#2461: Kjeflinge Biograf-Teater

Fredagen den 4 och Lördagen den 5 November
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. nl.

Söndagen den 6 kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

EäIIEE:EEEEEEäEE:=:=::::::==:IEIEE:EEEEEIEEI:EEEEEIEIEEE:E::=:==I:=:I:EE

ä 1. Hög-intressantaktuell nyhet. 
I l O

 Tlhets Dalal Lama pa flykt. 

ä llnlrernsten llll Darjeeling på gränsen mellan Tlnel n. nrittlslrflnrllslra enlràrlet. 

 .f anfall-fm felfri.elååålflåeåntfkläriltfltslläriöiliehnär 221229? 

I. ankommer till Darjeelings utkanter. 5. Festtåget för Dalai Lama efter hans flykt ll
.- från Tibet: fanbärare, musik, präster, rökelsebärare, kyrkliga ämbetsmän, brittiska 
ll ämbetsmän, Lama och hans inhemska eskort, en ofantlig mängd följeslagare. 6. Mi- I.
Il nistrar och diplomater pä väg till emottagandet hos engelske guvernören. 7. Första ll

:= autentiska porträtt af Dalai Lama. 
.I .I
IIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll ll

I...I-...Inl-I...nu-...Illu-.-:En-:EEEEEEEEEEEIEEEEE:EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

2.

Två små konstnärer.

Vacker och fängslande hilll.

Tvål fattiga barn förtjäna sitt bröd med att sjunga och musicera för allmänheten. Fram-
för ett hus hänföra såväl den lilla llickan med sin säng som gossen med sin violin husets in-
vånare, men den härdhjärtade portvakten jagar bort barnen. Han slär sönder gossens violin
och släpar barnen inför rätta7 där han anklagar dem för tiggeri. En af domarna tycker det
är synd om barnen. Han öfverbevisar por-tvakten om deras oskuld och lyckas utverka, att
barnen bli frigifna. Ej nog härmed. Domaren tager barnen med sig hem och adopterar dem.
Här se vi dem i en förtrolig krets i musiksalongen7 där de ha tillfälle att öfva  i sin konst.
Sålunda har deras fattigdom förbytts i välstånd och en lycklig .framtid väntar nu de smä
konstnärerna.
IIII...IIIIII-IIII-IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllll

Dansande gris.

KDmlSkt.

 

 

4- ETT FELSTEG..-

Gripalide drama.

En ung man är förälskad i sin husbondes Vackra dotter. Fadern, som tycker om
den skötsamme unge mannen, har också ej något emot att de förlofva sig. Men de båda
ungas lycka blir ej långvarig. Den unge mannen faller i en demimondedams garn och

blir helt och hållet betagen i henne. Fästmön uppdagar snart, att hon ej är föremål för
hans odelade kärlek. Hon försöker varna honom, men förgäfves, han är helt ocll hället
förblindad.

Han reser till hufvudstaden, där den lättsinniga damen snart får honom frän vett
och sans, men, då hon kort därpå får en annan tillbedjare, tröttnar hon pä den förre,
hvilken i sin förtviflan griper efter en revolver för att förkorta sitt lif. Skottet är dock
icke lifsfarligt och han förpassas därför till sjukhuset. Här finner han sin förlofvade som
sjuksköterska. Bedragen och olycklig hade hon beslutat ägna sig åt andras vård för att
sålunda finna tröst i sin öfvergifvenhet.

Den unge mannen inser nu att han begått ett felsteg och trampat sin sanna lycka
under fötterna. Men nu är det för sent att taga den tillbaka. uEn Guds brud är ej till
för jordisk lycka.LL 4

 

 

 

 

 

Kinenlalegrafl l färger från Pellle Freres.

Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor längre tillbaka än är 1631 då det upp-
byggdes norr om ruinerna af den gamla staden, af hvilken ännu talrika minnesmärken,
såsom kejserliga palatset frän fjortonde århundradet och Koutab från trettonde århundra-
det kvarstä. .

Ruinerna täckas till större delen af betesmarker, där otaliga hjordar beta.

 Delhi och dess ruiner.

 

 

 

6. än iftöwdtg, fetcvce.
I Kemisk.

Herr Smiths vackra dotter har förlofvadt sig, men herr Smith är afgjordt emot partiet.
Friaren är emellertid ihärdig och söker vid alla tillfällen ställa sig in med herr Smith, hvilken
senare till Åslut ej kan motstä längre. Dä han pä aftonen finner friaren i sin säng för att ånyo
anhälla om den tillbeddas hand, ger han sitt samtycke endast för att ej själf helt och hållet
förlora förständet. k

Entré- äldre lata pl. 50 öre, adre pl. se ere, ange glesare;
. barn lista pl. 25 öre, 2zdra pl. 15 Öre, 3zdje pl. 10 öre.

 

Klippan 1910., Tilllbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain