#2462: Kjeflinge Biograf-Teater

J E FLI L GE i
(Mer.

Fredagen den 28 och Lördagen den 20 0kteber
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.

 

 

Söndagen den 30 kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

PROGRAM

 

1- En vårprentenad i Beis tie Buulugne.

Fängslande seenerier från den rykthara parken i Paris.

i E   I E N I
Kemisk triskfilnt.

Det år julnatt. Den gamle i St. Klaus slår tolf rungande slag på domkyrkans
stora klocka. Den lilla Dolly ligger i sin sang ooh marker ej att far och mor kom-
ma såsom St. Klaus med julklappar7 som de lagga utmed hennes sang. En neger-
dookpojk satta de på stolen, men då far och mor gått, kommer den stora dockan .

Emmy ooh rifver ner negerpojken. Denne senare blir bedårad af Emmys skönhet
ooh nobla upptrade och glömmer helt och hållet af att göra motstånd.

 

.BD

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevelntisnens statt. En serie intressanta hiltler. 
einen nn tagen. sin ses af ana. 

 

 

Ill.III...III...III-III...III-.IIIB-I..IlIII-I...IIIB-III!.III-...IIIIII
::IIIIII-.III-.III-IIIIIIIIIIII...II-.IIl-EIIIIIII-I.III-IIIIIIIIIIII::
II I.
I I 

I.

4. lhafvet djup .1. Det sjunkande slottet ==
:: . . - ::
g: Storslagen, kotererad bildserie. :1:
:= Det är sagan om den fagra, alt" friare omsvärmade prinsessan, som kastar en ::
:: gyllene bägare i hafvets djup - den som kan återgifva henne den, blir hennes ooh 
:: landets herre. Med lijålp af hafsdrottningen, som förkladt sig till tiggerska, når en :=.
:g fattig fiskare målet - dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafs- Il

drottningens rike. Han trotsar löftet, och hafsdrottningen hamnas genom att låta
slottet försvinna i djupet. II

I.
1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden. 3. Den gyllene bagareni .-
II djupet. 4. Harolder kungöra prinsessans löfte. 5. Hafsdrottningen hjålpei; fiskaren. 
II 6. På hafvets botten. 7. Fiskarens löfte. 8. Fiskaren vinner prinsessan. 9. På ll
:- bröllopsaftonen. 10. Den första hornstöten. 11. Hafvet stiger. 12. I djupet. ::

.I

I.

5- Fiskodling, Foreller.

Ett intressant studium från fiskerihushållningsomràttet. En ltiltlb som förtjänar att ses.

Som bekant pågår sedan åtskilliga år statsunderstödda, systematiska arbeten .för höjande
af .tiskrikheten i. de svenska sjöarna och vattendragen. Den bildserie vi har Visa åskådliggör
hvilket omfattande, samvetsgrannt arbete, som måste nedläggas på dessa odlingar.

Man ser har vanligt forellfiske med håf i en  Så får man vara med om urval af fisken
de stora tillvaratagas, medan de mindrevårdiga återförpassas i sitt element.

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anordningarna för agglåggning och klack-
ning fullbordats, insamlas rommen, hvarefter densamma befruktas och tvattas samt nedlagges
i ryssjor. Den sterila rommen aflågsnas. Efter 25 dygn ser man det blifvande fiskynglet, som
nu under en månad upptager näring genom ett slags kråfva, kallad vitellis. Fiskynglet vid
tre och seX månaders samt ett och två års ålder framvisas. Och slutligen öfvertygas man om
behofvet af att hålla de olika årsklasserna isär: de stora sluka eljest de små. -

 

e. En tragisk bröllopsdag-

Mnntra episoder.

Enlfé- äldre leta nl. 50 öre, ant-a. pi. se öre, adje piss ere;
I bam; lista DL 25 Öre, 211113 111- 15 ÖPB, 3:de pl. 10 Öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain