#2433: Bjufs Biograf-Teater

Vll  lungan; I, f

  i elurs    
Biogrgågeater.

Annandag Jul

kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10 och 8,10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

 

ey:

 Enastående s!y  i  
Aktieh. Separaters världsberömda
mänsterlallugårll vill Hamra. ==

l. Utsikter öfver bostäder och ladugårdsbyggnader. 2. I betesmarkerna. ,
3. Kreaturens hemkomst till ladugården. 4. Korna hemma hos sig: Utfodring, Qi
ryktning, tvättning, mjölkning m. In. 5. Hur mjölkningsmaskiner arbeta.
6. Dagsgammal kalf. 7. Mjölkvänner. 8. Spädkalf med sin dillaska. 9. En I
kalftransport. 10. Rastjurar. v Å

.s

 
 

 

L-d.

 

 

le)

 

2- Den Iiffige skomakaren.

Kemiskt.
IIIIIIIIIIIlllllllllIll-.lllIIIllllllIlllllllIIIIIIIII-lllllllllllllllll
::III-llIIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
II
.1: 3. 7 7

 "Dengrà damen .i

.I

EE Intressanta skildringar ur en detektivs upplefvelser.

:: På Beresfood lefver den sagan, att när aden grå damenLL visar sig skall den.
:: äldste Beresfood dö. En släkting till den äldste lefvande Beresfood begagnar sig
:: af denna saga till att skrämma ihjäl sin enkel för att därigenom komma i besitt-
ll ning af godset. Under ett ferieuppehäll pä godset förkläder han sig i hemlighet till
:= uden grå damenu och visar sig för sin onkel dä han befinner sig ensam i sitt sof-
:: rum. Den gamle blir så. allvarligt förskräckt, att han en längre tid blir liggande
II sjuk. Då han äter börjat tillfriskna och sjuksköterskan för ett ögonblick lämnar ho-
:: nom ensam visar sig åter LLden grä damenu och denna gäng blir det onkelns död.

I. Efter begrafningen tager släktingen afsked af sin bedröfvade faster, men vänder i
ll hemlighet tillbaka och försöker skrämma henne. Det lyckas honom också. rätt godt,
.I .men en godsförvaltare, en praktisk man, som hyser misstro till LLsynenu, skrifver
 till en berömd detektiv och ber honom taga del i affären; Han kommer strax, och
Il det dröjer inte länge innan han finner späret, och John, den inneboende gästen,
:: öfverraskas just som han är i färd att draga fram uden grå damensLL kostym frän
sängen. Dä han ser sig upptäckt, trycker han på, en knapp, som gör att en lucka

.I

:: på golfvet öppnar" sig och detektiven störtar ner i en källare. Dä han hämtat sig

:: efter fallet tager han fram sin ficklampa. och börjar studera källaren invändigt och

:: snart finner han Verkligen en hemlig dörr, som lederut från fängelset. Han prisar :
ll sin lycka och uttänker en utmärkt plan. Dä han äter är fri, skyndar han att upp- I
:: söka den unge lord Beresfood, som befinner sig i biblioteksrummet. I öfvertygelse

:: om att skurken änyo vill försöka ett nytt kap, byter detektiven rock med lordenb

Il och intager hans plats vid bordet. Ett ögonblick senare glider en dörr ät sidan och

:: uden grå. damenu glider sakta in irummet. Hastigt kastar sig detektiven öfver

:: henne, tjänare komma till och udamenLL demaskeras. John, gästen på. godset, står

Il där afslöjad. Det snille detektiven visat firas som en triumf, och den unge lorden

:: har blifvit en erfarenhet rikare.
::.-I-IIIII-IIIIIIIIII...III-...IIIIIIIIIIIIIII..II-:IIII-...IIIIIIIIIIII
...III-...IIIIIIIIIIII...I-I...-.II-...II-...IIII-I. ...III-...IIIII-.II

4- nes terminen.  

ms?- Natur- eeh folklitshilller från det natursköna Lappland.

1. Nomadernas läger. 2. I kätan. 3. Förvaringsställe för mat. 4. Två, goda vänner.
5. Renar på bete. 6.,De unga djuren märkas. 7. Renarne infångas med lasso.

- Största sevärdhet. .-

 

5-1 Maskeradbal i Köln.

Gripanlle dramatisk hilll i vackert kolererade färger.

En ung fru följer förklädd sin man till en maskeradbal, och här upptäcker hon att
han bedrager henne. Hon ilar tillbaka, för att strax återkomma, förklädd till man och
som sådan närmar hon sig nu sin rival, som beredvilligt låter sig smekas af den vackre
unge mannen. Hennes man blir svartsjuk på. den föregifne rivalen och en duell under
skärpta betingelser blir följden. Ingen finner det märkvärdigt att den unge mannen vägrar
aftaga masken och dödligt sårad af sin egen mans hand sjunker hon ihop, masken faller
af och först nu ser den tröstlöse maken hvad han gjort. i.

 

6- Brefbärarens julbrädska.

Mycket komiskt.

 äldre lista P1- 50 Öre, 2zdra- pl. 35 öre, 8zdje pl. 25 öre;
. barn Ilzsta pl- 35 ÖPG, 2zdra pl. 25 öre,3:dje pl, [5 51-9,

Barn ägar tillträde till första törevisningen mot 10 Öre.
m

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Bjufs Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Bjuv
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain