#2478: Kjeflinge Biograf-Teater

Keramer ;
    Bigaf-Taer.

Fredagen den 14 och Lördagen den 15 Oktober
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagen den 16 kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

 

55::äe::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55
I. g I.
I .I
I 0 0 ll
II " I.
i; Modern barnkrubba 1 Paris. ==
ll I I I I I 0 l 

:: Ny ntmarkt vacker ooh-instruktiv bildserie, visande de sma barnens hf ::
ii , 1 en modern harnkruhha. ::,
.I

:: Det är en af fattigdomens sämsta sidor, att den sä gör intrång pä familjelifvets 
:: glädje, att den stackars modern i ångest väntar de barn hon skall bringa till värl- 
II den. För att afhjälpa detta missförhållande finnas barmhärtighetsinrättningar, som II

.- göra mycket godt. Barnen -mottagas där och få mot en ringa penning uppfostran i ::
:: s. k. barnkrubbor, tills de äro en fyra, fem år, då de fortsätta sin uppfostran på ::
II andra inrättningar. Det är ett riktigt nöje att se dessa små hvita vaggor stå upp- II
.I radade i de stora salarne, där ljus och luft spela omkring ända i de minsta vrär. 
:: En utomordentlig renlighet är rådande öfverallt. lSmättingarna vakna, le ooh famna .I

:: med sina smä knubbiga händer mot ljuset. Men så kommer allvaret och alla plikter ::
.I mäste utföras - de måste låta tvätta sig. Och sedan kommer det roligaste, maten. 
:: Därefter rulla ooh stappla smättingarna huller om buller i solskenet, roande sig af 
:: alla krafter. II
:: i Denna hild hör ses af alla harnavänner. I 
III-I I

.....::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

WWW

2- Prinsessan N ieotin

eller

Rökarens drömsyner.

Prinsessan Nicotin och hennes syster Rök-féens intagande skälmstyoken ooh gäoke-
rier. Fängslande fantasibild. i

 

 

 1.7), .

 

Från mysteriets värld.

Panna

Upptäckten af en hemlig kluhll i London. Ytterst spännande.

Denna bild gifver en noggrann skildring
af den för någon tid sedan af dagspressen
omnämnda själfmördareklubben i London.
hvilken klubb, tack vare en djärf journalist,
nu blifvit oskadliggjord. Redaktören för en
af världens största tidningar uppdrager ät
en af sina skickligaste referenter att röja
bandets hemligheter. Referenten går in som
medlem af klubben ooh förskaffar sig sålunda
tillträde till nästkommande sammanträde.

Olyokligtvis är det vid detta möte som
den fatala kortdragning skall äga rum.

Sedan alla medlemmarna samlats, skrider
ordföranden till att fördela korten. Den som
fär spader ess, så lyder förra mötets orubbliga
beslut, skall samma natt begå själfmord.

Journalisten blir med om dragningen i
den förhppningen, att om han skulle fä döds-

     

 

I den exotiskt yppiga grönskan af väldigaxträd och prunkande blommor skymta :I

kortet på sin lott, så nog skall han slingra
sig ur fällan på ett eller annat sätt.

DetV är hans tur, han vänder kallt på kor-
tet, som räckes honom och det är just det
ödesdigra spaderesset. De närvarande af-
lägsna sig sa småningom, journalisten är
allena. Ljuset släoks  han vill ut genom
dörren, den är reglad; genom fönstret, det är
omöjligt. Han ängslas, drar fram en revolver
för att försvara sig mot förmenta fiender.

Han häller på att mista förståndet. Re-
ferentens hustru oroar sig öfver att mannen
stannar borta sä länge ooh beger sig till tid-
ningsredaktören. De vända sig till en be-
römd polisman. Med våld tränger sig denne
ooh hans medhjälpare in till journalisten.
De hjälpa honom ur den hemska hälan och
återföra honom till hustrun och så småningom
hämtar-han sig frän förskräckelsen.

 4- I den eviga vårens land. 
EE Kinematografi i färger af Pathe Freres. 

:: några förskrämda hindar fram och i den genomskinliga sjön simma de heliga sköld- 
:: paddorna under det näokrosor med blad sä stora att en man ledigt kan taga plats 

II på dem ooh hvita lotusblommor sträcka sina kalkar upp öfver den spegelblanka ytan. II

:: Och som en värdig bakgrund till det hela se vi vulkanen Smeros höja sin eld- 
EE sprutande hjässa högt öfver molnen. 

5. ÖFVERENSKOMMELSEN.

Komisk scen af Emile Bouoher. Spelad af Max Linder.

Unge herr Max med sitt varma hjärta och sina tomma fickor, är gränslöst kärisin kusin,
som dock på goda grunder vägrar gunstig herrn sin hand. Brakt till förtviiians brant beslutar
vär hjälte att genom döden blifva befriad frän sina sorger. Men han saknar mpd att själf taga
det stora steget. Slumpen skickar dock i hans väg en sannskyldig apach, som kommit för att
stjäla. men som nu i stället mot hederlig ersättning ätager sig att förpassa vår hjälte ur tiden.
Max får emellertid underrättelse att han ärft en amerika-onkels stora förmögenhet. I glädjen
skyndar han till sin kusin, där allt blir bra. Men plötsligt infinner sig apaohen för att fullgöra
sin mission. Förskräokt tar Max till flykten. Den förskräcklige apaohen förföljer honom ooh
upphunnen bereder Max sig till döden. Då närmar sig apaehen ooh förklarar trankilt: uSe här
är herrns pengar. Det ska7 tusan riskera sitt hufvud för Edra nyokeru.

-
6

.De stora kapplopningarna i Liverpool.

En af, världens största hästkapplopningar. Joekeyernas ridt för äran och lifvet!

 äldre l:sta. pl. 50 öre, 2:dra pl. 35 Öre, 3:de pl. 25 öre;
i f  " bara om pi. 25 ere, som pi. 15 om, 3:de pi. 10 om.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain