#2466: Biograf-Teatern Göta

elelr-finnmark

 

 

 

 

  

I: KARLSHAMN. I

alla dagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
söndagar jamval kl. 4,10, 6,10 e. m.

Förevisningar af lefvande hilder

 

 

 

PROGRAM

frem. Torsdagen den 13 t.0.m. Söndagen den 16 Okt.

 

 

 

 

1. --- Svensk nyhet! 4-1

Badortslif vid Mölle.

Mycket intressanta bilder från den beryktade haderten vid Kullen.

Kullen har alltid varit en kär tilltlyktsort för turister och pä senare åren fått en viss
betydelse genom det kontinentala badlif som utvecklas vid dess fot Vid badorten Mölle.
Våra bilder gifva en god föreställning om detta friluftslif såväl i Vatten som pä land.

2mlllwnnlml.

Utmärkt lyckad parodi af Restands beryktade skådespel.

Genom spaltlänga referat är Ohanteclers historia redan känd af en hvar fr
Ohantecler, tuppen, som stolt och beundrad Vandrar kring hönsgärden, förkunnande
att han ensam med sin morgonhälsning förmår solen att ga upp. Sä blir hans kär-
lek till fasanhönan hans öde; han råkar försofva sig en morgon - och ända gär
solen upp! Hans rykte är förbi, och föraktacl söker han döden.

Vär roliga parodiska framställning omfattar följande scener:

 

   

 

    
     
    
   
  

1. Ingen reklam. (Tillägnadt reklam- 6. Stor mottagning hos Frh Pärlhöna.
mästaren-författaren.) 7. Ohantecler besegrar sin rival.

2. I hönsgärden. (1zsta akten.) 8. Natt i skogen.

3. Fasanhönan kommer pä besök. 9. Ohantecler följer Fasanhönan.

4. Putt, putt, putt, lilla tupp. 10. Ohantecler faller i sömn.

5. 2zdra akten: Dagen gryr. LLJag maste 11. LLSolen är uppe, Ohanteclera.

  
 

 

12. Ollantecler söker döden.

 
 

ut o. gala, annars gal solen lcke upp .

 
 

lIII-llllllllllIlllllllllllllIlll-llllllllllllIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
=...III-llIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII-IIII-IIIUIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIII::
I I II
g 3. Amerlkansk kenstlilln: :g
E I l 0 r fl:
I I.
I ll
I I.
I I I.
= i ::
g Grlpande skadespel, utferdt af framstaende skadespelare l Newaerk. :g
l " ll
:: En tecknare vid en af de stora världstidningarna förälskar sig i en ung flicka, 
ll som är hänvisad att som dansös pä ett nattkafé förtjäna sitt uppehälle. För honom ll
:: utger hon sig emellertid som medlem af ett resande teatersällskap. Dä hans kam- 
:: rater afslöja hennes yrke, vill han i första smärtan stöta henne bort, men öfver- 
:: vinnes af innerligheten i hennes känslor. i 
:: 1. Dansösen hemma hos sig. 2. I nattkaféet. 3. Vackra Bellas dans. 4. En 

ll vrickad fot. ö. Deras första möte. 6. Den gamla sagan. 7. Ett förhatligt yrke. Il
.- 8. Kamraternas varning. 9. Förbarmande! 10. En scen inattkaféet. 11. I den I
I. första smärtan. 12. Kärlekens seger. 13. Det första minnet. 14. Ett lyckligt par. .-
ll 15. Hvem hade rätt? i II
::IIIIIIIIIIII...Il-IIIIIIIIIIIIIIIII.::I.
I...III-III......III-IIIIIIIIIIIII-III -II

 

 

De små japanskerna.

Kinemategrafi i färger af Pathe Freres.

Denna scen, som sä fint afspeglar det japanska lifvet, synes som ett lefvande sam-
mandrag ur Pierre Lotis fulländade österländska skildring LLFru Krysantemumu. Vår lilla
japanska har nyss emottagit en inbjudan från sin väninna Oyama och häller pä att göra
toalett, i det hon tar pä sig en förtjusande klädning. Under tiden gör sig värdinnan redo
att emottaga sin gäst och fäster på sitt hufvud ett strålande vackert diadem, hvarpä hon
ägnar sin omsorg ät ett af de smä dvärgträd, som hvarje österrikets dotter har isin ägo.
Slutligen kommer dä den. lilla väninnan och efter ett ömt möte företaga de bägge unga
damerna en spatsertur i den blomsterströdda trädgården, hvarpä de slå sig ned vid te- .
bordet till hvilket serveras syltade frukter, som de behändigt föra till munnen med till-
hjälp af smä pinnar.

 

 

Du" galne Eehmann!

vHejdundrande roligt nummer.

Lehmann har blifvit biträde i ett större LLMagasin du Louvre. Och principalens dotter
sitter som kassörska. Och Lehmann blir ursinnigt kär i henne. Och resten . oj, oj, oj!

 

Biljettpriser: Äldre; 1:a plats 50 öre, aa plats se öre, ae plats 25 öre.
:T- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorligefn intagen de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

.Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain