#2427: Klippans Biograf-Teater

W Kprans

W Biograf-Teater.

i Folkets Hus.

 

 

Lördagen den 10 och Söndagen den 11 December.

 

 

 

j PROGRAM

  
 
  
 
 
  
 

1.

Jakehamas k5llfaiirsqiuhileum.

Storslagen bild, kinemategraferad i färger-från Pathwé Freres.

J okohama, som är 1859 blott var en liten fattig iiskarby,
räknar nu nära 500,000 invånare. Japan har nu i anledning af
50-ärsdagen för stadens öppnande för handeln och västerländin-
garna lirat en stor fest. En procession, sammansatt af historiskt
märkvärdiga typer, såsom armborstskyttar7 fiskare, musikvagnar
täga genom staden. Geishor i sina granna kostymer ochi
gamla dräkter bidraga att höja effekten af denna stämnings-
fulla österländska fest. i

2

. . i h
- Utan skjorta.
Vänner af ett godt skratt" böra ej försumma se denna hild.

Unge herr John var bjuden till sina blifvande svärföräldrar
på. middag. Dä han gjorde toalett upptäckte han tyvärr att
han icke hade någon1 skjorta ren, men lyckligtvis kom tvätter-
skan-i samma, ögonblick med en korg rena kläder. Snabbt som
blixten kastade John sin begagnade skjorta i tvättkorgen, men
tvätterskan ville icke lämna den rena skjortan utan betalning
och dä John inga pengar hade tog hon hastigt sin korg och af-
lägsnade sig. i

Där stod nu John handfallen, utan skjorta- Hvad var att
göra? w Jo, han fann påJ räd. En serviett slätt utbredd pä1
bröstet under västen fick ersätta hvad som fattades och sä var
John redo att begifva sig till ort och ställe.
efter middagen,y då, han och fäst-.möh blef
en ömmai-e Wildlife-H" r
Whastigt att den ödesdigra servietten äkte ned,
fatala saknaden af skjorta. Ett skrik af fasa fyllde rummet och
ut störtade John förskräckligt blamerad.

Då svärfadern nägot så när hämtat sig frän den första öf-
verraskningen visade han vredgad bort John frän sitt hus.

 
   

  

 

i r.. aj"

F I N W L ll N ll.
Imatraffallet med flera vackra vyer från
"de tusen sjöars land".

Här fä vise .nde tusen sjöars landLC i olika dagrar och sist
men icke sämst det härliga Imatra-fallet i mänljus.

4. I .
Skynda, skynda, annars kom-

mer jag för sent.
Hejdlöst komiskt.

Herr Benoit mottager ett bref frän sin vän Casimir: LLKom
til] mig kl. 12 och ät frukostu. Klockan är redan ll och herr
Benoit ligger ännu. Snabbt som tanken klär han sig och hop-
par ifrän sitt fönster rakt ned i en idroska, som. just passerar:
LCHoppla, Brunteu. Men trots alla hotelser, svordomar och pisk-
slag fortsätter Brunte sitt lugna4 traf. Då hoppar Benoit ur
vagnen och häller för Brunte ett tal, likt Bonarparte vid Pyra-
miderna, för att elektricera den senfärdiga kampen och nu blir
det fart i djuret. Som en pil sätter det i väg och utan att be-
kymra sig om nägra hinder ger sig Brunte öfver bäde äkrar
och ängar och hinner till vännen kl. 12. Men Brunte som 
kan hejda sig i spränget stöter omkull allting och gästerna fä
nöja sig med spillrorna af festmältiden.

5,

Ett besök i en silfvergrufva

i Italien.
intressant 1truth vacker bild.

ö.

lllnsiltens akt.

Skall det arbetas efter en sakta vals eller efter en galopp?
Hejdlöet kemiskt.

Vi se här ett exempel på. musikens makt.

Fyra kringresande musikanter hafva slagit sig till ro påy en
hotellgärril för att med en stunds musik roa lsin omgifning. En
valstakt intoneras och snart fä Vi se huru enhver, hvars öra
näs af musiken börjar valsa. lvalstakt utföres arbetet, sopning,
städning. I hotellet pägar just storrengöringoch reparation och
hotellägaren tycker att arbetet gär för sakta hvarför han valsar
bort till musikanterna? ochvwber dem spela en galopp. Och nu
 det undan! Till och med automobiler, spårvagnar och om-

i nibussar dragas med af musikens makt.
Musik, du hjärtats spräk, huru stor  din makt!

 

 

Allt gick bra till.
 vi., , .. 

blottane den i i

 

7.

I i i o

En resa 1 Schweltz.
Från Sweisimmen till Spiz. I

Denna bild, en resa pä järnväg från SWeisimmen till SpiezP

genom en den allra härligaste natur, äger alla förutsättningar
att locka intresset till sig.

i; Extranummer. 
Pilen som budbringare

towbuyen och Indianlliekan.

Storartadt sensationsdrama.

Slim, en cowboy, försvarar White Swan, en indianflicka,
emot Red Feather, en annan cowbyo, och bli därför ovänner.
Slim följer sedan flickan till indianlägret. Grey Wolf, också en

friare, har blifvit bortkörd frän lägret och han och Red blifva I

enica om att bämnas på, Slim. Red visar Grey nägra papper,
 en: i 1.1 . i" " 3:1." V" I I 1a in: 1. .le IVA-fn: 
i I i u1 e ecnaI pperen.. i. .i i Y "i i i, " 
Grey fär höfdingen med sig och öfvertalar honom under-
teckna papperen, dä Slim störtar in och rifverpapperenisönder.
Sä jagar han ut dem alla och blir ensam inne. Dä kommer
Red smygande för att skjuta honom. Indianiiickan, som varit
i närheten och hört allt, skjuter Red med en pil. Slim kysser
henne och hon gär bort. Grey kommer och beskyller Slim att
ha skjutit Red och tager därpä papperen. White Swan skräm-
mer han att följa sig ochvstänger henne inne i en bergsklyfta.
Hon afskjuter en pil med bref, som nedfaller vid Slims fötter
och han räddar henne. Grey kommer tillstädes och blir efter
en häftig kamp besegrad 1af Slim, som för honom till lägret,
där han får sina gärningars lön.

 

 

III-IIIIIIIIIIII

Söndag kl. 3 e. ln.

För barnets räddning.

Gripande drama i 30 afdelningar.
Storslagen, arlistiskt kalorerad, 850 fot lång film.

Tjuf för sitt barn. - uGif barnet god föda, bergsluft och
förströelser. 1 Doktor Armandf. - Tio är efteråt. M Aterkom-
komsten till Frankrike.

i En stackars vaktmästare pä en bank mäste med sorg i.
hjärtat se sin lilla dotter tyna bortien bröstsjukdom. Doktorn
har sagt att enda räddningsmedlet för den lilla är fjälluft och
förströelser, men hvarifrän skall han fä pengar att uppfylla
dessa föreskrifter.

Han ser ingen annan utväg än antingen låta barnet dö eller
stjäla pengar och dymedelst rädda det käraste han har pä jor-
den. Och han stjäler 20,000 kronor i banken och rymmer med
barnet. Allt gär honom väl i händer och tack vare dessa pen-
ningar kan han snart äter-betala det stulna dubbelt upp. Hans
dotter växer upp till en vacker, frisk ung flicka.

III
IIIIIH

Söndag kl. 5 e. rn.

.innrnalisten frän Kansas

eller

Rättvisans seger.

derbödt sgännande drama.

En ung journalist har ifatt-anställning vid ett blad i en
sydamerikanskistad och han begynner genast med att rikta ett
häftigt angrepp mot stadens högsta myndighet, borgmästaren,
hvilken han anklagar för nepotism och bestickelser. f f

För att tysta ned honom erbjuder borgmästaren honom en
stor summa penningar, men dessa villjoiiirnalisten icke mottaga,
och borgmästaren ser att han hvarkcn med hotelser eller
löften kan komma någon väg med honom, beslutar han för
att försöka göra sig af med honom pd. nägot annat sätt.

, Borgmästarens nié-ce, som är förälskad i journalisten, om-
talar det plz-inlagda attentatet för honom och båda vända sig
till polisen. I sista ögonblicket lyckas det polisen att komma
den öfver-fallne journalisten till hjälp. Gärningsmännen und-
slippa men borgmäsjtaren gripes och djupt skamsen stä till an-
svar för sin fega handling.

Föreställningar Lördag bi. 7,30. Söndagar lri. 3,30 g. 5 em.
Entré: dö öre lör äldre, llarn lä öre.
0 B 8.? Föreställningarna börja
pä utsatta tider.

Klippan 1910. Tilllbcrgs Tryckeri.

 

 swwreäa :erf- "

Information

Title:
Klippans Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain