#2445: Biorama

x

    
  
    
    
  
   
  
  

 

 

 rs A . N. é

, v Lördagen a. s Dee. in. 7,10, 8,10, 0,10 ö. m.
söndagen a. i men. 4,10, 6,10, 7,10,s,10, 0,10 ö. m.

 

  

lPROGRAM

lf f Ö På kryssning i -lilsilölliafvei w
- i Storslagna scenarier till lands och vatten. i i

. Askädaren får här vara med intressanta besök i tre Världsdelar. Resan börjariEurop-a,
pä Sicilien, där man passerar Messinasundet ooh den förstörda, nu delvis åiteiriippbyggda sta-
den. Sa går färden till Afrika, till Alexandria samt därifrån vidare till Asien, Beirut, Syriens
förnämsta hamn- och handelsstad, belägen Vid foten af Libanon. Beirut är hamnstad för Da- " i
maskus.. IHär fär Vman bl. a. se huru en stor ängare kolar. - i , -

Efter en kort visit1 i Smyrna i Mindre Asien befinner man sig på ÄEgeiska hafvet, där
man blir vittne till egendomliga, växlande ljuseffekter af storartad verkan. Och sä kommer
man in i Konstantinopels världsberömda hamn fGyllene Hornet", lhvarefter den turkiska huf-
vudstadenv med omgifningar beses. - Afdelningen är mycket stämningsfull.

Skymning på Bospuren.

 

j V.
i? III-IIIIIIIII
 IIIB-IIIBIIEI

 

öenömkomisk nn

i Var man, som i hemmet läser om denk stora belöning, som tillfaller den person som lyckasL

 öfver Niagara på. en ståltråd. beslutar sig för Åatt försöka sin lycka. Han påbörjar sina öf-V- i

ningar hemma, men blir genast körd på, dörren af sin manhaftiga hustru, som icke vill ha allt
bohaget sönderslaget. Försöken upprepas undan för undan ute pä gatorna och åstadkommer
mycken förargelse och förföljelse. För att undkomma sina förföljare klättar hantill sist upp

-för en husvägg, där han fortsätter med sina öfningar på. telefonträdarna; Snart nog ramlar

han dock ned miclt. ibland sina off-er" och får så grundligt med smörj, :att-han troligen tappar
lusten förvidare öfningar på lina. i - i i

nia mööö skratta.

  

 

Toreador har en vacker hustru, Carmen, som han älskarV sa högt,zsomvfen
kvinna kan älskas. Men en falsk vän till Toreador, Camillo, är förälskad i Carmen f
och en dag, daf-lloreador är borta, smyger han sigill-i dennes hem och gör Carmen . .N
sin kärleksförklaringi eldiga ordalag. Då emellertid Carmenjenvist afvisar Camillo,ÄV 
blir han till slut utom sig, drar fram en revolver .samtX ett bref af följande lydelse:
LLKäre Camille, kom- hem till lmig på besök i dag, medan min man ar borta. lDin
Carmenff. Hotad med revolvern tvingas Carmen attV skrifvavunder brefvet. I nästa
ögonblick kommer Toreador hemv och. öfverraskas af Camillos närvaro. Ursinnigt
. rusarvhan. emot den objudne gästen, som nätt och jämnt hinner räcka fram brefvet, i
I: V som, hustrun Åiskrifvitunder, innan Toreador fatt tid att tillfoga honom någon skada.

I Brakt till yttersta förtviflan v jagar Toreador utan förskoning och trots hennes be-
i " dyranden om sin oskuld bort sin hustru. i i i f i I
k15 ha förgatt. Camille, som blifvit särad i en faktning och ligger för dö-
den, kallar-till sig Toreador ooh bekänner sittgrymmafbedrägeri mot Carmen". Om g:
möjligt. ännu mera uppskakad än lvid skilsmässan från sin älskade skyndar Toreador lll:
att uppsöka henne. Hon hade när tynat bort i sin sorg, menlhämt-ar sig nu, II . i
" sedan hon. förvissat sig om att ha återvunnit mannens kärlek. i I EE

ya scenerierfran Rem. I
i i i i Statliga vyer från fifvärlliens hufvudxstadif. b I
Janieulum (en af lde sju .kullarna)., - Szt Peterskyrkan (världensstörstaltämpel) med
i omgifningar. - Pineius (en annan af Ädle sju kullarna). - Gatulif. liv.Parkanläggningar. -
f Antik-a byggnader loch konstverkj- Palats och-villor. - Slutligen: Rom i nattbelysning med
Peterskyrkan som medelpunkt. i Y i; . i i

f v, Förstnassig seväriheu 

 

5.- Också en yInrexdaljtäflan
ener Mycket onödigt besvär-.f
. Humoristisk framställning i åtskilliga tablåer. v
Vi v.Ett stort världsbladfi Paris; har utsatt. ett pris af 100,"OQ0 francs attiltilldelas den som

hittar 3en- medalj, hvilken tidningen låtitanbringa antingen i enl butik i Parisiellerl hos någon
i staden promenerande person. Mr Xenofon får läsa tillkännagifvandet och föresätter" sig att

-. vinna priset Å- hvilket han ocksåJ gör efter en mängd halsbrytande, mer eller mindre tokroliga

ansträngningar, hvilka visa sig onödiga, enär medaljen placerats H å.v hansl egen ryggtafla.

i Drastiskt, i skratiretandö stycke.-V

Äldre: plats 50 öre, 2:aVV plats-35 öre, HN.3:e plats 25 öre.VV
Barn: 1:a Vplats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 3,10 öre.

 Biljettpriser:

-.--.-
i..-

 

PublikenP bedes, att ovilkofrligen antaga de platser, hvar-till biljetterna äxro köpta.

 

 

.. LFöiir-ändring- af programmet förbehålles iV j

 

 

Biliigiföösföröaöiming söndag. kl. 4,10. g
IAlla platser: äldrei25 öre, barnil öre.,

i Klippan 1910.! Tulibergs, Tryckeri. .

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain