#2457: Biograf-Teatern Göta

I KARSHAN.

Förevisninaar af lefvarde hilller alla dagarkl- 77107 811019710 e. m"

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m;

 

 

PROGRAM

 

Iine rn. Torsdagen den 29 Dee. tom. Nyårsdagen den 1 Jan.l

 

m
l. Åter kunna vi bjuda vår publik en världsnyhet:

Kinematearafisk Veskerevy

Visar lefvande bilder till dagshändelserna Världen run-dt.
Kinematografiska veckorcvyn: Vet allt! Ser allt!

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Göta!

MOSkWa: Byske aviatikern Outotckine gör en vacker flykt pä sitt biplan.

Berlin: Till följd af strejkkravallerna mäste polisen öfvervaka ett kolförräd.

Purtugal: Konung Manuel pä jakt i Rambouillet förra varen. - Lissabon sedt frän
sjösidan under revolutionsdagarne. i

Paris: Portugisiska regeringen har till representant utsett en gammal republikan
Magelhaens Lima. à Republikens gröna och röda flagga utanför hans väning.

MOUPmBlUn: Aviatikern Wynmal. - Nytt höjdrekord sattes på, 2,780 meter. i

Dsterfike: Kejsar Frans Josef har besökt Maria-cellen, Österrikes Lourdes.

Nurgel Kejsar Wilhelm ombord pä LLHohenzollernLL utanför Norges kust. - Kejsaren"
fär besök af norska konsuln Mohr, med hvilken han underhåller sig särdeles
förtroligt. - Han tilldelar honom egenhändigt en orpen.

Westcllff, England: Frimurarne marschera i högtidligt tåg förbi. H Stormästaren för
orden. väcker särskild uppmärksamhet.

i lSSy w lBS ä MmllllleallXI Leon Morane ombord på1 sitt 100 hastkrafters monoplan.
f Han vinner tillsammans med sin bror, Robert Glermond, Ferrardska priset
genom en lyckad tlykt. -

Boissy e Saint e Lager: Misslyckad flykt.

Gaillonf Täiian mellan större och mindre automobiler samt motorcyklar. -Vid första
.kiirfvan äro automobilerna redan i full fart. - En hastighet på 150 km.i
timmen.1 - uErleu kommer förs-t till målet. w- LLGroutLL vinner första pris för

. mindre automobiler. l

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 
  
   
  
  
  
 
   
 

Romantiskt skådespel från förra
4 Den sköna Yolande P. bor hos sin farfar, som fostrat henne. Ingent"
henne i det förmögna hemmet. En dag fär hon som present en marinera-
hvilken väcker hennes förtjusning. Samtidigt anhåller en äldre, förnäm man om
hennes hand, och hon sager pä farfaderns bön ja, ehuru med förtviflan i hjärtat.
Senare vi henne hemma i trädgärden, gråtande öfver sitt öde. Den lilla Amors-
bysten Vacker nn hennes vrede, hon griper den och. kastar den utanför muren.
Tyvärr f eller kanske lyckligtvis é träffar den ganska tunga statyetten en ung
husarofficer, som befinner sig utanför slottsmuren. Yolanda hör hans skrik, skyndar
ned och finner den särade officer-en, som föres in i slottet och nödig värd.
Under den tid den unge officeren vårdas af Yolande förälskar han sig i henne.
Hans kärlek besvaras och farfadern ger sitt samtycke till deras förening, medan den
Gamle försmädde friar-en inO " i " LLh idelsernas utveckliin

 

 

.; I: 42,.,va 1,, Kimya:- .. (I,- v,..?.l,.r,:,;j Fängsjpm, Y .m- ; We l.f .w .f .-.- . - i, 1,1 -, ...1, ,-.

3- a Eiseiplin adelnied.

Bild ur krigarliirel.

Modern ligger svart sjuk i hemmet. Sonen soldat och underrättas af systern om
sjukdomen.I Regementet lider under öfverstens järnharda disciplin, och da den unge sol-
daten i full förtviflan anhåller om. permission att besöka sin döende moder, afslas detta.
Kamraterna hjälpa honom dock att oloiligen komma ut frän kasernomrädet, men öfversten
upptäcker rymlingen, allarrnerar vakten, och ger sig efter honom.

I I hemmet omfainnar sonen sin sjuka mor, i glädjen glömmande sitt subordinations-
brott,v Han maste dock genast återvända till. sin post, men gripes af soldaterna.

Ofverstens hjärta är dock icke så härdt som det förefaller Han blir rörd af den unge
mannens mod, och han skickar läkare till hans moder. Hon blir, tack vare detta, snart
frisk igen, och stapplande kommer hon" till öfversten och ber om näd för sin son, och
denne ä later nad gå före ratt.

  

   

 

 

 

ran en iJorka.
Vackra Medelhaishilder. Intressanta scenarier.

Majorka, den största af Baleariska öarna i Medelhafvet öster om spanska kusten, har yppig
vegetation och utmärker sig -för en säregen naturskönhet. On är bergig med branta kuster,
men fruktbar, bl. a. frambringar den vin, sydfrukter etc. i stor myckenhet.

Vi närma oss ön sjövägen under en trollsk sydländsk gryning och landstiga i. hufvud-
staden Palma, som har ett synnerligen pittoreskt läge Vid öns sydvästra kust. Vi göra en
intressant vandring i staden och fortsätta .därefter till Pareys Vattenfall inne på ön, dit vi
komma å vägar som slingra sig train mellan höga Vilda bergväggar. Sä besöka Vi Artes-
grottorna, hvarefter vi återvända till kusten och ut pä hafvet, hvarfrän Vi ha en charmant
utsikt öfver de höga, otillgängliga strandklipporna. i

a.. Det mystiska skåp et.

lirarlig humeresk.

 

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.

 

Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorlflgen intaga de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.P

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain