#2474: Biograf-Teatern Göta

:- KSHMN.

é anvisningar af man mer. 

  

 

sPROGRAM

 

fr.o.1n. IMåndagen den 14-t.o.n1. Onsdagen den 16 Nov. i) f

xåå..;T-III-l-,l ...l-...lllé;:;;;:;l:IIÄIåIlIIll-llllllllll...linan-låg
 En resa pa Kinna kanalgg
 i Vackra naturstenerier. Furtsättningrpå förut visad bild. 
V:::::::::::::::::::::.::::::e:::-::a:::::.1:-:::.sannan::.11:::::.:.:.1::::::::: -

1

 Brottningskamp .
: mellan svart f och hvit.

Parodi.

3- Amerikas upptäckt

ai Christofer Columbus. av i - 
Konstfilm. i 

71I-quvudrollerna spelas af: Christofer Columbus: Herr Albert Cofmbes vid Folie x I
Dramatique; .Ferdinand V, kung afV SpanienzHerr Georg Legrand vid Nationalteatern.y

  
  

1. l Genua 14,85.- .Christofer Columbus meddelar sina kamrater att Ostindien
kan nas sjöledes på. den västra sidan. Misskälnd at sina medborgare drager Co-
lumbus till Spanien7 dar Ferdinand V lofvat honom hjälp. 3. Efter en mödosam
resa uppnår Columbus Andalusien 4; .T Caro fla. nine ib
-möteId-mfecl "Columbus-års: .. . g . .
tillika. med konungaparet. 6. Columbus utnämnes till vice konung ooh amiralöfver
de land han upptäcker. 7. Flottan afseglar Fredagen den 3 Augusti 1492. 8.
Hoppet sviiktar. Myteri utbryter bland matroserna. .9. Land! Land! V10. Colum-
bus tager det nya landet i besittning.. ll. . Indianerna angripa de hvita. V12. Co-
lumbus begagnar sig af sin kännedom om en förestående solförmörkelse föratt in-
1jaga skräck och fruktan hos indianerna. lå. Ar 1500 anklagar de Jhemvandande
matroserna Columbus för grymhet mot de infödda. yDen afundsamme ministern Bo-
badilla utvarkar Columbus hamtande från Amerika. 14. Likt en brottsling, slagen
i bojor, föres .denlstore upptäckaren till Spanien. 15. Columbus i sitt mångåriga I.
fängelse. 16. Den olycklige upptackaren ser genbm fangelsefönstret Amerigo Ve- i..

  

   
 

   

 spuoeis triumftag, 17. I en syn, hvilken forlyiivar Christofer Columbus sista stun- ::
der, ser han den sedermera af fadernestaden Genua resta statyn till hans minne. I .I
. . i I.

 

Bilderfrån Villa dyeste
4- " iZ-talien, I V

De ilesta torde väl otaliga gånger ha hört loford öfver Italiens Storslagna naturskönhet7

A öfver Tden smarta pinien ooh den mörka oypressen. Ifràgavarande bildserie visar den gamla
Villa dlEslteähamrn-en med de varldsberyktade konstverken, det vackrabvattenfallet, de härliga
orangelundarne med den mestrutsökta Hora. Man "kan ej nog prisa denna trakts oförlikneliga

naturskönhet.

5- Tummeliten wuppivaktar en kvinna
I , Dety kvinniiläis triumf. I

Zaoheus Fröjdendal ar liten till växten,v men stor till sinnes.47 En dag möter han på gatan
en kvinna7 dubbelt längre än han och ingalunda glasvacker, oohnhan upptandes genast af den
himmelska laga, som bör föregå det akta förbundet. Han afvisas hjärtlöst, men håller sig
Lståndaktigt i föremålets närhet ooh tror sig slutligen vara nära lycksaligheten, då den hård-
handta sköna utan vidare förpassar honom från sallhetens höjder ned till den hårda verkligheten.

b 1 . v Lifsfarligt rolig bild! i i

" - . .- = Q . " f" I: 2: ins et öre 3:e plats 25 öre.
B 1 ett rlser . Aldle la plats 50 om., a p u , I
 Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a. plats 15 ore, V3:e plats 10 öre,

Barnbiljetter säljas icke till söndagens tre sista föl-evisuingauu

 

Publiken bedes, att ovillcorliyen intaga de platser, heart-ill biljetterna, äro köpta.

 

 

F ÖI"änd-1"ing af PPOgramrgiet förbehålles!

 

g Klippan 1910. PTull-begåfadern -

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain