#2430: Biorama

v.

 

 

Rev oluti.

 PDF-t

  

 

 

Lördagen d. rr Dee. in. 7.1ef.fs;ifo, 9,10 e. m.

ky of j.. .II ...h .I

Söndagen iii-18 Deekl. i, 4,110, I,10,

z w -.-;;: 

 

 

 

 

 

 

- EXpressnyh-et! 4,  j, f
onen 1 Portug
"Efter den sto-ra dag-enl 
. . " i - Aktuell, ny serie. i

Efter!1 bombardernanget. .Gator ooh1 offentlig

Revolutionens första sorgedag, den V1,6 oktober.
professor Bornbarda i och amiral Dos Reis begrafvas under hela-Lissabons deltagande.

 

Den provisoriska regeringens medlemmar hälsa republikens hjältar.V

Regeringsmedlemmarna pä nära häll.

En postassistent måste skynda sig .till tjänsten,

och .hans lilla fru hinner nått Och jämt få på si i
kappan Vförjatt följa honom ett stycke på väg, dåk

en väninnakommerpå visit. Mannen vill ge sig
i väg ensamV skyllancle på brådskan, men det lyc-
kas ej, båda damerna vilja vara älskliga och följa
honom. Det kommer en guldsrned, frun studsar
till och utbrister: "0, hvilken vacker ring, den får
du lot att köpa. ät mig". "Jag har ej tid, plikten
kallar mig". VFöirnärmacl säger den ungairun far-

småler denne först, men ser likväl efter och finner
också brefvet. Resande ai svartsjuka vill han ej öf-
ver-lämna det ät frun, y.och först då postmästaren
kommer tillstädes, blir. han tvungen därtill. Assi-
stenten är alldeles utom sig. Han anhåller om en
stunds ledighet och rusar efter frun, ochV öfverras-
kar henne med att hon kysser detsamma. Han rif-

ver häftigt bretvet ifrån henne och läser: "Kära v

väninna! Tappa icke modet Vförr-att det första för-

fsöket misslyckats! . Vax-.blott riktigt öm mot din

7,10.. 8,10-,  m.

ai.

av byggnader-v i Lissabon besättas af trupper.
Revolutionens, .första offer, de mördade

3"-, Regemente-tsotter en Festens faser-

"Ef-.tig .

.vä-l, .och då mannen gått, hittar hon och väninnan
pä en 1riktigrkaivzinnolist. Våninnan skrifver ett brefv H Den stackars äkta mannen finner det rädligast
till irnn och adresserar det poste restante. Då den att stram-köpa ringen. . i - l .
senare kommer till sin man och frågar efter brefvet, I . i

man, så köper han säkert ringen åt dig". - Tablå!

     

posten och släpa sig med mödasakta framåt, strax
utanför byn sjunker hustruni döende ner. Mannen
och barnet fortsätta, -men fadern mattas mer och
mer, och efter några timmars förlopp förmår han
ej fortsatta längre. 5 Denlilla flickan, som ej har
någon aning om hvad som skett, som ej vet,.att
hon nu är allena i världen utan-fat;Oönäniorfrgår-e-
vidare ..iramåt, till slut kommer tion mioltW in i sol-
Ld "A " r. De behjärtade otiic ar and hur

Det varV 1639 pålTrediveaarskrig-z-tts tid, planetenI
härjade i det ai härarna alldeles ödelagda landet,
och i förbindelse med krigets iasor bragte den
skräck och. olyckor Öfver Tysklands befolkning. Fol-l
ken flyktade i stora skaror från byarna, de flydde
med- sina små barn på armen tätt förbi sina gran-
nars lik, hvilka ingen drog någon försorg om. Det
gällde endast att komma bort fràn soldater-nas gryrn- -
.heter ochl den pestbesmittade luften. Y i H

 -

i ms minV bara. e- Baggeförà man ewa .

 
  

    

 

 

 

 

  

 

Veiilmlàiian mama ine afoelnngar.

Allt mer och" mer vtränga de amerikanska filmen de europeiska or biograf-
hesökamles intresse. bTack vore deras Vmimiskn öfverlägsenhet. stå de till dato
ouppnådda. intet område är fiir dem främmande, alla upimifter lösa de, på få
undantag1 när. Betrakta endast vår hild fiirdadenhuru läses icke i kapitalisiensI
anletsdrag hans uppfattning af den tillspetsade situationen, eller den unge prästens
bekymrade men ärliga mening, hur tydligt fiirråderv Vhans mimik icke hvad han
"länken I. i " i i . " b - Sal:

all-IIBIIIIIIIIIIII

 

 

"Kapital Och afheleffäskildrar:enistrid mellan en,-"af en feg usling ledd, ar- I".
betsgifvare ooh hansarbetare, som till förespråkare harV :en ung, rättskaffens präst. I...
Mästerligt och med aldrig sviktande förmåga, utföra skådespelarna sitt svära värf ,

IIIIIIIIIIIill-IIIIIIIIII
III-IIII-IIIIIEIIIIIIIIII
III-IIIIIIIIIIII-IIIl-III

att ätergifva dramats alla skiftande händelser. l sanning en bild, hvilken, om i

någonsin, förtjänar att ses af alla. i

 

 

Häriförande natursoenerier frän Schweitz 1oohl fäpvi medelst ängbät göra den mast härliga

ftnristfärd- öfver Brienzersjönv frän Interlaken förbi smä naturskönt belägna byar-till Brienz.

l. Afresa frän Interlaken. 21. Goldsvvil med dess uråldriga kyrka.4 8. :Medevid 4.

VIselvvalt. 5. Snökkön. 6.V Vattenfallen vid Gie-ssen. 7. .Brienm

 

Det elektriska huset;
Nyttank af att ha eo "elektrisk" hetjänt.

i Professorn lämnar med lugn sitt ths, väl vetande att detär väl bevakadt. ÄEn.kläiilngrad
person, som olofligen praktiserar sig-in .i detsamma, blirL utsatt-för sådana vil-dundcar-ligaI afven-
tyr, att han vid slutet af dem högtidligen lofvar, att för framtiden loll en battre människa.

En första klassens skämthild. i ,

e L..

 

  

Äldre: plats 50 öre, 2:a plats 35 öre, 3:e plats 25 öre.
Barn: 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre, 3:e plats 10öre.

Biljettpriser :

Publiken . bed-as, att ovillcor-ligen dntaga de platser, Iwartfill biljetter-Ina, äro köpta.

 

 

enlig-hetsföreställning- son-dag n. 4,10.
AllaV platser; äldre V25 öre, lbarn 10 öre.

 

 

Klippan 1910. Tullbergs-Tryckeri.

Information

Title:
Biorama
Printed year:
1910
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain