#2443: Biorama

KARA

 

SHAMN. i -

 

YLördagen den 20 Oktober kl. 7,10, 8,10, 0,10 e. in.

Söndagen den 30 0kt. kl. 4,10, 0,10, 7,10, l8,10, 0,10 e.1n.

9
:du

I

Söndagens första föreställning Billighetsföreställning.

 

 

Entré alla platser: äldre 2-5 öre, barn 10 öre.

 

PROGRAM

 

Hög-intressant aktuell nyhet.

Tlhets Dalai Lama på flykt.

Ankemsten till Darjeeling pa gränsen mellan Tibet e. hrlttlskdlldlska omradet.

1. Den. helige iiyktingen nalkas indiska omradet.
af asiater.  Tibetaner samlas för att valkomna Dalai Lama. 4.. Lamas bagage
ankommer till Darjeelings utkanter. ö. Festtåget för Dalai Lama efter hans flykt
från Tibet: fanbarare, musik, praster, rökelsebarare, kyrkliga ambetsrnan, brittiska
ambetsman, Lama och hans inhemska eskort, en ofantlig mängd följeslagare. 6. Mi-
nistrar och diplomater pa väg till emottagandet hos engelske guvernören. 7. Första

l-t

2. Dalai Lamas stora eskort

autentiska porträtt af Dalai. Lama. I

" - .I
.IIIIIIIIHE-IHIIIIIII-IIIIIIIIII I. lll I. .131
IH-III-IIIB..IIIIEI...IIIUIIIIIH::II=I.=:II=:I=:::::=::===::==:==:=g:

I Tvà små! konstnärer.
vara arrangerande mm. I

Två fattiga barn förtjäna sitt bröd. med att sjunga och inusicera för allmänheten. Fram-

för ett hus hanföra såväl den lilla flickan med sin  som gossen med sin violin husets in-
vånare, menÅ deny hardhjartade portvakten jagar bort barnen. Han slår sönder gossens violin
och släpar barnen inför ratta, dar han anklagar dem för tiggeri. En af domarna tycker det
ar synd om barnen. Han öfverbevisar portvakten om deras oskuld och lyckas utverka, att
barnen bli frigifna. Ej nog harmed. Domaren tager barnen med sig hem och adopterar dem.
Har se vi dem i en förtrolig krets i musiksalongen, dar de ha tillfälle att öfva sigiisin konst.
Sålunda har deras fattigdom förbytts i välstånd och en lycklig framtid vantar nu de sina
konstnärerna.

  

l Gripamle drama.

En. ung man ar förälskad i sin husbondes Vackra dotter. Fadern, som tycker om 4

den skötsamme unge mannen, har också ej nagot emot att de förlofva sig. Men de bada

ungas lycka blir ej långvarig. Den unge mannen faller i en demimondedams garn och
blir helt och hållet betagen i henne.
hans odelade kärlek. Hon försöker varna honom, men förgafves, han ar helt och hållet
förblindad.

och sans, men, då hon kort darpa far en annan tillbedjare, tröttnar hon på den förre,
hvilken i sin förtviflan griper efter en revolver för att förkorta sitt lif. Skottet ar dock
icke lifsfarligt ooh han förpassas darför till sjukhuset. Här finner han sin förlofvade som
sjuksköterska. .Bedragen och olycklig hade hon beslutat "agna sig åt andras vård för att
sålunda Hnna tröst i sin. öfvergifvenhet.

under fötterna.
för jordisk lycka.LL

.4.- A AJA-Q A MAA

 

Fastmön uppdagar snart, att hon en] ar föremål för

Han reser till hufvudstaden, där den lattsinniga damen snart får honom fran vett

Den unge mannen inser nu att han begått ett felsteg och trampat sin sanna lycka
Men nu ar det för sent att taga den tillbaka. LLEn Guds brnd är ej till

-L.. JLAÅL-.A-

AAA.. A L-A- A- MA.- - A A
wrv--vv- war-www wwv--vvv wr

Å..
wr-v--wvv-vr-v-wv-wrr--vvv wv-wv-

l

 

 

.5- I  ooh dess ruiner.

 senare till slut  kan motståy längre.
anhalla om den tillbeddas hand, ger

byggdes norr om
såsom kejserliga palatset fran fjortonde århundradet och Koutab från trettonde århundra-

det kvarstå..

Kleemategrafl l färger från 1Pathe Freres. I

Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor langre tillbaka än  1631 då. det upp-
ruinerna af den gamla staden, af hvilken annu talrika minnesmärken,

Ruinerna tack-as till större delen af betesmarker, dar otaliga hjordar beta.

 

gm iftdzdtg, .mama

Kemisk.

Herr Smiths vackra dotter har förlofvadt sig, men herr. Smith ar afgjordt emot partiet.
Friaren ar emellertid ihardig och söker vid alla tillfällen stalla sig in med herr Smith, hvilken
 han pa aftonen finner friar-en i sin säng för att ånyo
han sitt samtycke endast för att ej själf helt och hållet

förlora förstandet.

 
 
 

Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Biljettpriser :

 

Publiken bed-es, att ofvilkorlögen fifntaga de platser, hem-till bilietterna äro köpta.

 

 

Förändring af programmet förbehålles!

 

 

OBS. i Söndagens billighetsföreställning!
Kasta ej begagnade. program på gatan.

Klippan 1910. T-ullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain