#2455: Biograf-Teatern Göta

fw kf I 1, m .f- 

 

 

 

 

 

j: ALSHAMN. 

Förevisningar af lefvanlle bilder alla dagarkl- 7110, 87101940 6-1"-

sönaegel- jamvrn 1:1. 4,10, 6,10, e. m.

 

 

 

P R O Gr R A M
inom. Måndagen den 28 t.0.m. Onsdagen den 30 Nov. e

1-- - MARSEILLE.

Marseille är hufvudstad i franska departementet Bonones du Rhöne samt till storleken
Frankrikes tredje stad och den förnämsta hamnen vid Medelhafvet. Den gamla hamnen ut-
göres af en vik af en kilometers längd, försvarad af två fästen, Srt Jean och Szt Nicolas.
Kring viken sluter sig hästskoformigt det äldre Marseille, "hvars täta kvarter med sina tränga
gator draga sig uppät de terassformigt lagrade kullarna. Oster om Grand Gours, en af stadens
pulsädror, ligger den nyare staden, som har en mängd vackra partier. Nya storartade hamn-
anläggningar ha pä senare ären utförts. i

Filmen ätergifver först ett panorama öfver staden ooh hamnarna, vidare fiskare i arbete
i fiskhamnen, lossnings- ooh lastningsarbete, en rörlig omlastningsbrygga, badande liskan
ynglingar i rasande bränningar, o. s. v.

Intressanta, nmvexlande bilder. 1 i e

i!! i ff-

 

.J

[EP-7

.I

Eng-Falstettu från Narhunne. 
l Historier legend. (Kelereran.

Viuförflyttas langt tillbaka i tiden. Den vandrande trubaduren Folohetto träffar En
af en händelse den mäktige grefve Baimond af Toulouse och dennes nieoe,den sköna
Nelda. Grefven blir förtjust iiFolohettes säng och inbjuder honom till sitt Slott, där 
sängaren inom kort fattas af en lår-gande kärlek-till Nelda. Denna, som är förlofvad lllll
med riddaren Bridanne, afvisar dock trubadurens kärleksförklaringy och i full för- 
tviilan söker Folohetto beröfva sig lifvet, men hindras därifrån Vi sist-a ögonblicket. Il

.JL

BEEEFEE

ful Grefven, som fattat tycke för den unge mannen, utnämner honom till riddare. och 
LH gifver sin dotter befallning att antaga hans frieri.

:Lill Handen fär han också, men ioke hjärtatA Dä kommer budskapetT att grefve I!!
till - .Rai-mendse-slottn-"i  . " n l

mot sin välgörare, att besegra ooh bestraffa de pä .
lyokligen fnllbordats, vänder han gladt hem igen, men öfverraskar vid hemkomsten
Neldai Bridannes sällskap. Förbittrad öfver hvad han fär se, .drager han sitt svärd.
De bäda männens kampfslutar med Bridannes död, vid hvilken utgång Nelda flyr HJ
och störtar sig i det skummande hafvet. Trubaduren Folohetto kunde aldrig glömma mi,
sin ungdoms älskade och då. han som en gammal bruten gubbe dog i ett kloster, [HT
säg han i dödsminnten Neldos kära drag framför sig. I . [IT-j

Vacker och gripande tilll. 
i- 

53.1?in 

En?

En

ål

 

 

 

n QS m-

, 3. I nlnl l

;IIIIIIIIIIII
1III-IIIIIIII
EIIIIIIIIIIII

 

 

din nlltlllsdraa af ll rnlde.

Ölverlägset spelant af artister från Paris .I 331311511 - - - - - fällt-lä?  I
  I If-l 1.,.Il.1 . . . . . .kill 0n.)C:II.O,el.n
.Modellen. Madame Sendly.

Mälaren Claude Mar-oil är ifrigt sysselsatt med att mäla ett porträtt af sin äl-
skade, den  mzlle Frienz. Han drömmer om ryktbarhet ooh utmärkelser, ooh
hans modell gläder sig med honom. Allt ligger i ljus :framför de båda unga.

Sa kommer slaget. En dag när mzlle Frienz far hem frän mälarens atelier,
rakar hon ut för en. automobilolycka. Hon räddas visserligen till lifvet, men blir så.
vanställd, att honfioke ens vägar visa sitt ansikte för den älskade. ""

Mälaren är förtviflad. Ej blott hans dröm om lycka är grnsad, utan järnväl
hans hopp om ära ooh berömmelse. Tatlan, som skulle skapa hans rykte, är ofull-
bordad. Han försöker mala nr minnet, men det vill ej  Dä ser han plötsligt
henne lifs lefvande framför sig. Raskt framtrollar han de kära dragen och full-
bordad utställes tallan pä Salongen, där den belönas med stora medaljen. Själf blir
målaren öfverhöljd med ära ooh blommor. -VS-à. ser Claude äter sin älskades bild
framför sig. klan samlar den doftande blosterskörden ooh. ilar till modellens hem,
där han ägnar hyllningen ät henne, utan hvilken han fortfarande varit okänd.

   

 

 land slnnaleser nell jatteelerantrf

"Fran teylunsnränlla dalar". i Intressanta bilder fran fjärran världsdel.

Det lefver mellan 2- li 3,000,000 singalesor på. den brittiska. ön Ceylon i Indiska hafvet.
Do äro i allmänhet slnäväxta med fina ooh regelbundna drag. Särskildt äro kvinnorna ofta
anmärkningsvärdt vackra. Hyn växlar mellan ljusbrunt ooh lillivfärg till svart. Vär bild lämnar
en. god föreställning om detta intelligenta folk, ooh visar dem under skilda förhållanden.

LLHeligaLL elefanten finnes där också., ooh det är särdeles intressant att betrakta de klum-
piga men. I kloka djuren. Särskildt i liodens ljumma vatten njuta de af tillvaron i fulla drag.

se.

A
INI!III-IEIIIIHIHIIEBHIIEHEBIIHBIEIIIIIEGIIIBHIIEIIQIIEIIIBIlll-IEIIIIII
.III.lilla-HHIEEUIEIEIIIIII-IIIIIhEIIIIEIIBEiEHIHIIEBIIWIIIIIIIIIBIIIIIB

ll

0- Bestrallallt snatteri.   En särdeles mnnler lilla.

Far fär en prydlig spatserkäpp i present och uttrycker sin tacksamhet för gäfvan. :Den
okynnige manliga hjälpredan i huset kan icke slita sina ögon fränv käppen ooh ett tu tre se
vi honom ute på. vandring med längodset. Det blir dock ingen vandring på rosor, enär den
stora käppkryokan utsätter honom för de vidunderligaste äfventyr. Käppen och käppens till-
fällige innehaifvare komma till slut hem, men då är det ioke mycket kvar af någondera.

   

Biljettpriser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre., 3:e plats 25 öre.
m Barn: 1:a plats 25 öre, .2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bade-as, att ovälkofrliyen antaga, de platser, knew-till biljetter-na äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

Klippan 1910. Tunbefge Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain