#2435: Kjeflinge Biograf-Teater

Ilundin
Elodie-Teater.

Fredagen den-123 December kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. ni.

 

 

Annandag Jul
kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, ;9,1.07e1. m.

 

 

fA PRoGRAM"

 

1- 1- mig". Expressnyhet! 

Revolutionen Portugal.

f Efter den stora dagen.
Aktuell ny serie.

Efter bombar-denaang-et.V Gator och offentliga byggnader i Lissabon besättas af trupper.
Revolutionens första sorgedag,l den 16P oktober.y Revolutionens första offer, de mördade

professor Bombarda och amiral Dos Reis begrafvas under hel-a Lissabons deltagande.
Den provisoriska regeringens medlemmar hälsa republikens hjältar. I i
Regeringsmedlemmarna på nära häll.

 

 

 

 

 

ettåw .NDS-f

 

 

2" I Posterestante.

i En postassistent måste skynda sigtill tjänsten, smäller denne först, men ser likväl efter och finner
och hans lilla fru hinner nätt och jäniit få på si - . också brefvet. Rasande afisvartsjuka vill han ej öf-
kappan för att följa honom ett stycke på väg, da1 verlänina det åt frun, och först då postniästaren
en väninna kommer på visit Marinen vill ge sig kommer tillstädes, blir han tvungen därtill. Assi-
i väg ensam skyllande på brådskan, men det lyc- stenten är alldeles utom sig. Han anhåller om en
kas ej, båda damerna vilja vara älskliga och följa stunds ledighet och rusar efter frun, och öfverras-
honom. Det kommer en guldsmed, frun studsar kar henne med att hon kysser detsamma. Han rif-Vk
till och utbrister: "0, hvilken vacker ring, den får ver häftigt brefvet ifrån henne och läser; "Kära V
du lof att köpa åt mig". "jag har ej tid, plikteny väninna! Tappa ickev modetför att det första för-
kallar mig". Förnärmad säger den unga frun far- . söket misslyckats! Var blott riktigt öm mot din
väl, 1och då. mannen gått, hittar hon och väninnan man,l så köper han säkert ringen åtV dig". - Tablå!
pa en riktig kvinnolist. Väninnan skrifver ett bref -. Den stackars äkta mannen finner det rådligast
till frun och adresserar det poste restante. Då den att strax köpa ringen. i i
senare kommer till sin man och frågar efter brefvet,

Det var 1639 på Trediveaarskrigets tid, pesten pesten och släpa sig med möda sakta framat, strax I
härjade i det af härarna alldeles ödelagda landet, utanför byn sjunker hustrun döende ner. Mannen
och i förbindelse med krigets fasor bragte den och barnet fortsätta, men fadern mattas mer och
skräck och olyckor öfver Tysklands befolkning. Fol- mer, och efter några timmars förlopp förmår han
ken flyktade i stora skaror från byarna, de flydde ej fortsätta längre. Den lilla flickan, som ej har
med sina småbarn på armen tätt förbi sina gran- någon aning om hvad som skett, som ej vet, att
. nars lik, hvilka ingen drog någon försorg om. Det hon nu är allena i världen utan far och mor, går
gällde endast att komma bort från :soldat-ternas grym- vidare framåt, till slut kommer hon midt in i sol-

    
 

  
   

heter och den pestbesmittade luften. " i daternas läger. De behjärtade officerarna ana hur
På torget står en man med sin hustru och de- det gått för den lilla, och de adoptera henne som
ras lilla barn. ä Bägge föräldrarna äro angripnaaf "Regementets dotter." i . -
Vi f i i -c = - nu I I .Ii-infann u "niin-"F f
"33:51:23 -.::.-.:: :E:::::::.:::E: :::::-:l
 0 I .III-III 0 0 IIIIII-IIIIIWIIIIIIIIIIII V 0

Kapital och mole-a

..-
.-

Amerikansk sconisk konst! 4, Amerikansk sconisk konst! :
Socialt drama i 4,0 utdelningar.

i Allt mer och mer tränga do amerikanska filmen de europeiska ur biograf- I
licsiikandus1 intresse. Tack vare deras mimiska öfvorldgsonhet, stå de till dato :
ouppnådda. Intet område är för dem främmande, allauppgifter lösa de, på få I
undantag när. Betrakta endast vår bild för dagen, huru läses icke i kapitalistons

 

 

 

 

 

 

 

Il I
g anlctsdrag hans uppfattning af den tillspetsado situationen. eller Vdon unge prästens ...g
E: bekymrade men ärliga mening, hur tydligt fdrråder hans mimik icke hvad han

ll i - - i

g: tänker. - i

:: , P I
:I "Kapital 0011 arbete" skildrar en strid mellan en, af en feg usling ledd, ar-
:I-l betsgifvare ooh hans arbetare, somrtill förespråkare har en ung, rättskaffens präst.
::.: Mästerligt ooh med aldrig sviktande förmåga, utföra skådespelarna sitt svåra värf

.I I i . - .. . - - .

 att ätergifva dramats alla skiftande 1 handelser.V I sanning en bild, hvilken, om .
 någonsin, förtjänar att ses af alla. 1

::-- i .

::5::::5"5::5:5g55g;555:gig-55::gänget-aan:

5- Fran Interlaken till Brienz.

Hänförande naturscenerier från Sohvveitz och få vi medelst ångbåt göra den mast härliga
t-iiristfärd öfver Brienzersjön från Interlaken förbi små naturskönt belägna byar till Brienz.

I. Afresa frän Interlaken. 2. Goldswil med dess uråldriga kyrka. 3. Medevid. 4.
Iselvvalt. Å5. Snökkön. 6. Vattenfallen vid Gibssen. 7. Brienz.

 

 

6. ; Det elektriskav huset. H
Nyttan af att ha en "elektrisk" hetjànt.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, väl vetande att detär väl bevakadt., Enbkläfingrad
person, som ololligen praktiserar sig in i detsamma, blir utsatt-försàdana vidunderliga- äfven-
tyr, att han vid slutet af dem högtidligen lofvar, att för framtiden bli en bättre människa.

1 En forsta klassens skämthild. . 4. .
 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 öre;
i I barn lzsta pl. 25 öre, 2zdra pl.1 15 Öre, 3:1djie pl. "10 öre.

Program 3 1 öre,

 

i Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain