#2438: Biorama

i WWW

 

fri-es. Ia.- 215 ana-d. (1.20N0v. kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m. .
P söndagen-fd. sv Nav. kl. 4,10, 6,10, 7,10, I8,10, 9,10 e. m.

  

 

   

PRfoefR-AM

 

I1. K f fjj  - . .jj  B fd .F
i . napplygnng ine en - re. .area v

1 ManV har som bekant vetat begagna sig afbrefdufvans snabbhet och förmåga att kunna

1 leta sigk tillbaka till hemorten trots stora afstånd. Vår bild visar huru dessa luftens snabba

i budbärare tränas och förberedes för sin uppgift. Ett stort antal brefdufvcr transporteras pr I
järnväg omkring 100 kilometer, hvar-efter de släppas lösa. I svindlande fart flyga de tillbaka
till utgångspunkten. Segraren tillryggalagger sträckan .på 1 1,12 timmas-tid.

q Bilden omfattar följande afdelningar: l. Extratåg från Stoke till Worcester. 2. Igen-
kanningsring och vingmarke. 3. Flykten till Stoke startas. 4. Den första. dufvans ankomst
till Stoke, lrtimma och 30 minuter efter starten. 5. Igenkanningsringen stämplas genast efter
frarnkormsten.I 6. En förhoppningsfull dufunge.. i i

- Särdeles intressant..

 

" På zephyrens vingaPiH-er iL-.llfl i llllikalf-

I-IDet är varmt hos herrskapet Pettermans, olidligt varmt, och de stackars människorna
hålla på att rent upplösas af-hettan. Så, får herr Petterman i tidningen se en annons omrums-
ventilator och han skyndar att förskaffa sig nagra exemplar af uppfinningen.

Snart äro ventilatorer anbringade i hvarje rum, äfven i köket, till Vhr st våning, och-man
dröjer ej att satta dem i funktion. Men effekten blir fruktansvärd. Människor, Inöbler,talior,
alltlviftas hastigt och lustigt Iut genom fönstren, och snart "ar Vden förut valmöblerade och väl-
dekcrerade våningen så.. friÅI-flrånxinnehåll som en LLbränvinsdonkLL lefter ett bendkalas. Till-och
.med ett herr-sällskap i en angränsande llägenhet bli uppblåsta - genom skorstenspipan.

 

 i Def-ve kejsaren! , 

 

-v ufvndmilerna spelas-satsade gås-1 I i I i K
Jeanne Pascal. - Herr M. Bréon,-Moderna teatern, ÖfversteililPas
monnier, Port Saint Martin, Grefve René.v de Fierville. - Herr von Kock, Ohatelet-.

Å teatern, Markis de Fierville.

Napoleon var störtad och satt .fången på Szt Helena, medan konung Ludvig
XVIII satt vid Frankrikes statsroder. Ofvers-tey Pascal, en den afsatte kejsarens
hängifne krigare,V var numera skild från sitt yrke Qch,våtii,jöt half sold med pension.
.IIOfverstens endaV förströelse i enformigheten var en Våtlslfwäird..dotter, Jeanne, som för-

s I
8 i
B R
H R
ä R
I B
E R
a R
ä å
g stod att göra hemmet gladt. Men, nar hjartat ar ungt, Längtardet..1 till frihet, till ä
s s
H R
a R
E R
a R
ä R
ä B
H E
a R
E R

f Å  "I 

 

 

s.

en. f ma-   

karlek, till kamratlif och tankeutbyte. Jeanne förälskar sig i en. ung officerikonun- I
gens tjänst vid .namn Fierville. . i v i "l kr
En dag" uppstår osämja mellan några i ett café församlade kungliga oficerare
och-en del afsatta kejserliga. Enhaftig ordvaxling "agerrum mellan Jeannas far och .
hennes fastman. Deras ara maste rentvas, de utmana hvarandra till duell. i
I Men om Fierville sköte ihjäl J eannas" far, vore det-för alltid slut med deras
I kärlek. Efter en "hård linre kamp fattar han sitt beslut. Duellen går afstapeln,
Manl- raknartett, två, tre, tvänne skott hiöres och den unge mannen faller svart sårad
till marken.. Han har ej siktat på motståndaren utan skjutit i luften. På dödslagret
omtalar Fiervilley för slinlfar orsaken hvarför han skjutit falskt.
Ofverste Pascals dotter gifter sig sedermera, trots fadern, med den skjutne fast-
mannens far och den gamle krigaren kan ej förmas delta i bröllopshögtidligheterna.
f an lefver ensam i minnenarfran den afgudade kejsarens bragdrika tid.
i  .I  :lll-II!- 1  -

 
 

 

   

 

[III-IIIB... " .i I -
.IH-IIIIEIIII 11
HIIIIISIIIHI .

af i i .lll

det lustiga nerför sin.. musik välkända  -P 1:::11Å

  

 ape

(7 man).

 i ltl F ugan f

Griginalkostymer. I i f f.;.fl....ff:::: .I

 

 

 

5- i Undkom med blotta förskräckelsen;
Stackars svärnädrar! - -V Ett roligt nummer.

Det ar som bekant icke roligt att vara kar. Arthur ar riktigt illa daran, och som gifter-
mal är det enda botemedlot, beslutar sig var man att fria. .Uppstrackt och elegant se vi ho-
Vinom .snart erhålla denbegarda"valsignelsen. Efter bröllopet skåda vi familjelyckan ide ungas
hem.v Men förhållandet; till svärföraldrarneär inte godt, "hvarför det slutar med att dessa visas
bort. En manad gar. Då längta de Vgamla att sesin dotter :och-:göra henne ett besök. Dä
ropas: IuHerrn kommer!LL och radde sig den .som kan, tanka de gamle. Svarfadern glömmer i
förskräckelsen hatt oclilkapp, och detta uppvacker mannens svartsjukaf.V Det hela reder dock

upp sig, och till slut stor försoning.

 

Biljettprisel.= Äldre: lza plats 50 öre, 2:a plats öre,f3:e plats ååiöre.
:1: Barn: 1:a plats 35 öre, 2:a plats 25 öre, .3:e plats 15 öre.

Publik-en bedes, att ovilkorliyen intaga .deV platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

0- För-"näring af programmet förbehålles! --

 

Billig-hetsföreställning Söndag kl. 4,10.
Alla platser: äldre 25 öre, barn 10 öre.
V Klippan 1910.,V ruljbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain