#2475: Biograf-Teatern Göta

BlöGillllF-TEATERN

   

: KARLSHAMN. I

Förevisninoar af lefvande bilder alla dagar kl. 77107 8710, 9110 e" m"

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

fr.0.m. Torsdagen den 10 t.0.m. Söndagen den 13 Nov.

 

 

.I I .I . 
.I I.
.I .I
:: Ku l I u 
-- aJsar Fran Josephs fod lsedao --
EE Storslagna festbilder. 
:: Det är som bekant ej länge sedan dagsprässen världen rundt meddelade om de 
II hyllningar, för hvilka OsterrikeäUngerns populäre käjsare och konung var föremål, ll
:: när han fyllde 80 är. Den gamle härskaren-veteranen, ännu spänstig och; vid ung- ::
:: domlig vigör, mottog med en faders glädje folkets storartade hyllning. 
II Vi framställa här åtskilliga af dessa festligheter. Bilderna äro tagna iomedel- ll
:: bar närhet af festföremälet, efter af honom erhället särskildt tillstànd. 
:: Särskildt anslaende är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade ::
:: ärebetygelse för den gamle monarken. ::

2- Den nte" oeneralen ale
Kladerna gora eJ mannen.

Särdeles roligt.

Generalen skall mottaga en diplomatisk beskickning och ger sin kalfaktor Kalle order att
lägga fram paraduniformen samt ordnarna. Detta gör Kalle också, men faller för frestelsen
att själf ikläda sig grannläten, med resultat, som han näppeligen väntat sig.

IIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIII-ll.IIIIIIIIIII-IIlIIIl.Ill-IIIIIIIIIIIIIIIIIII
::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-IIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII::
Ei Konstfilin! American Biographs senaste nyhet. Konstfilm! E:
:g 3 I I :i
Il iv, " II
II II
ll v I I II
II II
g: . o . .. .. . . . . E:
H En episod fran vilda Vastern. Spannande innehall. Briljant spel. ::
:: Ett röfvarlmnd, som häller sig doldt bland belfgsskrefvor och skogssnå-ir uto i ä

:: vildmarken lyckas fränstjäla ett nybygge dess högtfvärdärade hästar-.q Tilli- den som f..
Il kan uppspära tjufligan och föra dess höfding fången till nybygget, utlofvas Perlas, I.

:: en vacker intagande cowboysliickas hjärta och hand samt 500 dollars som belöning. ::
:: Vid samma tillfälle kommer en kolportör till nybygget. Det är första gängen 
:: han stiftar bekantskap med det vilda lifvet här ute. Dä han fär höra ett revolver- 
I. skott aflossas tappar han all besinning och önskar sig tusen mil därifrån. ll
:: Emellertid ger sig en stor skara unga män ut på jagt efter röfvarhöfdingen. 
:: Men i ett bakhàll öfverrumplas de af bandet, beröfvas vapen och hästar samt mäste 
ll snöpligt återvända hem. ll
:: Eggad af den utfästade belöningen ger sig också. kolportören ut för att söka 

.I få. ligan fast. Han rider på en äsna, fullkomligt obeväpnad. Men äsnan lyckas han I.
I. af en slump fä utbytt mot en häst. Dä han ridit ett stycke inåt skogen, stiger ll
.- han af hästen och gär till fots,I med bibeln i hand, för att söka efter röfvaren. Dessa I.
I. öfverrumpla honom och låta revolverskotten smattra omkring honom. Men han hän- 
ll ger sig endast ät stilla bön. Hvad tjänar det till, att de göra bruk af sina vapen, ll
I. han är ju ändå värnlös? De lägga revolvrarna ifrän sig och ge sig till att göra narr .I
I. af hans religiösa ceremonier. Men nu fä händelserna en annan vändning. Predi- 

:= kanten ögnar först försiktigt pä revolvrarna pä marken. I en handvändning hugger ll
:: han tag i dem, och vänder mynningarna mot de obeväpnade röfvarna. Den ene af 
:: dem tvingas att lägga bojor på de öfriga. Tack vare deras fruktan för de laddade ::
ll revolvrarna kunna de förmäs att pä egen hand i predikantens följe bege sig till ny- ll
:: bygget, där ett välförtjänt straff väntar dem. 
:: Predikanten har utfört en hjältebragd, han fick ock sin rättvisa belöning. :I

 

 

i. 4- Kolgrufva vid Decazeville.

Intressanta bilder från arbetet "i det fördolda".

Decazeville är en fabriksstad i franska departementet Aveyron i en genom sina kol-
lager för mellersta Frankrike viktig trakt. Kolen säges vara tämligen däliga, men dessa
brister ersättas genom den ovanligt rika tillgången.

Man ser här huru arbetarne med krutets och hackans hjälp bryta LLde svarta dia-
manternau, hvilka sedan med häst- och ängkraft transporteras till atlastningsplatserna.
Sista tablån visar ett kollager, som brinner sedan 80 är tillbaka.

"Den svarta staden."

5" Doktor Smiths automat.

Skämtnunimer af första rang.

 

 

" " O y. . " - Vz : - . " z .ö öre 3:e lats 25 öre.
B11 ett rlsel - Aldie 1 a plats 50 ere, 2 a plats å , p
å-g-r. Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Barnbiljette säljas icke ti l söndagens tre sista, förevisningar.

Publiken bedes, att ovilkorlflgen intagen de platser, kvm-till biljetterna äro köpta.

 

 

aj Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain