#2468: Biograf-Teatern Göta

eleenr-nnrnen

 

 

 

 

 

       

I KARSHMN.

alla dagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Färevisningar af lefvantle hilder Söndagarkl. 471076710 e. m,

 

 

PROGRAM

 

frem. Måndagen den 21 t.0.m. Onsdagen den 23 Nov.

 

j 1. Expmssnyhet anländ från Paris i dag. I
 ranska nell tyska militäri
 mandvrerna 191.

Sensatienell ltildserie öfver de tvä stormakternas senaste stora hästmanävrer.

Genom ett alldeles nytt system framvisas de franska och tyska krigsöfningarna

samtidigt.
Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. W Framåt! - Utländska sandebud.
- Kulsprutor. é Anfall7 franskt och tyskt. - Franskt kavalleri, tyskt infanteri. -
Det tyska infanteriet rycker fram. - Hvila. h Station för trådlös telegrafering. -
Krigsministern. General Michel, chef för manövern. -e Skiljedomstol. -Aeroplanet
i krigstjanst.

 

trimma. lnllilärltildlm. I

   

2- I 1Knyppelskolan.
Af särskildt intresse för damerna.

Har i Sverige knypplas det icke  sardeles mycket numera7 åtminstone langt
ifran sa mycket som hvad fallet  i Frankrike. Vår bild Visar Oss knyppelskolan
i Gané. Det är intressant att se7 hurusom de små, eleverna inlära det vanskliga
arbetet. De arter af knyppling som äro mest utbredda7 aro Valenciennes7 Malines7
Chantillys och Dlondc.

 

 

 

IIIEIHIII
HIIHHIEIH
IIIEIEIIH
IIIBIIIIH

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Historiskt skädesnel frän jndalandet.
III- Efter Racines hertinida tragedi "Athalie". iscensatt af Mlehei Garre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L:AthatliaLL . . . . . . utföres af lele DelVair.
I" Ofversteprasten . . . . ,, 7, Mr de Max. I..
:::: Athalia har uppstigit på, judalandets tron efter att ha låtit undanrödja samt- :5:a
=:=: liga af sin att7 med undantag af Joas, som gömts i templet. Det judiska folket -=:=:
lill stickade under hennes grymma Valde tills öfversteprästen ställde sig i spetsen för lll
:=:: ett uppror7 som störtade Athalia, utrotade den af henne införda baalsdyrkan och ::==
=::: insatte J oas till konung i Israel. 
::=: 1. Hebreerfolket anropar om en G. Athalias samvetsagg. ::=:
:gl-l: u akmuung"af Davids slakt. I  Jagad ur templet. =:::
III. 2 Ofversteprasten trotsar Athalia. 8. J oas hyllas som konung. lllll
=::: 3 Folkets hyllning. 9. Athalias armé söker storma ::::
::=: 4 Baalsprasterna pàyrka teinplets i templet. I u 
Illl förstoring. 10. Guds egna stridsman. i Illl
:::: 5. Offi-ceren Abner sluter sig till 11. Baals valde brutet. 
:::: de missnöjda. 12. Hell Israels nye konung. 
llllllllllllllllllllllllllllllll 1 IlIll-lllllllllllilllllllIII 1-
1 IIIII-IIIIIIIIIIIIIII-Ill... il III-III....III-IIIIIIIIIIIII
I!!.HI-.IIIUHHMNIIIIIHHHMIIIII!!I!!!I..IHHHHWIIIIIUHMHWIIIIIUI(:)
I....III-IIIIIIIIIIIIIIIIIII ÅI...III-IIIIIIIIIIIII-III..-0

 

4- I En dag i Constantine.
Vacker naturhild.

Oonstantine Visar sig har för vara blickar7 omslutet af den underbara floden Ronmel7
som gör staden till en fullständig ö7 omgifven af fruktansvärda svalg och branta murar.

Staden behärskar en del dalar fulla med romerska ruiner och vattenledningar med
jättelika hvalfbågar. Men själf domineras den af Manscures och Sidi-Mereds höjder.

Dess folkrika gator aro betydligt liiiigare än Algers och trafikeras af araber,kaloyler7
biskuer7 azabernegrer7 beslöjade maurer och judar.

Den arabiska. delen af Constantineutgör halfva staden. De kuperade gatorna aro
betydligt krokigare och trängre än Algers samt sträcka sig anda ned till floden.

 

Samoa toch ffucyjoctjojocwt.

En rolig hild, där tvä näpna smättingar utföra hufvndrellerna.

 

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, l2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
z:- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorligen intaget1 de platser, hvartill biljetterna äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain