#2463: Biograf-Teatern Göta

I KARLSHAMN. I

Förevisningar af lefvantle hilller alla dagar kl" mot 8,101 9710 e. m"

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. rn.

 

 

 

P R O G R A M
inom. Måndagen den 24 t.0.m. Onsdagen den 26 Okt.

1.

Den gula faran.

Interiörer från den kinesiska armén.

 

2- I . God. afton, Pjerrot.

Elegant kolorerad.

Den fixe lille Pjerrot är en utomordentlig konstnär. Ej nog med att han mälar talang-
fullt, han förmår också sätta lif i bilderna. Han uppträder äfven kvickt och elegant.

Saul och David.

P E R S O N E R z
Saul, konung öfver Israel. Jonathan, Sauls son. Mikal och Merab, Sauls döttrar.

Phalti, Ilonathans vän. David. Doeg och Omab, krigsmän (bröder). Samuel, profet.
Spakvinnan i Endor. Krigsmän, präster, kvinnor.

 

6A

, -m-Å-m Aflmlnlng. l-  , man... -. -  . .. i. 

Davids hem. David, en fattig färaherde, bor hos sina föräldrar. Profeten Samuel

förutsäger honom, att han en gäng skall bli konung öfver Israel. David är berömd för

sitt harpospel, och en dag komma Mikal, Merab, Jonathan och Phalti för att bedja honom

komma till Saul för att uppmuntra. honom. David, som lofvar att komma, blir hänförd
af Mikals skönhet.

Sauls läger. Mikal vandrar genom lagret och gär därefter att plocka blommor -e

en tiger ligger pä lur i ett snar. Men just som han skall rusa fram mot Mikal, dödas

han af en sten från Davids slunga. Jonathan, som vid samma tillfälle kommer tillstädes,

förvånas öfver att finna systern oskadad. - Doeg friar till Merab, men fär nej. För att
hamn-as förmår han Omah att öfvergå till Filistcerna. - En pil, som Omah afskjutit,

susar in i. Sauls läger. Omah gripes och Saul vill dräpa honom, men David mildrar ho-
nom med sitt harpospel. Om pilen var vikt en skrift innehållande Goliats utmaning:
LLSänd en man till tvekamp mot mig. Det folk, hvars kämpe afgàr med seger, skall bli
herre öfver det andrau. - Ingen af Sauls man våga strida mot Goliat. Dä erbjuder sig 4
David att gå mot filisteern. Jonathan, som slutit ett fast vänskapsband med David, er-
bjuder honom sitt svärd, men David väpnar sig endast med sin slunga och nägra stenar.
Ett kast... Goliat är dödad och David lägger kämpens hufvud för Sauls fötter.

Afdelninn II.

Två. är senare. Konung Sauls palats. David, som blifvit Sauls vapen-dragare, vinner
allt större ryktbarhet för sin tapperhet. Saul afundas honom och bortlofvar sin dotter
Mikal till Phalti, men denne blir afvisad af henne. Dä David ånyo vänder hem med se-
ger, -vägrar Saul först att taga emot honom, men gär till slut in därpå pä Jonathäns för-
bön. Hänfullt spörjer honom Saul: LLHvad önskar du nu? Kanske min tronlDu - LLNej.
allt hvad jag begär", svarar David, LLär din dotter Mikalff. Saul blir ond och försöker
genomborra David med sitt spjut, men han viker undan och flyr därifrån.

Späkvinnan i Endor. Saul ligger ständigt i strid med filisteerna, och dä han står
inför ett afgörande slag, uppsöker han späkvinnan i Endor och befaller henne att kalla
fram pigdeten Samuels ande. Anden visar sig och säger: uI morgon skall du och de
dina dö . Å i

Satils palats. Slaget är förloradt. Jonathan har fallit. Den svart särade Saul drä-

v per sig själf.
David vänder tillbaka frän sin landsrlykt och blir krönt till konung öfver Israel.V

 

 4- Kavalleriskolan i Savoy. 
ä En mycket intressant hiln, visanne ne njärfvaste prestationer. b 

 Rädd för baciller.

Herr  sitter och läser behagligt i sin tidning, dä han plötsligt får syn pä följande no-
tis: LLVar by hemsökes af intlucnsabaoiller, som redan kraft 500 offer-M. Han blir sä uppskrämd,
att han tappar tidningen., men lugnar sig emellertid igen, då han räkar att på, andra sidan få
se en annons: LLIngen influensa mera! Nyaste och verksammaste medel mot denna hemska
sjukdom. Fas pä alla apotekfl. Han köper pulvret och beger sig glädjostràlande hem med
detta. En skock skolpojkar fa se honom och springa efter. Dä. han  kan bli af med dem
på annat satt, ger han dem en ordentlig portion baeillfördrifningspulver.  vill han ha sina
skor putsade, men som skoputsaren skall gripa verket an, blir var hjälte beklämd och ger ho-
nom, af rädsla för att bli smittad, en ordentlig dosis mith i airisiktet. Stöfvelputsaren blir för-
argad och förpassar herr X. till en Ivvattenbehalla-re. En som vill hjälpa honom fär sig lika-
ledes en dosis pulver. Alla människor bcpulvras. Offren förfölja och hinna upp honom. Han
föres till en idiotanstalt, där han far en kall dusch, som återger honom förnuftet igen.

 

Biljettprisgrz Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 1-5 ere, 3:e plats 10 ore.

Publiken bedes, att ofvilkorliyen intaget de platser, heart-ill biljetten-na äro köpta.

 

 

Förändring tal? programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tiillbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain