#2460: Biorama

KARLSHAMN.

 

Fred. d. 4- och Lörd. d.45 Nov. kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. in.
Söndagen den 6 Nov. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagens första föreställning Billighetsföreställning. I

Entré alla platser: äldre 25Å öre, barn 10 öre.

 

 

 

"se

1. i m Express i dag från Lissabon.

oevoluoonen i Poral.

  
 

 

 

 

 

 

Dessa bilder äro tagna under siälfva revolutionsdagarna och gifva 
en utmärkt illustration till tidningarnas dagliga meddelanden 
striderna i Dissabon. Sålunda ser man det genomshiutna Kungliga.
Ypalatset samt en del större bus, som blifvit totalt -sön-derskiutnaV
under laombarclemanget.vv I " I

Bilder for nagon! Ej ooI forvona mot föregående. .. I f

9

 Modots offer .iaDon stora magnoton. é

En rolig illustration till hattnålarnas historia.

 
   
 
  
 
 
 
  
  

Y Vb,-plglgllllnllpll i

Marinlöjtnant von Brinken ochy spionen. 
SpännandeV äfvontyr i flora afilolningar.

.Ett krigsskepp genomkorsar de afrikanska farvattnen. é En dag erhåller kap-
tenen ett telegram med underrättelse från hans regering, att svara förveeklingarV
uppstått vid nordafrikanska kusten och man fruktade för de hvitas säkerhet idessa Vi
distrikt. Löjtnant von Brinken, som vid flera tillfällen utmärkt sig som en hjälte i
ordets bästa bemärkelse, fär här ett tillfälle att geprof på sin oförskrackt-het. Ka
tenenV ger honom nämligen order att gå i land och1 underhandla med de upproriska-
rnorerna. Men krigsskeppet har redan längesedan varsnats af de upproriska. En
samvetslös agent ooh underhandlare från en främmande makt harfrän första början
upphetsat mor-erna och förmått dem att resa sig mot regeringen. Han griper till
det fruktansvärda medlet att :undervisa araberna, hur man förftirdigarI de farliga dy-
namitbomberna och sätter dem i förbindelse med ett urverk, sa att de explodeerth
en bestämd tidpunkt. Marinlöjtnant von Brinken beger sigx emellertid oförskfäjokt

- rakt till det palats, där de upproriskes furste bodde. Löjtnanten ooh hans följe-
slagare vöfverfallas och föras i säkert förvar.V En spion förkläder sig ooh beger sig
med en. dynamitbomb ombord på krigsskeppet. Där bedöfvar han vakten ooh pla-
cerar oförmwärkt bomben pä ett lämpligt ställe. De följande scenerna visa oss, huru-
som von Brinken lyckas befria sig, simmande uppnår skeppet och förhindrar ezqilo-I "i
sionen. En fruktansvärd tvekamp mellan löjtnanten och spionen slutar ivattnettillif
förmån för den förre. Spionen har snart fätt sitt välförtjänta straff och den upp-

1,...

.I

I.

E: n
ll lroriska stad-en och dess härskare få också sin lön. Staden bombarderas och sattes Wllkv
:: V i brand. Natthimmeln färgas af det eldröda.V skenet, och den förr vackra staden 
EE återspeglas nu pa ett fruktansvärdt satt af hafvets. spegelblanka yta. 
lll-llllllllll I V lll-Illllllll
...II-...IIIII .

 

 

 

ALA..

lt B "k "A h i .g

i i 950 1 110 Oras 11111161".

jj i Intressanta Minliler från ostorn. Å i

lj Till ära för konung Sisowatts af Cambodja anordnar generalguvernören öfver Indo-
1- Kina storartade fästligheter vid Anohoras gamla ruiner. Han mottages med pomp och
1l. stat och ledsagas af ett lysande följe. Intressant är vandringen genomwwden ståtliga ruinen.
i . , f .

 

 

i v I. vi i I
O. I Å b Å q V.
En akta mans list.
. . j Dràplig skämthild. 1
. . I .- . . Äldre: 1:a platsl 550A öre., 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre. i
Bmll]9t---t.p-rlS-er . Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.v

Publiken bedes, att ovilkorligen intaga deiplatsefr, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

Förändring af4 programmet förbehålles!

OBS. Söndagens lbillighetsföreställning!
Kasta ej begagnade programL på gatan.

 

 

i Klippan 1910. Tuiibergs Tryckeri;

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain