#2444: Biograf-Teatern Göta

k einen-Teatern

 

 

 

 

   

1 AesHAMN.

Förevisnindar ai lefvande hilder gm dagm-kl- 7,107 871019710 6- m-

öndagar jämväl kl. 4,10, 6,10 e. m.

 

 

PROGRAM

frem. Torsdagen den 24 t.0.m. Söndagen. den 27 Nov.

I 1- Chavez dödsdykt i

öfver Alperna.

Den djärive aviatikerns sista flygning.

Den 23 sept. -flög Chavez i sitt aeroplan öfver Simplon. Han flög öfver Alperna
till Domodossola efter att kl. 1,40 em. ha passerat Simplonpasset. Ogynnsain väder-
lek rådde. Han steg upp kl. 1,29 em. med sin Blériot-maskin och ankom till D0-
Inodossola kl. 2,11. Vid landningen kantrade maskinen från en höjd af ö meter.
Chavez bröt i fallet båda benen och maskinen blef fullständigt krossad. Den djärfve
luftseglaren dog, som kändt, några dagar senare af de skador, han ådrog sigifallet.

Våra bilder äro tagna från denna världsbekanta dödsfiykt. Först gör Weiman
en liten profflykt med vacker start och lika vacker landning, hvarefter det blir avia-
tikern Chavez tur. Han granskar med kritisk min väder- och vindförhållanden, men
beslutar sig, trots att granskningen utfaller mindre väl, att stiga upp. Hans aero-
plaii köres fram, och inom några ögonblick har han anträdt sin sista vågsamma flykt.
Som en fågel se vi honom uppe bland, molnen. Bland äskådarne på marken igen-
kännas flygkonkurrenterna Farman och Weiner, hvilka med lätt begripligt intresse
betrakta flygningen. Vi få så göra ett besök å signalstationeii på Monte Calvario,
där man i spänd väntan afvaktar att få Chavez flygmajskin i sikte. Till. sis-t se vi
de sorgliga lämningarna efter den krossade maskinen.

Snsnellt. Af enastående intresse.

2-r-T... B R Y S l

h
E L. .w
Bilder af egen tillverkning från världsutställningens stad.

Staden Bryssel har denna sommar lefvat på allas läppar med anledning af den stora
världsutställning, som där pågått och pågår, trots en förhärjande eldsvåda för kort tid sedan.
Bryssel, Belgiens hufvudstad, är, frånsedt utställningen, af största intresse, och de rörliga gatu-
bilder, som där bjudas, äro nöjsamina nog.

Våra bilder visa bl. a.: JllSlllleillalSBl (byggnaden kostar 60,000,000 kr.) Kungliga slottet.
Botaniska trädgården. Gake du Ndrd (järnvägsstationen Och platsen utanför). Bldmster-GOPSO.
Glllqllalllenalfe (monumentet uppfördt till 50-ärsminnet af Belgiens själfstäiidighet). La Grande
Place (rådhuset in. fl. byggnader från 1600-talet). La BOUPGB (trafiken utanför börsen). La
Place de Brouehere. Le Boulevard Auspoeh.

Försumma ej att se våra dagars Bryssel.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. I .I .I I.. I I ,- I.. .IEI-.IIIIIIIIlI-IIIIIII
 ideeseeeieseseee
 3. Sverige åt svenskarna. :EEE
HE: c . . . :5:5
5555 Ater en Jattefilm fran svensk atelier. 5:5:
få "ll o (1112o fä
I.. IEI-
 Bro epet pa asa i..
III- 4 I l 
EEEE Svenskt histeriskt skådespel, insneladt af svenska artister. :ägg
:ga Iseensatt och kinematograferad ai A.-B. Svenska Biografteatern, Kristianstad. 
 Biografen Göta har ensamrätt till denna hilds uppförande i Karlshamn. gg:
...I Historik öfver styr-kate innehåll: lll!

 

 

s O
Den mäktigaste ätten i Sverige under 1200-talet var Folkungaätten, och i Q
denna släkt ingen mäktigare än Birger Jarl, hvilken såsom förmyndare för sin son
III. konung Valdemar ledde Sveriges styrelse under många år. Han var rättvis men .III
...I hård och sträng och skaffade sig därigenom många fiender bland de öfriga stor- ...I
.Ill männen. En af dessa fattade till Birger oförsoiiligt hat. Denne man hade en I".

 

E

 

 

:::= dotter, som för sin dygds och sköiihets skull blef kallad Sigrid den fagra. Birgers 
 broder Bengt, som var lagman i Östergötland, älskade henne. :trots afden stolta :=:.
ll" släktens förbittring, beslöt han att göra Sigrid till sin maka. Jarlen sände då :::=
.Ill , . . . . . . . .

.lll såsom bröllopsgäfva en kjortel af dyrbart tyg, i hvilken en vad af groft vadmal ::::
:::: var insydd, hvilket skulle syfta på Sigrid. Men lagman Bengt lät öfvertäcka vad- I."
I... malsvåden med dyrbara, ädla stenar och pärlor, så att den blef mycket dyrbarare :=::
:==: än det öfriga tyget, och sände den så tillbaka till sin stolte broder. Denne blef l:ll
:::: då ytterligare förbittrad och drog med väpnat följe till lagman Bengts gård, Ulf- :.::
:::: äsa, för att hindra bröllopet. Den väna Sigrid gick emellertid modigt sin. förtör- ::::
III. nade, mäktige svåger till mötes, och då denne fick se henne, kände han sig sä ::::
 tilltalad af hennes fägring, att all hans vrede försvann, och han utbrast: LLSannver- I...
::=: ligen., om min broder haft detta ogjordt, skulle jag göra det sjoälfu. Därefter följde 
 fullständig försoning mellan bröderna. M Bllllell är 1,400 fOl lallg. 

 

 

Eiiiiififffiiffiifii5555555åååfffiifiiiiffff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kassörskans nenndrare eller Kärlekens vederiniider.

Antiokus Klöfverboin har blifvit särdeles djupt förälskad i kassörskaii på en restaurant
Qr redan under vistelsen i den dyrkade flickans lokus erfara att kärlekens träd ej en-
4or. Utkommen. i staden telegraferar han till flickan och begär ett möte, åt hvilket
h gästerna ha roligt. Men det gick ej efter beräkning, såsom filmen på ett lika
i skrattretande sätt visar.
Saker het for daligt lvnne.

.Qi-V

 
   

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
rn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

n. antaga de platser, hvartfill biljetterna äro köpta.

 

 

 

få, i i programmet. förbehålles!

 

.iippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain