#2451: Biorama

, Lördag-ald,"191N05v.-n. 7,10, 8,10, 9,110 e. m., , 
söndag-end. 20V Nov. in. 4,10,,e,1o, 7,10, anv, 9,10- el. 

Söndagens första föreställning Billighetsföreställning.I

 

 

I Entré alla plats-er: äldre 25 öre, barn 1.0 vöre.

 

e.. ..,

 

 

 

 

1- . Bilder från franska .nsmfrika y
I i - i 1 ISBdertch bruk i Sakalavas. f " i 1 i

Det är intressanta naturbilder från en, af jordens största1 öar som var film visar.

Fångandet af Vilda oxar ar intet liätt göra, men infödingarna e- malagaseerna,H aronpp- I I i -, i
giften vuxna., Det far en ltafla full af lif och spänning och ger en god föreställning om Vi
det färgade öfolkets obundna friluftslif. göra också striderna ooh boxningskampen.
De inföddes underliga hår-klädsel få vi lara oss,"n"1.en torde den nappeligen locka till efter-
apnino; Filmen slutar med atergifvandet af enH festdag pa ön, hvarvid infödingarna
komma med gafvor till sina hvita inkraktare. Dessa i sinitnr ntdela till de svarta iiltalr,l
tobak , och pangar. i Det sistnämnda ger anledning till muntra scener, .enar pangarna nt-v
kastas pafmarken ooh npplookas af de svarta under ett vildt tnmnlt,

Intressanta naturscenerier från de svartes världsdel.

 

 

 

.. , - ..- A 1 A -. - -il v

Vid " Dianas altare.
, Utmärkt vacker mytologisk ksei-1I .

.w

  
 

 

 

Film mf. I V triumf

I   I i

  
  

 

I;

l

ll

I. , IJri-rw-à .N W I

:: , "l l .M wl; 1 1) x I. 

:g Dramatisk scen af Brada, spelad af fröken Delvalr från nu e f ca se.

I 1 i - . , . i, . I .

lg: Den. lling-a1 modern befinner sig pa barnbordshuset, där hon nedkommlt med

.En ett barn. Hon be ifver1 si hem med sitt barn :ia armen men finner hemmet öf-

l I I, g g, I l I i I

:ngverglfvetr hennes man har fegt lämnat henne 1 sticket att reda sig bast hon kan.

Il! Utblottad pa alla hjälpkällor, hotas hon af den bittraste nöd. i

1:g Hon ar utmattad af linmger, och sitt lilla barn kan" hon ej längre gifva na-

== ring. Utan bröd, utan tak öfver hufvndet och utan näth hopp starhonpa Seine-I

III bryggan-ooh blickar förtvitladt ned i det rinnande, mörka vattnet. .MAJ- det icke", ,

::: tanker hon, LLb-"attre att göra som dessa1 olyckliga, tagal sitt och barnets lif, efter-1

==:v som lifvet ej tyckes vilja veta dem?Ju Hon hindras dock från sin förtvidade

Ill!! föresate genom enbehjkärtad mlans mellankomst. f " 1 .i I v
:::: Emellertid ringa kyrkokloekorna li ett narliggandekl-oster med,gladtig klang

I" in julene gladaM högtid: och, lett nytt hopp bemäktigar sig den stackars moderns
hjärta. Frannne i koretlstrala ljusen omkring det thilande J esnsbarnet., medan

...I

.nu v W I
:gg nnnnorna i heligy andakt VIbringar det sin hyllning. l Il :I
:::: Johanna smyger sig och gömmer sig bakom .förhanget till en biktstol, och g:
lll" sedan linsen 1alaokts och de fromma systrarna -begifvit sig tillbaka till sina celler, II W
:ägg nedlagger hon, med en bön om förlåtelse .för sin handling, sitt eget barn :i stallet =: i
:23: för vaxhilden. l 1 I i 1 I :g
III!! i äro hennes krafter nttömda och hon släpar sig med möda nt och dörpä II
 den lirar-belägna bmilevarden. Hennes bön .för barnet blef hörd ;" de frommet syst- 
såå rarna upptag-a det lilla barnet .Som enffrån himmelen. I "I Iaåiä
gg: I , i En tripandetlld lir pariserlifreft. i i , :m1
Ill"nullnllnnuInInl-mflllllnnilllmiill-Ill!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIUImimmi-Ilgnlmu 1
III-IIIIIIINIII!IIHYIIIIIIIIIIIIHIIIIBII....IllUIIWUIII-H-IIIIIIIH :IIIB
llI.IB:IIIIIIIIIIHIBIIEIUII GUIDE-IIIVIIIIIlla!:III-IIIIHIIIl--IUIII :II1
III-II Il!.IIIIBIIIHillHIGH-IUIIIHIIUIIIIIIIIIH III-...IIIIIIIIIIIIII Ill

LJMAAAMALàJL-JL4I

4- La Estelle, ett .mantra strat.  w
Stenerier från norrlnansra kristen. W Sällsynt sevärda natiirhilder.

La Bor-.hello lmfvudstad i franska departementet (lharente lnférienre, vid en liten
vik af Atlantiska (Kulturen, midt emot ön Re, och vid järnvägen mellan Nantes Iooh Bore
deaiix. Staden, starkt befastad (ich krigsplats af: andra rangen, har kvar en stor del af
gangna arhundradons fysionuini.

Vi göra först en tmI genom hamnen, som iir saker och bekväm, och hvarifran man
har en storartad utsikt öfver staden. Vidare se vi de fria haroldernas lins, (letfästnings-
lika stadshuset In. fl. byggnader i La Rwhelle, lwaroftliar vi besöka ön .Res lmifvinlort,
Szt Martin, ålse dels en landstigning fångar, dels kvinnliga, ganska luftigt kladda rnussel-4
fiskare i arbete, en1 tnr utefter den pittoreska, vilda klisth ooh hamna slutligen pa
ön Yen, hvars imycmerande, bland dystra, sönderbrntna klippor belägna gamla slott tages
i intressevackande skarskadande. 1 1

iaa; fa AerikI

 

.a

I
l
l
l
z
l
i
l
I
l
x
l

 

  

l" i

F).
1 Onkeln meddelar i bref, att han kommer hem stenrik. Stora valkomstanordningar göras
för hans mottagande. En luffare, som knackar på, tror man1 i hastigheten vara den väntade

 

gästen, ooh en rad förveoklingar följer. Till shit kommer den riktige rnanrandfr; Olinoinatti,
som först klar upp sin falske namne och sedan kastar honom på dörren.I 1

Muntert!

 

I " " 1 i, 0 . e. A" " är: vz. . .. "U :öre webplats 35 före 3:e plats 25 öre.
Bil ett irisei . W] h W" G, r i .. 3 , . ..
w-l- l-t-- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plate 15 ore, 3:e plats 10 ere.

 

 

Publiken befles, att ovilkorlige-n antaga de platser, hvartfill biljett-:erna äro köpta.

 

 

1-1

Förändring af; programmet förbehålles!

 

 

I, OBS. Söndagens billighetsföreställninglL 1

 

Kasta ej begagnade program på, gatan.J

i

 

Klippan 1910. TullbergslTryckeri. 1I , 4 I,

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain