#2458: Kjeflinge Biograf-Teater

Fredagen den 25 ooh Lördagen1 den 20 November
 kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. ln.

söndagen o. er 1:1. 4,111, aio, 6,10, 7,10, sho, 9,10 s. m.

 

 

  

   

 

, 1- Bilder fran irohsko hstoirika.
l - Seder ooh hruk i Sakalavas. i Y - i . I I
Det ar intressanta naturbilder från en af jordens största öar som vår film visar. I

 
  
 
 
  
 

 Fangaitidet af vilda oxar "ar intet latt göra, men infödingarna malagasserna --- aroupp-
 giften vuxna. Det är en tafla full af lif och spänning- och ger en god föreställning om
fi det färgade öfolkets obundna friluftslif. Sa göra också striderna och boxningskampen,
i De inföddes underliga hål-klädsel vi lära oss, men torde den nappeligen loeka till efter-
apning. Filmen slutar med .atergifvandet af en festdag på. ön, hvarvid infödingar-na
.i komma .med gafvor till sina hvita inkràtktare. Dessa .i sin tur utdela till de svarta filtar,
. tobak och pangar. Det sistnämnda ger anledning till muntra soener, enar pangarna ut-
" kastas marken oli-.11 upploekas af de svarta under ett vildt tumult.

intressanta hato-rsoohorior från tio svortos världsdel.

 

 w " Vid Dianas altare.I

Utmärkt vaohor mytologisk soon.

      


, .- .
intill] h v .I Q V. I I Ilva "
r P 5- hvihhos homml a
l 1 i 1 4 l i mlg
 I ..:.   . i- r" :12. var. R lill-i.
lj-ll - . . . , v I I I l Fill
tjg-111 Hämnden hör till de känslor, som rotatrsig dpipast i iriilinniskolilijåirtat. i pil
1G Herr Marco förälskar sig i (len betagande Mary med föiibigående af Louise, Hill
1HJ]1 hans första kärlek. f" W l 1 1 V, H 11-111
1-16, Louise marker, att hon1 är mindre afgudad förrhf-.boeli spejar suartut orsaken. llllll i
, L 

Ung En vacker dag far honse sin forne beuncitlrares bröllopsf ie nt genom kyrk- 
 pet-ton, .fnaenwdtai  l il - 1 - f W
ll

lida 1,.

  

 

1. ...11 . .t iM- llblwit Vuni. 11111111111

 

at den otrogne! -

GU, Under förkladnad lyckas Louise förgifta Marys far samt rikta misstan arne mot I! I
I f, det unga paret. Men en oväntad händelse räddar de oskyldiga i den farliga situa- mm
 tionen. En plötslig olyckshändelse lägger Louise på dödsbadden, där hon i sistaj 11-11
hfl] stund atlagger lilekannelsez för sitt brott. UnderrättelsL-nl härom kommer som en 
Til-1,2: räddande angel till de nygifta. " 

- I f- x:

i Il "
   . "

 
 

4. Nytt! Alatalo! .i sensationellt!

ooh Ethel le Neves flykt öfver Atlante .

Hela den oiviliserade världen följde nyss hustrumördaren doktor Crippens ooh
hans vaninnas, miss Ethel le Neve, flykt undan rättvisan öfver till Amerika. Vi
Veta att, tack vare Mareonis trådlösa telegraf, kaptenen à det fartyg, med hvilket
paret följde, blef underrättad om, hvilka passagerare han hade ombord. Vi veta
också att doktorn och hans föregifne brors-on, i1 Kanada togos om händer af rättvisan.

Med tillhjalp af dugliga artister har det lyckats att framställa denna uppseende-
väckande flykt pa ett synnerligen naturtroget, åskådligt sätt.

Man får först göra doktor Czs bekantskap i hans hem i London. Så. ser man
när de bada, miss Ethel förklädd till yngling, lamna London för att undgå polisen.
Efter besök å Scotland Yand (Londons bekanta detektivstation) och öfvervarandet
af en del intressanta episoder i samband med polisundersökningen föres åskadaren
ombord pa den stora Atlanterångaren, dar han när det trådlösa telegrammet an-
lander. kommer vid anlandandet till Amerika detektiver ombord och så utspelas
den effektfulla scenen nar det llyende paret anhålles.

Ur 1[lagens krimenella krimik1 . 1

    
 

    

Intressant naturhilh. i

(ikeylon1 har en liänförande och frodig natur, vild och intressant. Hemma hos oss är ön
mest känd för sitt the. Största delen af dess område ar emellertid uppfylldt af stora kokos-
skogar, hvilka aro tillhåll för skaror af vilda elefanter.

6- Onkeln från Amerika.

Onkeln meddelar i bref, att han Hkommer hem stenrik. Stora valkomstanordningar göras
för hans mottagande. En luffare, som knackar pa, tror man i hastigheten vara den väntade
gästen, och en rad förveeklingar följer. Till slut kommer den riktige mr Durandlfr. Oineinatti,
som först klar upp sin falske namne och sedan kastar honom på dörren.

Muhtort! l

  

Nytt program Tisdagen don 29 November, och kommer Biografen
att tills vidare hållas läppen alla dagar, utom Måndagar, med
nytt program hvarje TISDAG och FREDAG. 1 .
u Program tillhandahållas hädanefter i hiljottluckan till ett pris af
31 öre st. l

nom islspi. to om, 211m pi. so om, adje 111.25 om;

 

barn lzsta pl. 25 Öre, 2zf11-11 pl. lö öre, Szdje pl. 10 Öre.

 

1Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain