#2432: Biorama

KARLSHAMN.

 

Annandag Jul kl. 4,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Tisdagen d. 27 Dec. kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. In.
.m-

Q

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

EEE:iEEE:EEIH::HEEHIEHEHHHWÄES:HERHER::EHHHEHHHHEEE
i! För första gången i Kinema-togratisns historia: 
.I I .I
" 1. l l fi k i:
e En resa 1 styrhar n s app. H
:: - Å I.
:: W Enastående sevärdhet. W 
i! Det styrbara luftskeppet Astra med ett trettiotal passagerare ombord företager I:
ll utflykt öfver Vierwald-stätter-sjön, utför flera vändningar öfver den vackra staden 
:: Luzern och återvänder efter en i allo lyckad luftfärd till sitt hangar. 
I. .I

:: - Sevardhst af rang. --- 
.I
:HH-1Hm::HEHEHIHEHEEHEE:HE:E3:52::HHIEEEHHHHHHH:

2- Herr Luftigs "flygförsök

Ett offer för sin flygvurm.

Herr Luftig har fattats af Hygvurm experimenterar våldsamt i hemmet. Då. såväl para-
plyer som vingar visa sig vara omöjliga att använda i den ädla flygkonstens tjänst, fortsättas
experimenten i taklampan7 men -- de sluta synnerligen illa. Herr Luftigs äventyr äro hårre-

sande7 men hejdlöst muntra.
Alla måste skratta.

FLAGGAN

 

 

  

 

 

.. 4n. :n .r-  i I man: 1... V

Ett sjöslag mellan engelsmän i ::::

 

 

 

I
och amerlkanare 1779. EF:
I
-- ..:.

På aftonen den 23 Sept. 1779 stod vid Flauborough Head en hetsig drabbning mellan engels- Illl
ka krigsskeppet aSer-apisb under kapten Pearsons kommando och amerikanska bestyckade kofferdi- I..
fartyget nRichardw under befäl af kapten Paul Jones, grundaren af den amerikanska marinen. Det
var Nordamerikanska frihetskriget, som då rasade.

Till denna stormiga tid är dramat förlagdt. Kapten Jones besiktigar flaggan, hvilken kongressen
antagit samma dag han blef kapten, och beger sig därpå ombord. John Mayrant, en på grund af
oordentlighet afskedad officer, älskar miss Dorotea Hall, men hon förklarar, att han måste bli en
bra karl innan hon skänker honom sin hand.

Lyckan är Mayrant huld. En kurir, som sändts från amerikanska högkvarteret till kapten Jones.
blir sårad och sjunker ned framför Doroteas hem. Mayrant åtager si att bringa den förseglade or-
dern till kapten Jones, och han lyckas. Han erhåller nu kaptenens tillstånd att medfölja wRicharde,
som går ut för att möta fienden.

Mayrants enda "tanke är att göra sig värdig Doroteas kärlek, och huru tappert han i detta fall
.- fullföljer sin föresats se vi under det berömda slaget mellan nRicharde och nSerapisn, där han käm-
.l par som ett lejon. Själfva striden är ypperligt och verkningsfullt framställd. Slutligen ränner wSe-
ll rapiss in på aRichardn, men efter en häftig strid måste kapten Pearson kapitulera. Mayrant eröfrar
:: den engelska flaggan, men sjunker svårt sarad ned på däcket.

.I I sista akten se vi den tappre officeren återvända till Dorotea, som nyss emottagit ett beröm-
I:
II
II
II
II

 

 

mande bref från kapten Jones och som nu med glädje ger honom sitt ja.

verkligt spännande skådespel.

 
 

   

4- Kommunikations- och transport-
medel i 1Indo-Kina.
Kolorerad natnsbilder från fjärran västern.

Vi se huru peroger och sampaur glida fram på. floder-na, huru àkdon långsamt skrida fram
på vägarna, huru elefanter användas till lastdjur o. s. v.. allt intressant och verklighetstroget.

I En särdeles sevärd film.

5- En ofarlig rival eller tt Kvinnans list tt

Bedragen af sin man förkläder sig den unga frun till prins och uppträder som mannens rival
men med hvilket resultat får den för komiska situationer intresserade äskådaren själf finna.

Humoresk!

Birett riser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
åln- Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 16 öre, 3:e plats 10 öre.

 

Publiken bedea, att ovilkm-ligen intaga de platser, kvart-ill biljetterna äro köpta.

 

 

 

Klippan 14910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain