#2476: Biograf-Teatern Göta

I KARLSHAMN. .I

i, 1liiirevisningar af leivamle bilder alla dag" kl- m 81107 9,10 9- "1"" 

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

 

 

Paoeiiaiviv

from. Måndagen (Annandag Jul) den 26 tom. Onsdagen
den 28 December. i

1- London och dess lif.
l Bilder från världsstaden yjust nu.

Med häpnad betraktar man den väldiga världsstaden vid Themsen, som enbart inom sitt
område rymmer mer människor, än hvad hela vårt lar-id tillsammans äger. Den enorma trafik,
som utvecklas på dess gator, ställer framlingen stum hf förvåning.

Vår bild visar oss omkring litet hvarstades i London och vi fåJ se en del af stadens större
offentliga byggnader, lifligaste gator och broar. Vi få kasta en blick på t. ex. Kensingtons
park med dess lekande barn och skåda den mörka Themsen, där båtar ila framialla riktningar.

llainjiilrlrnfràli.världenssttrstastail.

 

 

 

2- Idrottstäflingarli Karlskif.(ij)11.a,..5I 1,
earnisonens iirnttstäfimgar à wämo i. 21 sne. Aug. .Ruiiiäfiiiigen i wämäviken min.

 

  

 

 

 

 

I ...II-I.III-IIIIIIIIIIIII: = ...III-...I1
: = f;- r lll
II.. l i
1:: Kenstiilin! 3. Konstiilm!
:::: 7 ll1 V Il i v-l 7
I... i
:::: 30111 V
I...
I... .
.lll
:m Betagamle vacker karleksiilyll.
HE: Amors roll utfores ai lilla. smiter viil Sarah Beriilianlifteaterii i Paris.
.- .I i I i. - 1 i Vi"  :lt-f-If""ifff""-dif:s .we-units-Iowa-ffvufw
 . Det är den evigt unga sagan om två. människobarn, som träffats af käfiileks-rg...." "i Ål "4
 gudens pil. Men han är fattig och hon den1 rike bondens dotter. Med han blir han ...I
. . n ,, . L, . . I .I
llll afvisad. Da later Amor minnen fran ungdomstiden dyka upp i den gamles hjarta. llll
 Bevekt af. denne få de unga hvarandra, och under gamman står bröllopet. Liten ::::
 Amor är själf marskalk, och med rosor strör han de lyckliges nya hem. Hans värf ::ll
.. .. .. - .. - s s w .I
 ar har forbi, och skalmsk smyger han sig bort pa ta. . .. 
 1. Jag är Amor, jaga. 9". Minnen från svunna ungdomsdar. ::ll
.. q .. - I.
IIII 21 Kai-leksgudens morgonbad. 1 10. Den gamles valsignelse. lll.
 3. Genom doftande lunder. 11. Amors kärleksvisa. 
::.: 4. Två. människovbarn. r I 12. Och brölloppet stod i fröjd. i l:::
lvl l 5. Pilen har träffat. I 13. Karleksguden själf som marskalk. .lll
 5. Hos den rike bonden. lfl. Till det nya hemmet. 
 7. Slocknadt hopp. I, i 15. I bloiinistergård.y 
Illl 8. Amor hjalper.o 16. Oohnaktergalen sjong och lyckan log llll
...I ...I
I... I...
I... i I...
o n III-...IIII-.II...III-IIII-IIIIII.III.. ...III 0 e
Q lll-ll l I .lll-lll!lll-llllnllllllll 11::.ll
X III-II III-III....III-...IIIIIII I. .I V
D i III...w II......III-...IIIIIIIIII ...III 0 0

   
  
 
 
 
 
 
 
 

är: 4- For forsta gangen i Kinematografhililer en. verklig 1 H,
Fin i td
itä t 1 i ti
ang-[ii] vi i . 
.1 Kinematografisk upptaqning af Naturfotografen Cherry Kearton. H1
LH Cherry Kearton, den berömde engelske naturfoto- l. Lejonet uppbsökes och nedlägges af Massais. 
Gå gaten, lämnar oss i denna bild en lejonjakt, hvilken 2. Cherry Kearton trotsar döden Och tager en Ir-H
han under egen och andras lifsfara kinematografe- kinematografisk bild af striden. l
[IE-ål radt. Resultatet är också en glänsande film, hvilken 3. En beriden Somali gifver underrättelse om att .If-än]
för alla tider skall inrista hans namn bland pionär- ett lejon finnes i djungeln.
I erna för nutidens största åskådningsmedel, kinema- 4. Massaisj söker efter djuret. [j
[l-I tografien. 5. Lejonet betraktar sina angripare. (L,-
Nedanstående är enlkortfattad beskrifning öfver 6. Lejonet flyktar först men besinnar sig och I
LH den intressanta filmen. möter angriparne med ett doft rytande. b
Bilden visar oss den Ostafrikanska stammen Mas- 7. Cherry Keartons hund Simba angriper lejonet. i
EE: sais seder och bruk under en lejonjakt. 10 à 15 Öfverraskadt öfver det oväntade anfallet gifver det
stycken i hvarje trupp gå Massais på spår efter le- Massais tillfälle till angrepp.
mä jon och angriper, efter att ha funnit sparet, med en 8. Triumfdans öfver den fallne fienden. L
Idödsföralrtande djärfhet lejonet. Utan eldvapen, 9. De beridna Somali uppdrifver ett andra lejon, 1
endast beväpnade med spjut, närma de sig sin mot- hvilket äfven nedlägges af de tappre Massais. i
J ståndare, ett skickligt kast och det särade lejonet 10. yRusiga af sin seger uppdrifva Massais ett
l störtar, fruktansvärdt att skåda i sin vrede mot an- tredje djur, hvilket dock flyktar för dem och göm-
griparne. En skur af spjut möter det från de tapp- mer sig i enlklyfta.
ra männens led, och efter en rasande kamp är lejo- 11. Glömmande all försiktighet uppsöka Massais
jE-IJ net besegradt. vlejonet i sin tillflyktsort och nedlägga detsamma.
Det kan icke nog betonas att i denna film är det Trots en nervskakande feber, stanna dock Cherry

[få fråga om vilda i sin frihet angripna djur och icke Kearton vid sin apparat och kineniatograferar allaP
lJl halft utsvultna menagerilejon. de spännande scenerna, men faller efter förrättadt

Bilden är delad i följande scener: värt i vanmakt på sin post.

5- Nar starka Fru Andersson kommer farten.

Fru Andersson har anställts hos ett berrskap fönattgà husmodern tillhanda., Here-skapat
är hemkommet från en resa. Fru Andersson kommer ut.. ooh tar emot bagaget, hvilket tionÅ i
ett par kast surrar tvärs :igenom väggen in i bostaden. i

Hon är en äkta pärla; då. det galler att göra uppköp. Kolhufvud hvina i luften, där man
ej gör henne till lag. Akdonen på. gatan vräker honlomkull. 1Till slut måste folket skicka
polisenI på henne. Men en konstapel ar för lite, han far till väders. Ett regemente-poliser
häkta fru Andersson. Men då hon tycker sig ha suttit inburad lange nog, går hon löst på. dör-
ren, som naturligtvis brytes upp, och så. lämnar frn Andersson fängelset midt framför näsan

på de vakthafvande-

Biljettpriser: Äldre: lar please Vöre, 2;- .pms stördegopian 25 öm.

 

 

Barn: 1:a plats 25 öre, 2:: plats 15 öre, 3:eI-1ilffjsFiIOl-Vörd." i

 

 

   

 bedes, att oviliiorugen antaga-de platger,thvar-tdvlyll biljetterna -idtrowhö-pta.

(få

 

 

Klippan 1910. Tiillbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain