#2472: Biograf-Teatern Göta

limit-ATEN

 

 

 

 

       

I: KARLSHMN.

Förerisningar af lefvande bilder :2522:22:giftigiåbfiågoepm

 

 

 

P R 0 G R A. M
from. Måndagen den 17 t.0.m. Onsdagen den 19 Okt.LH 1, Sem extranummer ingår äfven i detta program på mångas begäran ll

J U l
J PlSl Vl 0 B 
Eiiiz!! a 0 I I fill-l
TLU, Mycket intressanta bilder fran den beryktade haderten vid Kullen. HT
Lu i - - L:
"e-nlååääinulääåääänljääå:EEååEnä-Eäfånåäääåälsl

25 Danska dragon-er.

Intressant verklighetshild.

 

- i

 

 

 

 

 

4 Stort historiskt drama.
Den grymme LifdtfigXI-Haf iFrankrizlaefl-äten 

 

att kunna Vtillskansa sig hans gods. Trots den inflytelserike läkaren" Cloitiers 
kungen pä sin gunstling Tristans inrädan afrätta hertigen. Dennes son kommer nägra är
därefter under namn af grefve von Bethel som sändebud frän hertigen af Bourgogne, ut-
manar kungen, men blir tillfängatagen. Hans moder ber om näd hos den nu döende
kungen, hvars lille son, Carl VII, beviljar nädeansökan. För sent - Tristan kommer med
dödsbudet, hvarpä hertiginnan faller döende ned vid tyrannens fötter.

1. Konung Ludvig befaller. 2. Hertigen af Nemours häktas. 8. En vän och en fi.-
ende. 4. Hertigens afsked. 5. Sändebud frän hertigen af Bourgogne. 6. Kungen ut-
manas. 7. I bakhäll.  Igenkänd af Tristan, fängslas sändebudet, hertigens af Nemours
son. 9. Ludvigs bikt. 10. TyrannensQ syner. 11.1 Kungen räddas genom sin feghet. 12.
Den iiyktade hertigen förföljes. 18. Ater fången. 14. Tyrannens sista stunder. 15. Her-
tiginnan ber för sin son. 16. Ludvigs son, Carl VIII, tager kronan. 17. Benädad. 18.
Tvrannens sista arf lg., Flör- sent. 20. Det sista offret. 1

Llyldlliiutinl: balaudl wii. i buiiu. HU. nluu annua- uu.va-

4liln försmädd kvinnas hämnd.

Hämndbegäret hör till de känslor, som rotat sig djupast i människohjärtat.

Herr Marco förälskar sig i den betagande Mary, med förbigäende af Louise,
hans första kärlek.

Louise märker, att hon är mindre afgudad än förr, och spejar snart ut orsaken.
En vacker dag fär hon se sin forne beundrares bröllopsfölje taga ut genom kyrk-
porten, men därmed är ocksä hennes tälmodighet satt pä för härdt prof. Hämnd
ät den otrogne!

Under förklädnad lyckas Louise förgifta Marys far samt rikta misstankarna
mot det unga paret. Men en oväntad händelse räddar de oskyldiga i den farliga
situationen. En plötslig olyckshändelse lägger Louise på. dödsbädden, där hon i sista
stund aflägger bekännelse af sitt brott. Underrättelsen härom kommer som en rad-I
dande ängel till de nygifta.

  

llIlllllllllIlIlllllllllllIllll-llIIlllll-llIIIlll-Illlll-llllllllllllll
::llllllllllllllIllllllllllllIlll-llIIllllllllllllll-Illlllllllllllllll::
ii 5 I i . k k " .i
i; Pontlns a arren. i;
ll i ll
:: Pontinska kärren äga stor ryktbarhet. De äro belägna uti italienska provinsen 

Il Roma och sträcka sig i en längd af 45 km. och en bredd af 15 km. För att hälla ll
.I träsken torra äro kanaler anlagda. Pä området beta hjordar af nötkreatur, hästar .-
II och buffeloxar. Befolkningen är fätelig och trakten osund. Vackra scenerier bjudas I.

EE dock främlingen och herdelifvet pä kärromrädet är af stort intresse. 
.IIII-I.I...IIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.III-...III-II...III-...IIIIII
I.I.III.I.III.II.II..I.....IIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII...III-IIII-IIIIIIIIII

6- Det förfelade hutenledlet.

Herr Meyer erbjuder oss ett utomordentligt medel att återvinna den förlorade ung-
domskraften. Han finner köpare i mängd därtill. Också. en gammal gumma lägger sig
till med den undergörande drycken. Hon hinner knappast föra den till sina läppar, förr
än den ungdomliga kraften sjuder inom henne. Hittills har hon förtjänat sitt bröd med
att mödosamt knoga sig fram med en skottkärra. Nu blir det fart på kärran! Allt, som
kommer i vägen för kärran, ryckes med. Hvarje sammanstötning bildar en liten epistel
för sig själf, däri de minsta biomständigheter spela sin roll.

Verklig komisk och sund humor försätta äskådarna till denna bild i den muntraste
sinnesstämning.

 riser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
ål:- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovälkorligen intaga de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

lf j "utjfrhmvf "fem-.fun

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain