#2453: Biograf-Teatern Göta

1.1.;...1 lr I)
m4, 4

;--... KASHAN.

Förevisningar af lefvande hilder alla dag" m- m 87107 9710 e" "L

Söndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

inom. Torsdagen den 17 toan. Söndagen den 20 Nov.

 

 

 

1- Stor fest hos sultanen af Solo.

Intressanta naturhilder.

Vi förflyttas till fjärran världsdel. Den mäktige sultanen af Solo gifver en stor fest.
Först tägar sultanens brokiga armé ut till festplatsen, följd af sultanens hedersvakt, före-
trädd af klingande musik. Följa sä prinsarne vid hofvet, omgifna af sina uppvaktande,
samt hofdamerna. Vi se sultanen träda ut ur sitt palats vid presidentens armoch ätföljd
af europeiska myndigheter. Den oficiella mottagningen tager därpä sin början, hvarunder
trupperna afgifva dänande saluter. Med anledning. af festligheten fär folket mottaga rik-
liga gäfvor, bestående af matvaror, frukter m. m. Sedan festligheten så är afslutad af-
reser presidenten i galaspann. Filmen afslutas med pilgrimsfärden till moskén. Hvart
tolfte är promenerar sultanen till fots pä slottets stora gård.

--- Bilder från fjärran världsdel. --

 

 

2- Björnfängst.
Ovanlig sevärdhet. Kinematografi i färger.

Man har fätt Veta att en björnfamilj häller till i en grotta i närheten, och man begifver
sig, försedd med nödiga redskap, till platsen för att söka infänga en unge, hvilket också efter
stora svårigheter och ej utan lifsfara lyckas.

Man följer med stor spänning det djärfva företaget, frän det fängstmännen begifva sig
pä väg upp genom de vilda. bergstrakterna tills den lille björnen är försedd med nosring och
har gifvit upp allt motstånd.

-n- qunartad, intressant hild. --

American Biograph film.

3- DU sKALL IGKE!

En grym lärdom.

Kampen mot tuberkulosen kämpas med växlande framgång i hela den civili-
serade världen. Nödvändig är denna kamp, men den tager sig ibland uttryck, som
äro fruktansvärda.

Edgar Tlinrston lider af lungtuberknlos, men tror - som sä många före honom
M att den dödande sjukdomen blott är en tillfällig hosta. Han är förlofvad med
en älsklig flicka, Laura Edmond, och deras framtid ligger i idel ljus tills läkaren en
dag konstaterar lungsot hos Edgar. Läkaren, som vet om den sjukes förlofning, vill
rädda Laura och förmär Edgar att skrifva följande bref till fästmön:

LLKära Laura!

Min läkare förklarar, att jag har lungsot på ett mycket framskridet stadium
och att jag ej fär gifta mig. Han har rätt. Fastän jag älskar dig - adjö.

4 Edgar.LL

Men Laura vill ej bryta förlofningen. När Edgar vidhåller sin afsikt, vill hon
kasta sig nedför en klippa, och Edgar häller pä att frängä läkarens räd. Doktorn
tillgriper nu ett effektivare medel; han lyckas öfvertyga Laura om att Edgar är o-
trogen, samtidigt som han framställer för den sistnämnde ett barn, födt af lungsik-
tiga föräldrar. .Läkaren lyckas, men H i det dystra korsets tecken.

Gripande lifshild! -- -

En färd nä Rhen.

I Ny serie. h
Vackra naturseenerrer. Intressant och sevardt.

 

4.

5". Riktiga krukor.i

Komedi i flera afdelningar.

Dråplig framställning om huruledes tvä grannar, Froussard och Dutrac, genom under-
rättelsen att apacher husera i grannskapet, bli skrämda från vettet samt huru de under skräc-
kens inflytande bete sig.

vaermättan komisk!

 

t f 0 s. " - - -  h: t5 öre 3:e lats 25 öre.
1 1 . Aldle. La plats 50 me, 2 a plats 3 . , p u
.I-B-il-EEE-l-fäg- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 ore.

Publiken bed-es, att ovälkofrligen intaga de platser, lwartill biljetterna afro köpta.

 

 

örändring af programmet förbehålles!-

 

Klippan 1910. Tullrbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain