#2459: Biograf-Teatern Göta

:L Ass.

Förevisningar af lefvande hilder alla dagar H- W 87107 9710 e. m"

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m. z

 

 

 

PROGRAM

inom. Torsdagen. den 3 tom. Söndagen den 6 Nov.

 

 

 

i:

I.
:E 1. R 0 0 i:
I. I.
.I I.
-- rt et 1 I an --
ll Q ll
g: g :s
:: Veckans fältofningar under konungens ledning. ::
i! Fran egen atelier och de bästa bilder som blifvit upptagna. 
:: Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder frän den nyss afslutade fält- 
ll manövern i Uppland, om hvilken tidningarna innehållit långa redogörelser och som Il

.- är en af de största manövrer som förekommit i värt land. Utom konungen, som .I
:: förde högsta befälet, deltog kronprinsen, prins Carl, Here iregeringsmedlemmar, ut- i..

:: ländska diplomater och militärer i manövern. 
ä Bilden fiir dagen! 1 Bor ses af alla! ::
i .I

 

2- Det galopperande väguret.
När tiden när fort. En uianu de mnntraste miner, som kunna ses.

Det firas bröllop och bröllopsgästerna ha nyss gått till bords, dä vägguret plötsligt an-
gripes af ursinne och börjar snurra på med rasande fart. Tiden gär fort och det gäller att
följa med. Gästerna formligen slungas ur rummet och bordet afdukas som genom trolleri.
Urets lycklige ägare skyndar till en urmakarel för att få tiden bromsad och aldrig har väl en
urmakare med större hastighet fått en klocka till verkstaden. Här kan man. trots ett otroligt

foroeradt arbete, icke fa bukt 1(renh-en-fvnsa;=iinr-geork-ewam-h; Vtold-ser en hals-mes-   

brytande vandring åter till hemmet. Hvar hon stannar pa vägenobörja människorna få brådt-
om och själfva gatutraiiken sätter hon en fruktansvärd fart på.. Ater på sin plats får klockan
ga tills hon ramlar ner af öfveransträngning.

III-IIII..I..II......II.II-II...II...II...II-...II-IIIIIIIII.Il-:IIII-I.
::IIIIIIIIIII-.III.II-.II-IIII.....III-...IIIIIIIIIIIII-...II-.I .III-::
ll I 1 I I ll
i! Amerikansk expressnyhet! W Glnoagoflrman "Essanays" stora suooesnzr 
.I n 0 i I
" 3- K l f f T "
i; P83 llPSPU Vdrlld Pall BXdS. - i;
i: Koiossan spännande äfventyrsskudring. i Ei
.- Inspelad af äkta cowboys pä deras område a Nordamerikas prärier 
och behandlande lifvet sådant det i verkligheten är. I 

Tvä unga cowboys från LLO RanchLL förälska sig i samma flicka, Kitty Blair, :-

dotter till en ranchman. Kitty förärar Bronson, den ene af beundrarne, sitt foto- -
I graii, och visar sin opartiskhet när hon gifver Howard, den andre friaren, ett lik-
nande. De båda männen bedja dä flickan göra sitt val. Hon tvekar ett ögonblick,
men gifver därefter sin hand ät Bronson. Howard önskar demv ett lyckligt lif. Det
dröjer emellertid ej länge förrän Bronson visar sin rätta karaktär. Han förlorar pä
spel och gör upp en plan att tillegna sig en annan ranchmans kreatur. I sällskap
med Will Parsons stjäla de kreaturen, hvilka den sistnämnde skall sälja medan Bron-
son gar till sin fästmö. Stölden upptäckes och därvid hittas ett fotografi af Kitty,
bärande inskriften: LLTill min vän Steve".

Steve Howard besökes, men dennes okunnighet om saken bevisar hans oskuld.
Bronson blir anklagad för stölden och skall arresteras, då Howard kommer och tager
skulden pä sig. Detta för att göra lycklig .den flicka han älskar. Efter det säll-
skapet gått ber Bronson Hickan följa sig till Ostern. Detta vill hon och gär in för
att packa. Under tiden kommer Parsons med pengarna för kreaturen och de skola
dela. De äro midt inne i förhandlingarna då Kitty kommer ut och hör dem tala
om stölden. Grenast föreställer hon sig Howards stora uppoffring för den fege skur-
ken, som hon tänkt gifta sig med, och genast beslutar hon att föra dem öfver till
rättvisan och rädda Howards lif.

IIIIIIIIIIIIIiIIIIIII I
XII-III...-IIIIIIII-IIIIQQIIII:I I

 

 

 =oonosJoN...-..

En af Norra Italiens vackraste alpsjoar.
II.

Gomosjön (på italienska Lago di Como) begränsas avauganoalperna i väster och

Ber amaskalperna i öster. Sjön delar sig i två armar, en sydvästlig, vid hvars strand
stadgen Como ligger, och en sydostlig, som efter staden Lecco kallas Lago di Lecco.
Comosjön omgifves af höga berg; toppen La Grriqua är 2,410 mtr och Monte Leg-

none 2,612 mtr höga. Sluttningarna äro täckta af rik grönska, stränderna äro väl odlade
och strandbergen prydda med ståtliga kyrkor och vackra villor,
Comosjön är en af Europas mest besökta turistleder. Angbätar korsa sjön i alla

z riktningar, och rundt stränderna besörjes trafiken af flera järnvägar.

Härliga soenerier. Filmen är artistiskt kolorerad.

8iNNI!-VNFNIN!WH08!VNINWWNGUN

5- v Nar slutet är godt är allting godt.

Humoresk

Bil. riser: Äldreslmplots 50 öre, 2:a plhts 35 öre, 3:e plats 25 öre.
-Ägr- Barn: 1:a. plats 25 öre,.2:faplàts 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorligien intaga de platsar; hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

V-Häk,

Förändring af programmet förbehålles!

 

gs Tryckeri.

  

Klippan 1910.".11

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain