#2437: Kjeflinge Biograf-Teater

Tisdagen (1.313, Onsdagen d. 14 och Torsdagen d. 15 Deo.

W Klifulei  
Biograf-Teater.

 

 

kl. 7,0 och 8,30e. m.

 

II .I
5: - i e:
:: 1, R O O i u
i I.

-- I ri et 1 an W --
II ll
:: g i 0 "
.I

:: .. . I-
H Den senaste stora svenska faltmanovern. 
:: Vi äro i tillfälle att i dag visa lyckade bilder från den nyss afslutade fält- 
.I N - P - - - - 0 e .. , .I
I. manovern 1 Uppland, om hvilken tidningarna innehalla langa redogorelser ooh som .I
:: är en af de största manövrer som förekommit i värt land. Utom konungen, som 
:: förde högsta befälet, deltog kronprinsen, prins Carl, Here regeringsmedlemmar, ut- ll
.I ländska diplomater och militärer i manövern. 
I. i . i O. I. i 
EE Bilder for dagen! -- Bor ses af alla! 
ll 1Il
:EHEIIIIHEIEHH:HIHHHH:HHHH::HIEHHEHHI:EEHHHIHEHHH

w A

  

l

 
 

llerhilrilt spännande. krigshililer.

Tvenne bröder, som voro godavänner,
råkade 1förälska sig i samma ilioka. Den
ene hade framgång,- den andre tiok korgen.

Deras vänskap upphörde emellertid ej. En

vacker dag kallades de båda till vapen vid
samma kompani, den ene glad i själensä-
som kapten, den andre som sergeant, ned-
stämd 1 ooh dyster. Ehnru skilda till rangen
voro de likväl LCbröder i vapen".

Pä blodigt slagfält blef kapten I-Iavvley
sårad, sergeant Oarrol förde honom emel-
lertid i säkerhet, men blott för att själf
falla offer för en exploderande granat,just
som kaptenen öfverlämnas ät sjukvåfrdare.
Bada fördes till sjukhuset och tänkte föga
pä under hvilka omständigheter de ånyo
skulle träffas.

Sergeanten ville ej återvända till hem-
orten, da hans sär läktes, enär kaptenens

 

 

 Nar brudgummen fick krampanfall.

  

Många afdelniugar.

trolofvade vistades där, och säsom krymp-

=1 ling oduglig till krigstjänst Vardt han utan
tak öfver hufvudet.

Tjugo är senare fanns
han sofvande invid ett halfbyggdt hus och
arresteradés för lösdrifveri. 1

Kapten 1-lElavvle-y återvände från kriget,
gifte sig med sitt hjärtas utvalda ooh var
tjugo är senare en välsituerad man.

Genom ödets skiokelse leddes rättegången 1

med f. d. sergeanten af brodern, kaptenen.
Men först sedan uvagabondentL berättat
hur han särats i kriget igenkändes han af
kaptenen. i

Med tarar i ögonen dömde kaptenen bro-
dern att tillbringa återstoden af sitt lif sä-
som en ärad gäst i hans hem ooh såsom
lika varm gäst till honom som till hans
familj, som han varit till kaptenenikriget.
...Il-IIIIIIIII

...II-...IIIII

4- Stockholms parker och vatteokooster.

 

5.

 

6- En alla eller rar noen arr

llejiliiis skratisucoes. .

Vi

 

Enire

"ein 

5

l

  ., -

 

Kinematografi i färger från Pathe Freres.

 
   

Kemiskt.
 Slagnummer! Konstfiim! :5.5

 

Denna bild för oss genom El Kantaras djupa ooh imponerande grottor, där nomadstain
marna, med. sina vilda och karaktäristiska utseenden hafva slagit sig ner ooh agna sig at sitt
kringirrande lifs omsorger.

l
i

Öf verl ämna

 

endast med det påståendet:

llei är det roligaste Ni seitl Öfvertyga Eder själival

äldre flzsta pl. 50 öre, 2zdra. pl.  öre,
barn heta pl. 25 öre, Baira pl. lö Öre,

Program 3 öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Pia Bm.

 

denna skämtnyhet ät den, ärade publiken utan nägra som hälst koininentarier,

Szdje pl. 25 öre
Szdje pl. 10 öre.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain