#2456: Biorama

à

1- Världsutställniiigeii

Nyårsdagen d. 1 kl. 4,10,

i KARLSHAMN..

 

Nyårsafton d. 31 Dee. kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

"PR-O GRAM

 

  
 
 

i Briissel är slut,

dess portar äro stängda.- Men ä den hvita duken kunna vi ännu se det rörliga lifvet på.
utställningen och i staden. Vi visa i dag lyckade bilder från I

Svenska Utställningen iv Briissel,
Kinematugrafsrad af vår till Brdssel utsände fotogral.

 

2- DEN sis-ra l1111.01i111vinn.

Vacker och tilltalande dramatisk hild;

 

få"

 

Publiken bedes, att ovilkorligen antaga de platser, ,. hvar-till biljetterna äro köpta.

3- i Smederna strejka.

aripanae timer tränar strejirs utbrott och dess fruktansvärda följder.

Jean, den gamle plikttrogne, arbetssamme sme-

den tager i sitt lilla trefliga hem afsked af sin hust-s

ru och sina två små hurtiga flickor. Allt är lycka
och förnöjsamhet. På arbetsplatsen förbereder man
dock en strejk och kamraterna söka på alla vis öf-
vertala Jean att förena. sig med dem istrejkbeslutet.
Han söker manligt att värja sig för deras angrepp,
men öfvermakten blir för stor. På en enklare re-
staurant, dit man samlats för diskutera frågan, fattar
man beslutet att hos 1arbetsgifvaren begära åtta tim-
mars arbetsdag, och 8 francs dagaflöning, i annat
fall blir det omedelbart strejk. kJean får det tunga
uppdraget att till arbetsgifvaren öfverbringa arbetar-
nes ultimatum. Svaret är nej och strejken-blir o-1

 

fördröjligen proklamerad. Det är svåra tider, som,

en strejk drager med sig. En månad efter strejkens

.utbrott blicka vi åter in i den gamle smedens hem.
Af det förut rådande välståndet synes icke ett spår.
Fattigdom, sjukdom och nöd hafva gjort sitt intåg.

Som en sista förtviflad utväg tillgriper jean att
pantsätta sitt bolster, men försöket misslyckas. Då
eländet nått sin höjdpunkt förklarar den gamle sme;V
den att han ämnar återgå till arbetet.
delar sina forne arbetskamrater sitt beslut, men mot-P
tages med hånskratt och råa handgripligheter. Re-
tad till ursinne af denna behandling rycker han till

1 sig en slägga "och finner sig ögonblicket därpå som

mördare. U JSå följer ångern i fängelset, där hans
barn besöka honom, samt domstolsscenen, då "uryns
dom faller.l VDen låter på frikännande oc iett

 

     , -  -

härdt arbete finner den gamle smeden glömska af
det förflutna.

 

Bea i skolan.

Lustiga interiörer från det glada skol-lifvet.

Lea står liksom en del andra ganska försigkom-
na flickor under den stränga gamla lärarinna mam-
sell Digerlunds stränga kommando, men-flickan har
begåfvats med ett m cket uppsluppet lynne och stal-
ler därför ibland till med ett och annat puts, som
förtretar lärarinnan betydligt. När Lea stutligen fis-

kar kakor från köket och narrar -bagvcrs-kan att taga.
sig vatten öfver hufvudet, måste hon radda sig ge-

Eii mycket rolig historia!

. Biljettpriser:

 

nom en ganskay brådstörtad flykt, som går öfver
stock och sten, väg ar och tak, tills hon slutligen
svarta och fördäriva "kommer ned i köket - ge-
nom skorstenspipan!

Nu kommer hon ej längre, utan får sina gär-I

ningarsdön ganska .ettertryckligt af de upprctade
f. d. skönheterna. ,

.a

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

 

Billighetsföreställning N yàrsdag kl."4,10.
i Alla platser: äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

i Förändring af .programmet förbehålles! ,

 

Klippan 1910.. Tullbergs Tryckeri.

Han med- i

 

I III.III...III-...IIIIIIIIIIIII.IIII-III.
:EEi:EE::i:HEE:5:52:i:EEEEH-EE.-III...u-u....un-nn...-.nn-n:
II .-
=: 4 v , I i l i :g
 . . .

ll - 1 m . 
II i ,
Il . II
II I . I.
ll i , 1 I I g:
E: i . " Mödosam och lifsiarlig. , . i 1 .-
II . . ... .. . . g:
I. jakt är något som tyrolaren med qför-kärlek id- stampa i marken ochn, atfoljda afu de öfriga djuuren, .I
:: kar, särskildt stengetsjakt, som är ytterst" mödosam genast begifva sig pia flykten, daude- markanagot ..-
II och ofta förbunden med lifsfara. Sten- eller alp- misstänkt. Alpgeten igenkännes pan-sina rakt tippat 
.I geten lefver dels ensam, dels ismärre flockar, stun- riktade horn, hvilka ha spetsen bojd i krok bakat I.
:: dom dock i skaror af ända till femtio djur. Den och nedatu . n I i .-
Il klättrar med utmärkt snabbhet, säkerhet och dj-ärfhet Var bild visar hur en storre stengets akt i Ty- 
.I på de farligaste ställen, och äfven som svårt sårad rolen .går till och hvilka svaral terrangfor allanden, .-
:: flyr den bort på de oländigaste stigar. Alpgeten som jagame. ha att rora sig i. h Man ser, huru de .I
ll är utomordentligt vaksam, dess syn, lukt och hörsel vaksamma djuren snabbt rora" sig bland de "branta 
.I äro högt i utvecklade, och det är därför svårt för jä- klipporna, men det oaktadt traffas af den dodande .-
:: game att komma i dess närhet. Då en .flock alp- kulan. jaktens byte blir som till sist synes, sarde- .I
:: getter hvilar, utställas skiltvakter, som pipa gällt, les rikt. . 
:g Intressanta, typiska alphilder. 
II .

I I III-III..III-III-III-IIIIIIIIIIIIIIII
::::::::::::::::::::=:::::=::::I:I:IIIIIIIIII-lll..III-IIIIIIIIIIIIII... ,

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain