#2425: Biograf Royal

Originalfilms af enastående intresse.

4.

naturligt är då att infödingarne med all makt bekämpa denne deras fiende, och visar vår filma

Västervik

 

å Brännerigården, t d. frälsniaasarméas lokal.

för Fredagen".l den 11, Lördagen

 

 

 

En morrgon vaknar Fabian och känner med all önskvärd tydlighet att han
har tandvärk. och sålunda utsatt för en af mänsklighetens största plåga.
ter att utan hjälp hafva försökt en allmän husliur och hålla kallt vatten i mun

PROGRAM w

den lzlkl. 8.15 e. m. samt Söndagen den 13 Nov.
kl.. 8 och 8 e. m.

 

 

 

 

Ef-

och sitta invid en varm ugn till dess vatnet kokade, beslutar man sig ändtlà-

gen för att tillkalla tandläkaren.

Efter

många och stora ansträngningar får

denne ändtligen ut tanden och man först-år nu utmärkt både Eabians smärta
och nödvändigheten af att tanden korn ut, och sägs  det icke med egna
ögon, skulle man vilja svära på att en människa öfver hufvud taget icke kan

ha en sådan tand.

 

Storm-md naturbtld.

 

  

  
 
 

Som alla veta är skallerormen en af de farligaste af alla reptiler och att dess bett gifver dödsdom för den bitne. Helt
en

och på hvad sätt detta fasaväckande odjur oskadliggöres.

6. få" Sonen år

Cowboys-drama från Vilda Västern.

 

ll

Amerikansk pressnyhet!

 

 

 

 

Kineinatograferad af Essanay Filrnskornpanl9 Chicago U. S. T.

Den straffade brottslingen gär ut i lifvet sedan
han erhållit sitt straff med fruktan och bitterhet. Trots
han återfätt sin frihet känner han liksom inom sig att
han är stämplad, trots att han genom straffet borde för-
senat sitt brott, är dock världen ej så fort färdig med
att glömma och förlåta.

Tom Oarlton, ledare af banditband i Västern, trött-
nar på. sitt lif som fågelfri, hvarför han beslutar söka
återfå ställning som hederlig medborgare. Hans beslut
härutinnan påverkas mäsi af det bref han nyss erhållit
från sin gamla hederliga mor, hvari hon. uttrycker sin
sorg öfver att hon ryktesvis hört att han för ett långt

. ifrån hedersamt lif, samt uppmanat honom att Slå in på.

det rättas väg.

Tom Carlton sammankallar bandet samt meddelar i

dem att han ämnar bli en hederlig människa samt upp-
manar dem att göra sammaledes.

Trots Oarlton bland folket var känd som en af
Västerns djärfvaste uvägagenteru, hade han aldrig blif-
vit fast, då han var nästan i lika hög grad populär som

Robin Hood, hvilken brandskattade de rika, men hjälpte 1

alla fattiga, hvilket gjorde att Carlton samtidigt han
fruktades, beundrades han äfven. Husmödrarne tyckte
ej illa vara att få göra honom småtjänster, trots de
fruktade hans framfusiga sätt och grofva röst Oarlton
finner emellertid nu att det första och lugnaste steg för
att sona sina synder-Ear "att söka genom egna händers
arbete visa att han på rätt sätt vill förtjäna sitt nppe-
hälla. Han får först arbete på. en landtgärd, men blir
bortkörd, då husfolket få. klart för sig hvem han är och
varit. Han vandrar omkring på landet sökande arbete
på olika ställen tills han kommer till några grufvor, där
arbetare sökeså: Han blir nu antagen som grufarbetare
och LLhugger iLL med lif och lust. Han arbetar här tills
han en dag blir igenkänd som den för detta banditen
och blir bortkörd. Han söker nu arbete " åtskilliga
ställen, men förgäfves då han öfverallt är känd. En
vacker söndagsmorgon passerar han en liten hy och hör
huru kyrkklockornaälf kalla till gudstjänst, han drages i
sina bekymmer mot kyrkan, men till och med här blir

 

han bortstött. Förtviflad och forbittrad öfver medmän-
niskors hårdhet, ser han sig ingen annan utväg än att
återgå till sitt gamla lif. Han blir misantroph, en ha-
tare af människosläktet och beslutar att om. han ej va-
rit bland de värsta så skulle han hädanefter söka blifva
det.

Han begär sig till den väg där postdiligensen skall
gå fram, han ser nu denna passera fylld af till synes
välmående i passagerare, han sätter sig nu genom en
djärf kupp i besittning af såväl vapen som häst, hvarpå
han på genvägar genskjuter diligensen maskerad samt
i ettI farligt pass iiäjdar samma med sitt uhands up".
Alla passagerare begär sig ur diligensen skräckslagna
samt ordnar sig på. en linie på Carltons befallning fär-
diga att aflänina sina dyrbar-heter. Han har i ifvern ej
lagt märke till den sista af passagerarne en gammal
ärevördig dam som äfven tagit upp sin börs färdig att
i likhet med de andra öfverlämna sin reskassa till ho-
nom. Då. han kommer i närheten af henne, faller bös-

V san ur hans händer, drager baklänges utropande uMo-
i derLL Tom Oirlt-:n LLden fågelfrieLL faller på knä, rycker

masken från sitt ansikte och döljer det i sin moders
lijol. Den gamla modern igenkänner sin olyckliga son,
drager honom till tig omfamnande honom. Turisterna
stå i början öfverraskade öfver den vändning saken-ta-
git, men draga sig discret tillbaka medan moder och
son fast omsluta hvarandra. Ja, modern var nu påväg
till honom för att hjälpa honom att bli en god männi-

serie spån nande jagtäfventyr

ska och för att med sitt milda sätt och ömma hjärta i

hjälpa honom att återvinna alla de gamla vänner som
bannlyst honom.

Moderskärleken förnekar sig ej, han är densamme
för henne nu som han en gång var, då han traskade i-
kring henne, som en liten lockhårig parfvel, hvarje af-
ton sittande illhennesnknä upprepande sina små .böner i
det gamla hemmet i Ostern. o

Vår bild slutar med att en af turisterna en rik
affärsman efter att ähört hans lefnadshistora, räcker ho-
nom sin hand med löfte, att förhjälpa honom till det
lif han sträfvat förgäfves efter att få föra.

7, En resa genom Tyrolens vackraste bergstrakter.

 

il., i., i.,

w .... .... 

   

Rånförande naturscenerrtefr.

 

 

is! lll lil

se; era se

 

8.

Därför att-man älskar sin hustru behöfver man ju icke älska sin svärmor också. Det är åtminstone icke fallet med Hr
Pettersson. Man kan därför tänka si den förtviflan sofn griper honom, då det kommer ett telegram om att svärmodern vill lyck-
liggöra det unga hemmet med sin be agliga närvaro 2 à. 3 veckors tid. Först rasar han och detta raseri resulterar 1 fruktansvärda.
hämndtankar. Men äcklig? Hvad är en stackars mans själf nog så geniala planer, när listen och kvinnan 1 förening ssmmansvärjer
sig för attåtillintetgöra dem? Petersson drager i alla fall det kortaste strået, som till och med är det halmstrå han griper efter
för att icke sjunka helt ned: hanjmåste själf bedja svärmodern stanna.

Biljettprierredag, Lördag, Sön- och Helgdagar:

Äldre 25 och 35 öre. Barn 15 åre (under 12 år).

-h-II- Öppet för biljelllröp en half limma före föreställningarna.

 i  Nytt . program Fredagar.
Vördsamt xx"

artnr ROYAL.

 

Program 5 öre.

man...

 

 

 

vis-:mn mo.x e. o. :kallade en.

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain