#2426: Biograf Royal

Västervik

å Brännerigàrden, i. d. Frälsningsarméns lokal.

-== PROGRAM

för Fredagen den 18, Lördagen den 19 kl. 8.18 e. m. samt Söndagen denoZO Nov.
kl. 8 och 8 e. m. I

 

 

 

Vi föres här till Athen, denna skattkammare för alla konstälskare, denna stad med de praktfulllaste minnen frän gamla

tidens Grekland. Vi föras vidare förbi Olympias och Thesseus tempel, Sokrates fängelse, hvarest denne skönhets- och visdoms-
dyrkare satt inspärrad. Genom den moderna staden, öfver Concordiaplatsen och förbi Nationalbanken komma vi till det härliga
och världsbekanta Parthenom, förbi Dyonysos teater, Nikeis tempel och står äter i det moderna. A-thén pä Place de Constitution
med det nu sä aktuella kungliga slottet.

2- lnn lnn lnlnn n Å

Äkta indianhildl - lnspelat af verkliga indianer och cowboys. - Amerikansk expressnyhetl

I dessa bilder visar Young Deer
oss, att en indian aldrig glömmer en
mot honomivisad värdighet.

Young Deer ströfvar omkring på.
prärien ooh kommer till ett covvboys-
läger för att bedja om nagot att äta.
Ingen vill emellertid gifva honom nä-
got, han får i stället order att begif-
va sig bort.

En af kvinnorna visar emellertid
medlidsamhet med honom och giiver

henne ett förkläde för att visa sin

tacksamhet, och hon tager emot det I

binder det om halsen på. sin 4 år
gamle gosse. Tvä indianer stjäla bä-
de honom och hästen och föra dem
hem till sitt läger. Young Deer ser
dem komma. I-lan igenkänner det
förkläde han gifvit till gossens m0-
der och beslutar att genast bringa
gossen tillbaka. Han skrifver i hast
på ett litet stycke skinn att han skall

der han fast vid den stulna hästens
ben och gifver den ett slag väl ve-
tande att han fortast möjligt skall lö-
pa hem. Ominatten listar han in sigi
tältet, där gossen sofver, får fatti
honom och flyr bort med gossen på
ryggen. Han blir dock upptäckt och
strax är hela lägret pä benen. Nu
begynner en läng och spännande iör-
följelse, som. slutar med att Young
Deer öfverlämnar gossen isäkert för-

honom att äta. Young Deer gifver skicka gossen tillbaka. Lappen bin- var hos modern.

 nlillllnsl lll lilllinlh nn.

Thoniiskfängsten är f. n. en hufvudnäring för den Sicilianska iiskarbefolkningen och utgör denna iisk
konserverad inlagd i olja. på bleckburkar det mest använda närmgsmedlet.
2. Fiskrättsinnehafvaren och hans gäster. 3. Näten dragas in. 4. Harpuneringen.
5. Fisken drages upp på. stranden. 6. Ränsningen. 7. Sönderdelningen.
8. Kokningen. 9. Förpackningen. 10. Burkarna maskinlödas.

l. Dregnot.

! ratblandedalom "  k 

Vackra natur-scenerna..

 En Tyoko-Brohe-deg. 

Mycket rolig.

     

 

 

 

 

Aldrig hittills har någon roligare akrobat-tragedi upprullats för
vara åskådares ögon, än den som här följer: 1

På morgonen efter en af de fruktansvärda snöstormar, som i
Amerika äro ganska vanliga, se vi gamle Moneyton göra sig i ordning för
att gående söka nå sitt kontor, då. det är omöjligt för säväl spårvagnen
som automobilen att taga sig fram.

i Huru såväl Moneyton som en del andra fotgängare denna mor-
gon gå. otaliga och för åskådaren mera än komiska. äfventyr till mötes, v11]a
vi ej söka genom ord ätergifva, då. ett dylikt försök e] ens skulle sätta en
med den lilligaste fantasi försedda medmänniska i stånd att närmelsevis
uppskatta den öfverdàdiga för att ej säga halsbrytande komik, som finnes
i denna bild nedlagd. -

 

 

 

Lördagen den id Nov. klI inch 8,30 e. m.I
Söndagen den 20 Nov, kl. 6 och 8 e. m.

blifver tillika med det nya programmet

Gästuppträdande
af

 ooh Parodisten
Herr Jean Sehreihen,

uns,-
(son till den verldsberyktade lockeykungen)

uppvisande sina komiska Akrohat- och Dansparodistnummer m. m.

Stor skrattsucces.

 

 

n

 

-i

Biljettprisl: Fredag, Lördag, Sön- och Helgdagar:

Äldre 25 och, 35 öre.V Barn 15 öre (under 12 år).

 

 

Öppet för biljellköp en half linnen före föresidllninyarrm.

"

Program 5 öre.

WMA.

Nytt program Fredagar.

 

 

m

Vördsamt

einen ROYAL.

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain