apornas tämpel, badniiig i Granges, bränning af döda kroppar, ned- Il
:: sänkning af döda i den heliga floden 0. s. v. - 
:: Osterländska bilder ha ju alltid sin lodkelse, sitt intresse, men den serie som 
ll nu visas är i särskild grad ägnad att ses med både nöje och intresse, dä den ger ll
:: en åskådiig bild af iifvet i indiens heligaste Stad i Oiika faser och sanningar. ::.
.I " I.
II I Osterland. :g

sätt, genom att kastaJ Lehmann in bland en flock le

 

9.

Lehmann i

f

lej nbure.

Hejdundramle roligt nummer.

Lehmann har äter en gäng blifvit kär, nu i en lejontämjares fru. Hans glödande kärlek
blir dock snart upptäckt af den bälde lejontäinjaren ooh denne hämnas på. det förskräckligaste

tionen, ja, det är just det roliga. -

 

     

.3 - .

Biljettpriser :

- sn af de mista komiska under som utkommit. --

 

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a yplats 25 öre,v 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

 

jon. Och hur Lehmann sedanqklarar situa-

Publiken bedes, att ovilkorligen intaga de platsar, Iwan-till biljetterna. äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain