#2431: Biograf-Teatern Göta

I sHAlnN. I

-- - - I lla da ar kl. 7,10, 8,10, 9,10 . .
Fnrevlsnlngar ai lefvande Inlder göndagimämm471076,1oe,,mm,
h

 

PROGRAM

inom. Torsdagen den 15 tom. Söndagen dell 18 Dec.

 
   
 
  
  
  
  
  
  
   
  
   

Bilden för dagen!

lnlstnys henrafning.

Storartade hedershetygelser. - Väldiga folkmassor i rörelse.

Tisdagen den 22 nov. ägde den store författaren och tänkaren Leo Tolstoys
begrafning rum under oerhörd tillslutning frän befolkningens sida. Sedan liket förts
från Astapavo, där hanI dog - filmen visar dödshuset samt Tolstoy på lit de parade
-- till stationen Asjeha, bars kistan af Tzs barn och bönder de tre Versten från sta-
tionen till Tzs egendom Jasnaja Poljana. Framför sorgprocessionen gingo bönder,
som buro hvita dukar med inskriptionen: LLLeo Nikolajevitsch, minnet af din godllet
skall aldrig utplånas bland oss bönder, som förloratisin faderu. Därpä följde en
skara studenter och efter dem fyra vagnar med kransar. i

Efter ankomsten till Jasnaja Poljana bars kistan in i ett rum, hvarifrän alla
möbler utburits, med undantag af ett bokskäp, en byst af Buddha och ett porträtt
af Tolstoys bror. En lång rad af människor passerade förbi bären. Därefter utbars . 1
kistan ånyo och fördes till grafven, hvilken enligt den dödes önskan gräfts i djupa
skogen och omgafs af nio ekar. I spetsen för processionen gingo deputationer och
sångare. Framför kistan buros krans-ar. Efter kistan kommo Tolstoys maka och
öfriga efterlefvande. Under det liktäget färdades till grafven lägovfolkmassorna på.
knä under afsjungande af psalmer.

En liild som här ses ai alla.

 

2- Ornifangst i Sydamerika.

[ivanligi inireseani nerkiinllaisiiild. 

 "rf" ---=-,-.,.r,,..,.- v I, - -

mv... . .,,.. .

3- nilrrrliiii ir ej illnilyrlri. w I

Spännande drama ur de sociala motsatsernas värld. I

 

 

Den fagra torpflickan Märta och hennes moder sta utanför slottets port, och den
förra betraktar afundsamt all härlighet där inne. Sa kommer slottsherrns dotter, den
sköna men högdragna Laura, ut genom porten för att bege sig till fästmannens, baron
Von K:s hem. De bäda flickorna mötas ett ögonblick. 1

Märta blir sedan den raske Rickards trolofvade.

Tio är senare. Båda paren äro gifta; det rika har en flicka, Märta och Rickard en
gosse och en flicka. Baronen har ledsnat pä sin fru och snart ser man honom lämna
hustru och barn, sedan han i ett kallt bref till hustrun meddelat anledningen. Barones-
san ser snart sin sorg ökas med att den älskade dottern skördas af liemannen, och hon
star där olycklig och förtviilad med sina rikedomar.

Men i den torftiga kojan, Rickards och Märtas hem, bor lyckan trots umbäranden
och sträfsamt arbete. Kontrasten mellan de båda hemmen är i detta hänseende lika
skarp som beträffande det yttre.

En lärorikt, ypperligt iifnrin stirra.

 

 

FU] U i

EEEETEEEEEEEEEEEEIEEEETEEEEEEEEEEE

fe Monde "f

LH e
j=nu Nya hllder fran Medelhafsstranderna. at" Fran den soliga sodern. Ung
EFI.. Monaco är som bekant ett litet furstendöme isödra Frankrike Vid Genuabukten,

.I ryktbart för sin spelbank i Monte Carlo. Monaco är en af de naturskönaste trak- 
j-[jyl terna på hela fransk-italienska kusten, och denna naturskönhet förhöjes ytterligare ä
Lil af en rik sydländsk växtlighet. .

[BP-1] Filmen Visar Monacos härliga trädgårdar, Monte Carlos omväxlande sevärd- :ÄH-l
i n heter, Casinoträdgärden, stadens finaste kafé o. s. v. n-J
lig-j Slutligen visas åtskilliga Vyer från Mentone, en liten stad som förut legat inom än]
r-Jljl furstendömets område, men 1860 förenade sig med Frankrike efter att i 22 är ha Lp
i n varit republik. Gratubilderna äro synnerligen intressanta.

.. LI


5. Hår-frisören har blifvit kar. i

En hårfrisör kan liksom andra dödliga "bli kär, och Vår man är det af fullaste hjärta.
Föremälet för hans glödande passion är en firad balettstjärna och detta1 är historien om huru
han,u trots mäktiga rivaler, lyckas Vinna hennes hand. Att han bär sig mindre honett ät och
skamligt bedrager en omisstänksam och närsynt beundrare är sant, men i krig och kärlek äro
ju alla knep tillåtna. I
Tack vare sina stora fötter. sin ogenerade cigarrökning o. d. drifver han beundraren med fasa
pä dörren. Att denne senare som tack sänder ett par storstöflar till sin f. d. beundrare förstår
endast den förälskade hår-frisören, men han tiger visligen.

En genomrulig bild.
--

Birett riser: Äldre: 1:a plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
=1=-p=-.-..-. Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10 öre.

Publiken bedes, att ovilkorltgen intaga de platser, hvar-till biljetterna äro köpta.

 

 

OBSJ Biografen Göta hålles stängd under jnlveekan
19-25 December. -

Nytt program i Annandag Jul.

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Biograf-Teatern Göta
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain