#2469: Biograf-Teatern Göta

BIOAF-TEATERN

ta

:1: KARLSHAMN. :I

alla dagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 o. m.
Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

Förevisningar af lefvande bilder

 

 

 

PROGRAM

from. Måndagen den 7 t.0.m. Onsdagen den 9 Nov.

 

 

 

1- BRUSSA.

I De hundra muskeernas stad. Från muselmännens land.

 
  
  

Brussa är hufvudstad i det turkiska vilajetet Khodavendiklar. Bland bildens präk-
tiga sevärdheter mä nämnas den heliga vattenklyftan, en gammal romersk bro, en jättelik
helig platan, genom hvars stam man kör med stora vagnar, folknöjen m. m.

 

 

 

 

En romantisk händelse under italienska frihetskriget. Spännande skådespel.

En ung soldat i Bourbonernas armé har blifvit sä hänförd öfver berättelserna om
Garibaldis bragder, att han lämnar sin tjänst för att ställa sig under hjältens fana. Efter
ett besök i hemmet sätter han sin föresats i verket och välkomnas i Garibaldis läger af
den store krigaren 

Emellertid kommer en trupp bourbonska soldater under en officers ledning till den.
unge soldatens hem för att återhämta honom. Dä de ej finna den eftersökte och dennes
fästmö vägrar att lämna upplysning om var han finnes, medtaga de flickan-till sitt läger.
Hon är fortfarande ständaktig, och. man har beredt sigtill att arkebusera henne, dä -
Garibaldi i spetsen för sina LLtusen frivilligau uppträder på skädeplatsen och befriar flic-
kan. Samtliga soldater öfvergä nu i officerarnes äsyn till Garibaldi.

Sedan befrielseverket fullbordats hemkommer den forne soldaten som officer-

zg- Under Garibaldis fana.
l

Ö Å,--N,,. MI.,,,E-

 

3- ned lyxtäg nn Rivieran- 

El Två smättingar utföra hufvudrnllen på ett sätt. som kommer att väcka förvåning. 

(Er-ä Uppe i en liten vindskammare finna vi två små barn jämrande sig af hunger Hj
LJl och köld.v Deras moder vill icke höra deras klagorop utan stöter dem ifran sig. Dä
mig, kommer fadern hem, och rädda gömma de sig bada i ett hörn af rummet. Utan
Jl orsak gär han bort och slär dem, och. när de inte svara på hans frågor, stöter han jr-
[Uljä dem ut pä gatan. Fritz hostar oupphörligt och systern går därför med honom till [If-lm
en läkare. Denne säger att han borde resa till Revieran emedan han var mycket U-I

[llå blodfattig. Läkaren gifver honom en Haska medicin och 1 mark. Men utkomna pä [till
Tål gatan tappar Fritz flaskan, hvars innehåll rinner ut. Ledsna stä de nu bada tvä. Ir-L-fm
Jl Men Greta fattar mod och gär med Fritz till järnvägsstationen och begär en biljett FL!
mål till Nizza samt räcker fram sin mark. Här fär hon emellertid det svaret att hon ri
J] inte kunde komma till Nizza för en mark. Ater stor förtviflan. Men Greta är upp- TU
EJ finningsrik. Hon fär syn på. lyxtäget, hvilket skall gå till Nizza och begifver sig .Lili
I med Fritz till bagagevagnen, i hvilken de gå upp. Här gömma de sig bland bagaget
E, och dörren stänges om dem. Fritz hostar fortfarande, men tack vare systerns om- III-.ung
[1 sorg insomnar han snart. Sä fara de mot södern. Greta ser genom nyckelhälet LW
Blå landskapen ila förbi, och slutligen komma de till Nizza. Men då de skola gä af HJ
EJ! -täget blifva de ertappade af en polis, hvilken dock genast frigifver dem. Nu irra än]
de hungrande omkring pä gatorna och veta icke hvad de skola taga sig till. Då

l-EE: komma de till en stor blomsterpark, hvarifrän en herre kommer med blommorihan- U-l
Ul den. Dessa vill han gifva en dam som gär framför honom, men denna kastar dem FU
FU för hans fötter. Greta tager emellertid upp dem och snart se vi henne handla med ligan]
-n blommor. Hon är mycket sparsam och Fritz hämtar sig märkbart. Efter ett half- m
är finna vi henne som innehafvare af en god blomsterhandel. lll-rät

Ovanlig hiegrafhild. Alla måste se den. Säsongens mest intressanta bild. ru
EääåälänläänääääEEEäääåäEääääåä-Eåäätn

4- I det romantiska Basklandet.

Pyreneerna.

.En af de intressantaste af det gamla Europas folkstammar är den urgamla baskstammen,
som ända tills vara dagar bibehällit sig i det närmaste ouppblandad. Redan under Caesars tid
omnämnes Gantabrerna och Iberierna, hvilka genom sitt hjältemod ädrogo sig iiendernas be-
undran. Det är frän dessa gamla stammar som baskerna härleda sig. Folkstammen har sitt
eget språk, hvilket mer och mer trängts tillbaka af franskan och spanskan. Man räknar till
Basklandet den omkring Biscayabukten liggande västra. delen af Pyrenéerna, sydvästra hörnet
af Frankrike och en del af nordliga Spanien. Då. Spanien eröfrades af mohrerna, blef Basker-
folket oafhängigt. Franska Basklandet har 0:a 145,000 och spanska 0:a 305,000 invånare.
Baskern är oförskräckt, ihärdig och framför allt frihetsälskande.

5- Augusta är otörbatterlig.
Hvad en yrhätta kan hitta på.

Augusta täl inga band pä sin frihet och flyr i ett obevakadt ögonblick från sin guver-
nant. Denna söker upphinna flyktingen och drages af denna anledning in i en hel del löjliga

situationer, tack Vare Augustas anlag för okynne. Bland annat ställer hon till stor villervalla
i ett menageri och till sist finna vi henne som en käck1 djurtämjare.

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

Barn: 1:a plats 251 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorligen intaget de platser, kvm-till biljetterna äro köpta.

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain