#2436: Biorama

KARLSHAMN.

Lördag-en d. 10 Dec. kl. 7,10, 8,10, 9,10 e; m.
söndagen d. 11 Det. kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

ä

 

 

:Mstl= 
Charsutexpsditinnen mot Sydpulen. 

Mycket "intressanta bilder från doktor Gharcuts mångonitalarle i:
fard mot Sydpolen med fartyget nPuurquoi-pastn i:

uPourquoi-pasLL löper af stapeln i St. Malo. , 
Afresan från Havre. " ll
Mot Sydpolen. .-
Bland ismassor. I I.
Ofvervintring i den eviga isens land. ll
Pingviner. .-

 

 

 

ll
.OsqröS-DNE

2.

Liqfvets sanning.

3- Ett harntràn .hsttlLi 

Ett förstadsharns öde.

Den välgörande handen är alltid färdig att biståJ den hjälplöse, att stafja orätt-
visans framfart.

Efter dödsängelns besök i det lilla hemmet, då han tog lilla Ruths mor, mäste
den stackars föräldralösa ensam kämpa sin strid i lifvet. Från det trefliga rummet
i Rivington Street, Newyork, gick hon till Ghetto för att söka arbete. Efter någon
tid fick hon en del hemarbete Vid en kjolfabrik. Då hon. återvänder till fabriken för
att få sin lön, blir hon Vittne till att fabriksägarens vilsekomne son begär pängar af
sin far, hvilken dock bestämdt Vägrar att lämna några. Ynglingen "ar uppretad, och
medan fadern skarskådar Ruths arbete, tillgriper han nagra sedlar ur faderns plån-
bok, som ligger på pulpeten. Fadern märker strax stölden och sonen, som fruktar
upptäckt, söker då göra Ruth misstänkt och stoppar sedlarna i hennes arbetspaket,
där de också antraffas. Kommissarien QVinn hämtas, men innan han kommer griper
Ruth, inseende oförmågan att bevisa sin oskuld, i så ogynnsam dager, ett tillfälle
att undkomma och beger sig först till sitt hem och flyr sedan ut till landet. Alla
spar af henne äro förlorade och hon ar snart i säkerhet för sina förföljare. Så ströf-
Var hon omkring tills hon dignar af utmattning och antraffas af en ung landtbrukare,
som för henne till sitt hem och lämnar henne i sin mors armar.

Har blir hon hallen som en af familjen och hennes tillvaros förut så skyhöljda
himmel strålar nu af idel solsken. Har lar hon sig att skratta. Tiden går och mel-
lan henne och landtbrukaren uppvaxer en stark sympati och till slut är förlofning
förestående. Vid denna tid anvander kommissarien Qvinn sin ledighet för att till-
samman med en vän idka fiske i en back som gransade intill landtgården. Han gär
till garden för att få mjölk. Då står Ruth och den unge landtbrukaren Vid henne
och alskaren begär ja-ordet af henne. Landtbrukaren erbjuder sig att gå efter mjölk
och da han är dborta står Qvinn stramt betraktande Ruths Vackra ansikte. Det blir
till sist klart för honom hVem hon är. Glansen i hennes ögon sager honom dock att
hon ar oskyldig.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

.III-III
l .III-III

 

6 O o.
i ardas] on.
LCLaga di GrardaLL är den östligaste af de natursköna italienska alpisjöarne. Vår bild upp-

tager en serie förtjusande idyller från dess stränder. I de Vilda bergstrakterna ses här och
dar nästan sagoliknande slott. Det ar förklarligt att dessa nejder blifvit en kär Vistelseort.

 

5- Det elektriska hnset. i

Nyttan af att ha en "elektrisk" najäm.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, Väl Vetande att det Val bevakadt. En klafingrad
person, som oloiligen praktiserar sig in i detsamma, blir utsatt för sådana Vidunderliga äfventyr,
att han Vid slutet af dem högtidligen lofvar, att för framtiden bli en battre människa.

En första klassens skämthild.

 

Biljetth-iser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
m Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bezles, att eefilkorltgen intaga de platser, heart-ill biljetterna äro köpta.

 

 

Fö 1-ändring af , programmet förbehålles!

 

 

Billig-hetsföreställning Söndag kl. 4,10.
Alla platser: äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain