#2429: Kjeflinge Biograf-Teater

Tisdagen d. 6, Onsdagen d. 7 ooh Torsdagen d. 8 Dec.
kl. 7,0 och 8,30 e. m.

 

  OBS.! 1 1I2 timmas program.
nu

t

PROGRAM

 

1- = En resa genem Belgien. Y=
Omväxlande, härlig naturhild.

Belgien är. en af de yngsta af Europas stater och är förtjänt af stor uppmärksamhet sä-
väl för de snabba. framsteg den gjort pä konstliitens ooh samhällsförbättringens område som
ock i Europas politiska och krigshistoria. Denna bild för oss genom de intressantaste land-
skapen, med början af hufvudstaden Bryssel, som har omkr. 300,000 invånare och särskildt
bekant för sin spetsknyppling och sysselsätter inom denna industri 0:a 125,000 arbeterskor.
Brugge, biskopssäte, 50,000 invånare. Vi passera Maasfloden, Liittich och Divant, beryktade
för sin vapen- och läderfabrikation. Vidare de storslagna dammbyggnaderna vid Gileppe och
vattenfallen vid Coo samt den fashionabla badorten Ostende.

1

2- En plågad svärson.
kemisk.

 

Edison film. Första rangs sensatiensnummer. Edison film.

"Solens dotter"

Storslagen, ytterst fängslande jättenild. i

En historia frän det forntida Japan., dä endast ett fätal främlingar tillätos be-
söka LLden uppgäende solens landu. Förutom hgllangska 091; wymeisiska kö gmän,
hvilka merändels slogo sig ned vid kusterna, voro de modiga" ihisàibnätrerffffsötmv"
sökte omvända det krigiska folket, de enda, som fingo besöka Japan. Vär bild
skildrar en dansös7 tragiska historia. Hon var anställd pä ett Ktehus och hade fattat
kärlek till Komura, en ung soldat. De voro bäda omvända till kristendomen, men
mäste tillbe sin gud i hemlighet. Taka, en ädling, blir rival till Komura, men dan-
sösen, Mitsuka, afvisar ädlingen. Taka lyckas af den blifvande svärfadern fä till-
lätelse att bemäktiga sig Mitsuka. Mitsuka och Komura påträffas under ett möte,
Komura lyckas fly undan - Mitsuka vägrar att röja vardt han tagit vägen - man
ämnar läta henne undergä tortyr - detta kommer till Komuras kännedom -- han
störtar in, drifver soldaterna tillbaka och flyr bort med Mitsuka. Fader Orlotto
häller mässa.. Mitsuka ooh Komura komma tillstädes och knäböja vid räcket till
sakristian. Dä fader Orlotto lämnar altaret, gär paret honom till mötes. Några fä
ord. Han förstår. Placerar dem på ett gömställe. Emellertid har det gjorts allarm

              

ll hos Taka och hans anhängare. Soldater ha utsändts för att uppsöka de bortrymda.
E: De anlända just vid nyssnämnda tillfälle till kapellet. Prästen höjer sina händer.
g: Komura rusar fram, drifver först tillbaka soldaterna, men öfvermannas. Fader Or-
Il lotto tar fram ett kors frän altaret, Mitsuka klänger sig fast vid honom. Han vägrar
:= att utlämna henne. När Mitsuka ser sig vara sä förföljd faller hon tryckt af sorgen
= afsvimmad nor, och. sträcker. bönfallande armarna uppät. Fader Orlotto klanger sig
g: fast vid altaret, och välsignar henne. ,
:III-lllllllltlll . 1 U  .; vi 

III-...IIIIIIII b  H I

 

4- De trognas land.

Vacker naturhild.

EEEEETEEEEEEEEEEEHnBEEEEEEQå-EEEEEEE
1 Kunstfilmt 5. nens-:filial "Hj

en
 PYGMLIÖN. 

I. St l t, kele e adt sa es el. -
E ers age r r g p nä,

[gl Skådespelare: Herr Albert Lambert vid Comédie Franoaise. [låt-Hi
Jl

Enligt sägnen har Pygmalion, Cyperns ryktbare bildhuggare, för att kunna ägna ,
sig ät sin konst, aflagt ett heligt löfte att lefva i det strängaste celibat. För att än]
hämnas läter dä Venus honom besinningslöst förälska sig i en staty af elfenben,

mä som sprungit fram under hans egen mejsel och som han kallat Galathea. Gudinnan Kläm
läter sig emellertid bevekas af den .olycksaliges .gränslösa sorg och skänker den kalla U-j

mä -statyn lifvets gnista, hvarpä Pygmalion firar sitt bröllop med sin älskade. I deras
äktenskap föddes sonen Paphos, som grundlade den ät kärleken helgade staden Paphos.

tämmameeaemmaeesmmnmmmasanmaemmmme

Vinter i Hallmark. .

I.J

 

6.

 

 

7- Den misstänksamme mannen.

Kemisk.
f- ,

 

 äldre lzsta pl. 50 Öre, 2:dra pl. 35 öre, 3zdje pl. 25 Öre;
. barn l:sta pl. 25 Öre, 2zdra pl. 15 öre, 3;de p1,10 gm

ProgramÅ 3 öre.,

 

Klippan 1910. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain