#2442: Biorama

är l

  

l
X

l .Ä J

  

 

jr .

j . I

, Lördagen 11.12 Nov. n. 7,10, 8,10, 9,10l am.. x, g
söndagen d. 13 Nov. k1,14,10, 6,10, 7,10, 8,101 9,10 e.-.m.

Söndagens första föreställning Bi-llighetsföreställning. i

 

 

Entréfalla.LplatserzI äldre 25 öre, barn 101 öre.

 

rgoekAMib , f

.lll iIII.Ill-.Illillllllllilllll:iwiljbtiby f-q- I i vw. fs f
., www, .le . p NYTT!

Kinematqgrafisk vecknjnu nal.
 skiftande uagsnyheter. f" f

Chatham. Engelska matroser på öfning. i J .x ""

Modet fl Paris. Nyheter från Bön-Marché. I Å I.

i Matell Pao-is-Bafankalrt. Den parisiska roddbåten var tre gånger så läng som .i
den, frankfurtska, hvilken senare hela tiden låg efter, Segrare och besegrade x
äro goda vänner. . x ,, l V i

Festligheterna med anledning aj ,50-årsiubileet efter Savoyens annewion.
Chambery den 4 sept. Franska presidenten tar plats på tribunen. - Drago-
nerna storma fram. i Presidenten dekorerar. -f Rosseau-rnfonum. aftackning.

M 1 Thonofu den 6 sept. Statyn af Dessaix aftackes. Med ALanledning af högtidlig-

heten man klädd pa gammaldags " . l ,

f Presidentens ajresa till Ewan.v Champonix den 7 sept. .Staden vackert deko-

l rerad till. presidentens ära. I 1 I , i, (i

Sea-a efter ansträngningar-ne Alperna. Å 1 .

Zaren, åtföljd af högre ambetsman .från guvernementetLifland vid aftackningen af l j "V

i Peter den stores staty. x ö ,

Ane-one., Kungen,Å af Italien landstiger i hamnen under den stora sjömanöyernutan

" att förut ha underrättat om besöket. . i 
Paris den Qisepif;1 Aviatikern Parisot.

 
 

     
   
   
  
  
     
     
  
   
   
  
 

 

i k

Konstfvllmycm I x " " e I. 4

 q Onkeln från Amerika. [i
c " Stor komedi. , i! I

Den rike onkeln återkommer hem, men låtsar som om han befinner sig i störstaxar-
imod för att pröfva sina nevöers sinnelag. - Den ene, som redan rik och innehar en
I framstående ställning li samhallet, rlater utan förbarmande kasta ut honom. Den.,andre.
som är fattig på ägodelar, men har ett goth hjärta, mottager med1 öppna armar sin olyck-
lige .och fattiga onkel och erbjuder honom xatt stanna och dela hans enkla lif. 1- Miljar-1
olören testamenterar alla sina ägodelar till den somsà väl mottagit honom.

i

.i " Konstfilm.

f x

 

 

l

z
Ié=lIIIIII-IIIIII-III...IIII:;i-IIIIIIIIIIIIIII-II-IIII..III-...IIIIIIII
I , ...II-IIIIIIIIIII-.II III-IIII-...I...I-IIIIIIIIIIIII...III..II::
:Ill - . i I " ll
ll , 3 1. , i i :I
== kB t 9 lå i i f ==
:: x 1 zcwna m 1 vaenen. 1 5.:
I: I . f i ::
:I ln ung mjölnardrang är förälskad i husbondens vackra dotter, men har just ll
Å:: ingen framgång i sin kärlek. . I i ::
:: En dag rider en afdelning soldater förbi kvarnen, och en ung, ståtlig krigare, ::
Il1 som bedaras af mjölnarflickans skönhet, hoppar af sinihäst och inlåter sig i samtal Il
:: med henne, hvarefter de lustvandra i kvarnens idylliska omgifningl. 
:: Drangen har bevittnat karleksidyllenma afstånd. Da han något längre fram ::
Il öppet friar till flickan, får han tvärt nej, ooh skalet förstås, latt. I ll
:lll En gang soldaten stämt möte med flickan öfverfalles han af drangen, vilken ::

I. slår honom till marken. XFlicka kommer tillx platsen, får se hvadsom händt och Bl

:g kallar pa hjälp. 4Nar den öfverfal.I ne kommit till medvetande, omtalar han drängens 

:: brott och denne flyr, då han inner sig igenkand. b j EE I

:=II ...III.III-.III...II-.II-.III-III..III-IIàIIIIIII...lill-III-.IIIII
III-IIII-IIIIIIIIIIIII-.IIIII

W

4- W MosKWA.

 Vlalckra motiv oth folklifshilderfrån Rysslands forna hufvudstad. ,

 

 

 

a rmlomewwmemr ll,w,
Små. orsaker "och stora verkningar.

Det behöfs potatis till middagen och Jim köper i förbifarten för en tioöring sådana vid
porten, men finner att han inga pengar har och lofvar att komma igen på. ögonblicket. Han
håller sitt löfte, men vildare afventyr än stackars Ilim ar utsatt för, torde icke en gångidröm-q1

l men kunna upplefvas. , Och tillslut får han ett! kok stryk. 1 1

En af de muntrastéXhilder man kan se. 1

y 1-91; f låser: Äldre: .1:a plats 50 öre, 2:a plats 35,öre, 3:e plats 25 öre.
i i I Barn: 1:a plats 251öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10V öre.

m

jg k

Barnbiljetter säljas ieke till söndagens tre sista föl-evisningar. f,

l

Publiken bedes, att ovilkorligen intaga de platser, hvantill, biljetterna äro köpta,

, f-

 

 

 

Förändring yaf programmet förbehålles! i

I) OBS. Söndagens-ibillighetsföreställning!
1Kasta ej begagnade program paV gatan. f

I . jr ,

 

Klippan 11910. Tullbergs,Tryckeri. X , f K

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain