#2471: Klippans Biograf-Teater

-jv f Y .I . , i. . : i .få

v söndagen" den,  "Januari
in. 4 Och 5,15 1e. m.

 

PROGRAM

 

I 1- variusutsnunmgen i Brussei är slut

dess portar äro stängda. Men ä den hvita. duken kunna. vi ännu se det rörliga lifvet på
utställningen och i staden. Vi visa i dag lyckade bilder från

Svenska Utställningen i Brtissel,
Kiuematograferad af vår till Brussel utsände fotograf.

 

 

 DEN sIsTA BLOMMAN.

Vacker och tilltalande idraighatisàk bild.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEE
I I i ll
I 3 I II
I . II
I II
I V II
I l = II1
I lnllllgl (anlalrldii. t;rl][,lg: iilI II
: i i . -l e:
E Gripande bilder från en strejks utbrott och dess fruktansvärda följder. :E
I . II
: jean, den gamle plikttrogne, arbetssamme sme- utbrott blicka vi åter in i den gamle smedens hem. 
l den tager i-.sitt lilla trefliga hem afsked af sin hust- Af det förut rådande välståndet synes icke ett spår. .I
I ru och sina två små hurtiga flickor. Allt är lycka Fattigdom, sjukdom: ochy nöd hafva gjort sitt intåg. ll
J och förnöjsamhet. På arbetsplatsen förbereder man 1 Som en sista förtviflad utväg tillgriper jean att 
: dock en strejk och kamraterna söka på alla vis Vöf- prantsätta sitt bolster, men försöket misslyckas. Då I.
I vertala jean att förena sig med dem i strejkbeslutet. i eländet nått sin höjdpunkt förklarar den gamle sme- "i
I
I

Han söker manligt att värja sig för deras angrepp, den. att han ämnar återgå till arbetet. Han med- =
men öfvermakten blir för stor. På en enklare re- delar sina forne arbetskamrater sitt beslut, men mot- :I
staurant, dit man samlats för diskutera frågan, fattar tages med hånskratt och råa handgripligheter. Re- I.
man beslutet att hos arbetsgifvaren begära åtta tim- tad till ursinne af denna behandling rycker han till Il
mars arbetsdag, och 8 francs dagaflöning, i annat sig en slägga och finner sig ögonblicket därpå som 
fall blir det omedelbart strejk. lean får det tunga mördare. Så följer ångern i fängelset, där hans .-

nes ultimatum. Svaret är nej och strejken blir o- dom faller. Den låter på yfrikännande och iett I
fördröjligen proklamerad. Det är svåra tider, som härdt arbete finner den gamle smeden glömska af .I
en strejk drager med Sig. En månad efter strejkens det förflutna. Il

Ingen undgår att kännasigfgripen af denna bild. g

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII::
ll 1 , 1 " i ll
II 4: " IP . I l I I II
II . ut II
II i ,II
II r g i II
II . . 1, V II
ll     1 i-ll
II = w - i 1 4 II
II . I I I II
i! =Mddosam och Plifsfarlig. 
:: jakt 1är något som tyrolaren med förkärlek id- stampa i marken och, åtföljda af de Öfriga djuren, 

.I kar, särskildt stengetsjakt, som är ytterst mödosam genast begifva sig. på flykten, då de märka något .-
:l och ofta förbunden med lifsfara. " Sten- ellerifalp- misstänkt. "Alpgeten igenkännes på sina rakt uppåt ll
I: geten lefver dels ensam; dels-gi smärre flockar, stun- riktade .,horn, hvilka ha spetsen böjd=i krok bakåt 
1V.. dom dock "i skaror af ända till Ifemtio djur. Den och nedåt.
Il klättrar med utmärkt snabbhet, säkerhet och djärfhet Vår bild visar hur en större stengetsjakt i Ty-
:: på de farligaste ställen, och äfven som svårt sårad rolen går till och hvilka svåra terrängförhållanden,
.- flyr den bort på de oländigaste stigar. Alpgeten som jägarne ha att röra sig i. Man ser, huru de
Il är utomordentligt verksam, dess syn, lukt och hörsel vaksamma djuren snabbt röra sig bland de branta ll
1  äro högt utvecklade, och det är därför svårt för jä- klipporna, men detfoaktadt träffas af den dödande 
.I garne att komma i. dess närhet. Då en flock alp- kulan. Jaktens byte blir som till sist synes, särde- 2..
:: getter hvilar, utställas skiltvakter, som pipa gällt, les rikt.

 :g Intressanta, typiska alpbilder. :g
:III-IIIlll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-III.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IlIll-IlIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIll-II

A  Bea i skolan.

Lustiga interiörer från det glada skol-lifvet.

Lea står liksom en del andra ganska försigkom- nom en ganska brådstörtad flykt, som4 går öfver
na flickor under den stränga gamla lärarinna mam- stock och sten, väggar och tak, tills hon slutligen
1sell Digerlunds stränga kommando, men flickan har svart och fördärfvad kommer ned i köket - ge-
begåfvats med ett mycket uppsluppet lynne och stålA nom skorstenspipan!
ler därför ibland till med ett och annat puts, som
förtretar lärarinnan betydligt. När Lea stutligen fis- Nu kommer hon ej längre, utan får sina gär-
karv kakor från köket och narrar bagerskan att taga ningars lön ganska eftertryckligt af de uppretade
sig vatten öfver hufvudet, .måste hon rädda sig ge- f. d. skönheterna. X, f

En mycket rolig historia!

IIIIIIIII
W II

Ex X ranumtncr. 

 

Biljettprisea:

35 örelför, äldre, 1.5 öre .för barn.

 

:Klippan 119.10.. Tciibergs Tryckeri.

uppdraget att till arbetsgifrvaren1 öfverbri-ng-a arbetuur-11 VIutmanaabc-.söka honom;eamtadornstolsseeneng-då.juryns .-.in   ,

Information

Title:
Klippans Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain