#2477: Folkets Hus

Konsert af

 

 

 

w-  Under förevisningarne ff

   

 

från Stenestad.

 

 

Vattenfallen vid Krimme
i Tyrolen.

Imponerande naturskådespel. Bilder för naturvånnen!

Det österrikisk-ungerska kronlandet Tyrolen är världs-
bekant för sin vilda, härliga alpnatur, sina bergstoppar, sina
sköna dalar och sin egenartade växtlighet saint ej minst för
forsande vattendrag och mäktiga vattenfall, i hvilka kolossala
krafter ligga förborgade.

De största och vackraste af dessa vattenfall torde vara

de här Visade, hvilka omfatta ett helt system af fall ochforsar, .

Bilder från Norrköping.

 

 

 

Kolorerad.

"p-a-s de De-iiic".

Modern dans i Zone århundradet.

Kolorerad.

Den stora succés ryska käjserliga teaterns danskonstnärer
gjort i alla Europas större städer däribland Stockholm, är ju
alla bekant. Vi bringa denna Vecka för våra äskädares ögon
aPas de DenxLL utförd framför dyrbara antika gobelänger af hr
Th. Koslovv och fröken Baldina, den förre förste dansare och den
senare balettprimadonna vid kejserliga ryska teatern iMoskWa.

 

 

.Petersons Ernst.

Skämt i flera omgångar.

 

 

LES MARTLIHUES.

En typisk fransk fiskarestad.

Martiques är en liten stad i franska departementet Bou-
che-du-Rhöne, pä flera smä, genom broar förenade holmari
Etang de Berre. Staden har omkring 5,000 invänare och lefver

hufvudsakligast pä fiske.
- Fisket vid den franska kusten är af synnerligen stor be-
tydelse, och fiskodling i stor stil förekommer iierestädes. Som
exempel pä hvilka summor fisket tillför landet, kan nämnas, att
fisket är 1900 hade ett värde af i det allra närmaste hundra
millioiier. I

Det lilla samhälle, dit vär bild försätter oss, har som
sagdt sitt egentliga uppehälle pä fiske. Invänarne utkämpa
ofta hårda duster med väder och vind. Vi "se iiskefartygen i
hamn och presenteras för bl. a. en grupp Martiques-ungdom,
barfotad och solbränd. "

Till sist fä vi göra bekantskap med en rolig sport, som
man pä lediga stunder roar sig med. Det är ett slags torner-
spel till sjöss man utför, och kasta hvarandra frän roddbäten
i vattnet, under äskädarnes stormande jubel.

 

Intressant.
Obs j 14 nummer.
" Öfver 2 timmars förevisuing.

 

xullber-gs tryckeri, Klippan.

Houndsditehsmorddramats
slutakt.

Anarkisthataljen i London.

  

  

lll-llullllllnl.
lll-llllnllllll;

 

AK T I.

-- Stort spauäande drama. .-

-

,..=- 

   

 

Kinematograferingen verkställd från
hus intill hataljplatsen.

Storfursten Casadowsky afreser i en mycketi viktig poli-
tisk mission. I hans förvar bennnes en del för staten mycket

in -r-vettesmaskin, ställd att explodera kl. 1 pä natten, befinner sig

i deras ägo. Polisen afsänder genast ett trådlöst telegram till

 

 

viktiga papper. och detta har kommit till den anarkistiska klub- A uSlavoniaLC och underrättar kaptenen härom. Besättningen
bens kännedom. De sända genast nägra af de sina ombord å sättes ögonblickligen i rörelse för att gripa anarkisterna, men I.
fartyget LLSlavoniau, pä hvilket skepp storfursten befinner sig. f dessa ha redan hunnit lösgöra en af räddningsbätarna och Bytt. .-
Undgäende besättningens uppmärksamhet gömma de sig i en  Endast en kort stund äterstär till den bestämda tiden för ex: 
större träläda, hvarifrän de passa på. tillfället ochiinträngai i plosionen. Dä upptäckes genomI kikaren flyktingarna ute-pa 
furstens och bevakningens hytter, hvarvid de bedöfva först hafvet och en vild kapprodd, i hvilken insatsen är lifvet, börjar. .-
vakterna och därefter fursten samt tillägna sig handlingarna, Efter en häftig kamp upphinnas och öfvermannas iiyktingarna, 
hvarefter de placera en helvetesmaskin under furstens säng. som äterföras till fartyget. i I . ::
En af befälet märker att något ovanligt är äfärde och försöker Med revolvern för pannan tvingas anarkisterna uppgifva .I
väcka kaptenens uppmärksamhet. Under tiden har den hem- hvar bomben är placerad och i sista ögonblicket fattar en af 
liga polisen i Szt Petersburg öfverraskat anarkisterna vid deras :befälet bomben och kastar den öfverbord, hvarvid den förskräck- 
sammanträde, hvarvid det kommer i dagen att nägra af med- .Årliga faran är undanröjd och anarkisterna blifva fängslade och .-
lemmarna befinna sig ombord ä LLSlavoniau samt att enlhel- :aha att afvakta sitt straff. 
i Vi I.
:::::::::::::::::::::::::::::::::: I ::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Halve udinna

-- storslagen fsktnuu. -- I.

Lockad af jordens skönheter öfvergifver en gudinna Neptuns  Hon företager en promenad på den förtjusande vildromantiska
hafsstranden och drömmer om kärlek och jordisk lycka. Sä träffar heja Cupidon, som följer henne till en herde. Denne träffas af
Amors pilar och emottager darrande en kyss af gudinnan, hvilkens utsalde han är. Ledsagad af Amor, kärlekens gud, för hon herden
in i sitt rika hus, där hon bedöfvar honom med all sin härlighet ochfprakt. Han omgifves af nyinfer, som utföra de härligaste dan-
ser och tillfängataga honom. Fastän bedärad af all denna glans, känner han likväl sorg uppstiga i sitt innersta. Han vill lämna detta
rum med alla dess kostbarheter, dit den förförande gudinnan fördt hona-rn, och Hyr bort frän detta öfvernaturliga ställe. När han när
hafvet, störtar han sig däri och kastas liflös bort. Med skräck och sorg betraktar gudinnan honom för sista gängen.

   

" Enastående Amerikansk konstfilm.

 Nyhet! o C E N a

å

Girigheteiis lön..

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsdrama i 20 Åindelningar.
En bild ur lifvet, präglad af realistisk sanning och styrka.

Dramat i sina tragiska enskildheter upptager följande afdelningar:

1. Procentaren sänder sina lydiga verk"- härdhjärtade. 19. En godhjärtad poliskommissarie.

tyg ut för att indrifva skulder. 11. Nöden har ingen lag. 20. Under det procentarenisitt kassahvalf
2. Själf förlustar sig i likars sällskap. 12. En frukost betald med mer än guld. gär en kvalfull död till mötes, arbetar
3. Vinet betaldt med de fattigas blod. 13. LLVe Eder som sköflar den fattiga än- hans offer till långt in pä natten för
4. Utan förbarmande. kans boning.LL i att ät honom skaffa guld, hvilket hans
 Ankans döende barn. 14. Ett af de talrika offren. Å Ögon aldrig mer skola se.
6. Nästa morgon, de fattigas bön. 15. Offreps blod ropar mot Himlen. 21. Procentaren saknas.
7. Haf öfverseende, jag vill betala. 16. Ett rymligt kassaskåp. 22. Hans hustru söker efter honom.
8. Bönen gär procentarens öron förbi. 17. Försynens hand. 23. Han finnes död i brist-pä luft.
9. Utmätning hos de fattiga. i 18. Procentaren instängd idetl hermetiskt 24. Inga tårar af saknad fälles vid hans
10. Icke alla af hans verktyg äro lika tillslutna kassahvalfvetfu Å bär, endast glädjetärar.

Ett skådespel som på den helsökandeiflämnar ett oförgåtligt minne.

 

 

 

SALÖNIKI.

En intressant turkisk stad.

Den turkiska staden Saloniki ligger vid viken med sam-
ma namn och erbjuder frän sjön en stätlig anblick, där det
amiteatraliskt utbreder- sig pä sluttningen af en brant kulle.
I det. inre liknar det med sin smuts och sina tränga och oregel-
bundna gator andra turkiska städer. Utom en del gatubilder,
visar vår bild: Alexander den stores triumfbäge, Abdul Hamids
fängelse, Isralitpassagen, Frihetsplatsen, folktyper o. s. v. In-
Vänareantalet i Saloniki torde för närvarande uppgå till cirka-
150,000, af hvilka öfver hälften äro judar. Stadens omgifningar
äro utomordentligt natursköna.

Bilder från en i dagspråssen ofta nåmnd stad.

 

 

Rullskridskosport.

 

 

Gamla och moderna
. danser.-

Som i ett kaleidoskop ser man här ett ungt vackert par
pä ett förträffligt sätt framvisa ett urval antika och mcderna
danser, från den högtidliga och långsamma menuetten till den
vildaste can-can. De snabba öfvergängarna frän den ena dan-
sen tillden andra, med sä godt som ögonblicklig omklädning,
verkar högst intressant.

 

Folklif söder om - ekvatorn.

Mycket intressanta folklifsskildringar.

 

 

Boxningskamp.

Komisk seen af Max Linder.

Max äskädar en dag en boxning-skamp, och denna ädla
idrott väcker hos honom ett sä lifligt intresse, att han beslutar
ägna sig ät densamma. Många förtretligheter förskaffar denna
passion honom, men slutligen har hanarförvärfvat en Viss fär-
dighet, och eii vacker afton utmanar han sin vän G-rekan pä
boxningskamp f men pä rullskridskor. Efter 20zde omgången

stär Max som segrare pä valplatsen, medan äskädarne vrida .f

sig i konvulsioner - sä Våldsamt ha de ansträngt skrattmusklerna.

Våldsamt lustig bild.

 

 

ntre:

äldre 35 öre, .Mm 15 äre"-

lv...

 

Maffia .kr

"Me

WL

Information

Title:
Folkets Hus
Place:
Hyllinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain