#2465: Biorama

KARLSHAMN. i

 

Lördag-an aan wok-totala" n. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Å Söndagen .den 16 Okt. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e.m.

f Söndagens första föreställning Billighetsföreställning;V

 

T

Entré alla platser: äldre 25 öre", barn 1.0 öre.

 

PROGRAMh

 

 

 

1. l " V f f En bila för dagen.

:  Bo Y- se ou r s.

Stockholms Boy-seuuts-kluhhens öfningar l Steekholms-trakten. .
Ell llllYQSSalll llllll för alla. Bör see a] alla, Karlshamnspojkar.

euBoy-scoutsu är dagens lösen öfver nästan helaV den civiliserade världen; dessa två.
-ord hafva gått ut somV ett -Åfaltrop för en ny ungdomsrörelse, hvilken synes äga den största
samlings- och lifskraft. Dess syfte är att göra gossar ur alla sainhallsklasser till praktiskt
dugliga7 i arbetet pålitliga, samhället trogna, "adelt tankande och kannande individer. lMan
Vill bygga pa den hos pojkar inneboende känslan för det rätta, goda Och sanna.

Vår bild visar Stockholmspojkar ute i falt sysselsatta med spanings- och patruller-
ingstjanst, signalering7 rapportföring in. m. Åoch man-märker tydligt med hvilken entusi-
asm de omfatta de ganska krafvande uppgifterna. ,

. VåvN-NWWUÅVNiQWWUWVN-åwåUWVNUNWQ

v. 7-1.- -...,.- f y. --.

2- i Bäxmuälsltaren. 1

 

lll-IlllllllllllllliIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllmIIIIIIIIIIIIIIIIIFIII
:=I-III.-IIIIIIIII...II-IIIIIIIIIIIIIIIIIII-III!!III!I.-I-.III-...IIII::

ll . i , ll
"SfETJUFvEN """
I. y o l. .-
II .I

:E Kinemaiografisktmamafetter;llearnaernnernsrliertnöarstatestikWWW .r  0   "
I: - i Falun af Lindrothska sällskapet. i I:

EE Hufvudrollen. utföres af Köpenhamnarnes gunstling, fru [Ida Nielsen. 

:: Fru Fanny ar nägra år aldre an sin man, i hvilken hon ar vansinnigt kar. 

:: Legrand ar ambetsman och hans inkomster stå ej1 .i förhållande till hans lina um- 

:: gange. Detta pinar Fanny mer an hon vågar, hon tror att hon mister mannens 

ll kärlek om hon inte har vackra toaletter. V ll

:: De aro nu på besök hos godsagaren de Bretard, som är omgift med en vän- 
::Å inna till fru Fanny. Den unge Richard de Bretard7 sonen i första laktenskapet.,V är 

ll betagen i fru Fanny, som koketterar igen, för att göra sin man svartsjuk. Il

:: Fanny ser husets rikedom och hennes toaletter misshaga hennes man. Hon 

:: tillegnar sig innehållet i en på bordet liggande plånbok. Fru de Bretard finner den :=

II tömda plånboken och tilltror sin styfson stölden.l Förfärad omtalar hon saken, hvar- ll

:: på vännerna ràtdslå..v - -1 " V V 

:: Då fru Fanny- finner att misstanken hvilar på sonen tröstar hon föräldrarna och 

Il rader dem låta sonen resa. För honom omtalar hon alltsammans och han lofvar på- ll

:: taga sig skulden och resa. i I 

:: Legrand finner emellertid pängarne på deras rum och Fanny får nu bekänna7 

Il hvarparLegrand omtalar allt för Bretards7 hvilka, iglädjen öfver sonens oskuld; ll
.- öfvertala Legrands att företa-ga den resa, sonen Skulle gjort. .I

KoNerILM!

4. mogarts död.

En storslagen praktfilni.

Motto: Tonerna ha i sin makt att förmå oss glada
vandra in i dödens natt. I uTrollflàjten".

Mozarts hälsotillstånd blef sämre dag för dag. Med uppbjudande af alla kraf-
ter arbetade han på sitt Requiem. Hans elev och van Suzmayer var alltid hos ho-
nom. Mozarts hustru ber honom hvila sig. Ett bud kommer in och lämnar pangar
samt fordrar han skall göra sitt Requiem färdigt. Mozart sätter sig att arbeta, Då
får han en sällsam syn och faller i vanmakt. Hela familjen samlas omkring honom
och då han vaknat söker han lugna dem. Därpå ber han vännen spela förhonom
och denne spelar alla Mozarts kompositioner och då han till slut spelar LLTrollliöjtenu
blir Mozarts ansikte liksom förklarat. i i -

Han ber dem sjunga Requiem och griper sjelf taktpinnen. Därpå kysser han
hustru och barn7 sänder vännerna en tacksam blick 7- och hans ögon brista.

 

5- " [Starka fruar äre farliga.
v H Roligt skämt. 4 i i

 riser: . Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats V25 öre.
-Tl-l-.à-e-4 Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkofrligen intaga de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

FörtindringÄ af programmet förbehålles!

 

OBS. Söndagens billighetsföreställning!
Kasta ej begagnade Iprogram på gatan.

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain