#2421: Biograf Royal

I Västervik

lå Brännerlgården, f. d. EralsningsarménsA lokal.

-"- PROGRAM -

för Fredagen den 4 Nov. t. o. m. Torsdagen. den 10 Nov. 1910.

 

 

 

Alla dagar i veckan kl. 8.15 i. m. Sön- och Helgdagr kl. lz 4, E ch 8 e. m.

, = I Kärlek och 

Sprittande humor af värt allorn bekanta Max Linder, hvilken själf innehar liufvudrollen.

Maria är vansinnigt kär i herrn, men hennes kärlek är alldeles hopplös, enär herrn är förlofvad. Den olyckliga
Maria är nära att förgäs ai sin tärande svartsjuka och hvälfver svarta planer i sitt hjärta att skilja de älskande ät. Och
slumpen kommer till hennes hjälp. Vid ett obevakat ögonblick när hennes husbonde just står ii begrepp att göra besök
hos sina tillkommande sväriöräldrar, passar hon på. att stoppa den doftande ostbiten i hans fickor. Och resultatet ai
denna manöver låter ej vänta sig. Svar-sonen briljerar som vanligt med sina glänsande sällskapstalanger och tror sig
göra stormande succés. dä den ena efter den andra af den blifvande släkten förskräckt smiter sin väg. När fästman-
nen blifvit lämnad alldeles ensam undersöker han först sina skosulor. Nej, ingenting där Dä företager han med mini-
tiös noggrannhet en undersökning ai alla sina fickor. Och se, här hittar lhan ändtligen lösningen af gåtan - ostbiten,
som sedan den väll återvunnit den gyllene friheten omedelbart skyndar sig iväg hem igen till sin gamla ostkupa.

2, EN FÄRD PÅ REH N.

Seriel 2.
Växlande, storslagna utsikter.

Man befinner sig ombord på. den eleganta turistängaren, som glider fram ä den väldiga flodens lugna våg.
Härliga Vyer aiiösa hvarandra å ömse sidor. Det är också för sin skönhet världsbekanta trakter, genom hvilka färden
gär. Städer o.vh byar, slätter och höjder, palats och kyrkor, ruiner och niinnesstoder visar sig för resandens blick i
ständig växling.
Natur- och konst!

Gif-XW:- äfxffl slår-WWW) XW Kör-"Mmm XWth NÄR-Qi;

" angetts  .

 

 

   

3.

k Amerikansk konsthlm. Storartat sensationelltAmerikanskt börsdrama
r i 15 afdelningar och 116 tablåer.
OBSJ Spelet af Nevvvorks främsta sceniska konstnärer. Det är fullständig amerikansk skådespelarekonst på

den hvita duken. Uppsättningen är den praktlullaste som varit sedd i Stockholm.

Mk.

I 1. Säningsmännen. I 8. Vetekuugen höjer priset pä. vete öfver
2. Vetekungens kontor.  hel? Världen- i,
3 V t k U ,. i . ,. 9. Brodprlsen stlga.
f e e mine" Sätter comemll gång- - .I 10. En fäst för "Vetekungeni i de amerikan- I.
4- Veteklmgen har gGHOm SID-1 agenter llpIJkOPt ska Vmiljonärer-nas prakthotell Waldorf

hela landets veteprodnktion för 2 år och han
 nu herre öfver vetemarknaden.I

5. På börsen i Newyork.

(i. Mannen för dagen. 14. Vem fallet.I

7. Ruinerade mäklare. - 15. Säningsmänuen kunna läter sä.

Sällan om ens någonsin har väl en. bildat mera: aktuellt-Vintnässemjonh spännande innehåll framställts ändenna
interiör frän1 det möblerna änderikianiskalIaHlär-sllfvet. I den. "stora republiken"pägär förrnärvarande enliliiiiiglagitationf"
mot de skändliga spekulationerna i lifsförnödenheter, och lagar för att hindra dylika brottsliga transaktioner äro un-
der utarbetande. Mera öfvertygan de argument för dylikaI lagars berättigande än just dessa bilder kunna icke framläggas.

Vi se lde fattiga landtarbetarne mödosamt släpa sig fram öfver nyplöjda fält sysselsatta med att utsä det vete
som skall frambringa de gyllene skördarna. På det eleganta aftärskontoret trängas agenterna för att mottaga befall-
ningen e- igängsättandet af den stora LLcornernu, genom hvilken miljonären skall erhålla fullständig kontroll öfver så.-
väl innevarande som påföljande ärs hela veteproduktion. En scen från vetebörsen visar oss den skränande hop af
samvetslösa mäklare, som har drifver sitt spel. Andtligen är slaget vunnet, och vetekungen står majestätisk kvar på.
spillrorna af förlorade förmögenheter. De till tiggarstafven bragta medmänniskornas förtviflan rör honom icke. Han
betraktas nu som1 en affarslifvets Napoleon och bekymrar sig föga om allt det stora, hans kupp frambrakt. Pä miljo-
närernas prakthotell Waldorf Astoria firas han som en hjälte, under det att tusentals fattiga stackare pä hans tillskyn-
dan fä undvara sitt dagliga bröd. Bagaren fär betala dubbelt för sitt mjöl. Därtill kommer att tillgången på. bröd
minskas, och mången väntar förgäfves i den långa raden för att ändtligen,,v när hans tur kommer, blifva bortvisad.
En förbrytelse, som ropar pä himlens hämnd, är undanhällandet af bröd för den fattiga. Vetekungen undgär icke sitt
straff. Då han en dag visar några at sina vänner omkring i de kolossala magasinen, dit elevatorerna införa den aldrig
sinande floden ai gyllene korn, rakar han snafva och omkommer bland sina hopade rikedomar. Den högste domaren
har kallat honom att sta till svars för sina handlingar.

c NåggÅJQZWTE-gdwåjwe .

4- I Uppvisning af tcherkessiska kosacker

inför Yorantzovv Dackkoif. Kaukasiens guvernör.

Steppens söner, kosackerna, äro kända som världens oförvägnaste ryttare, och man väntar sig därför ätskilligt
af en uppmaning som denna. Men hvad som här presteras öfvertraffar allt hvad man föreställt sig. Att skildra de olika
mer eller mindre halsbrytande konsstycken, som utföras är omöjligt - de böra ses. Vare det nog sagdt att cirkus Or,-

Astoria i Newyork.
11. Vetekungens offer.
12. Vid de stora veteelevatorerna.
13. Druknad iveteguldet.

 

herr

J

 
   
   
 

cr-

 

landos tcherkess här skulle bli långt efter i täiiingen. ----- Intressanta ryttarebilder.
i 5 " E k l i i d "db kl k
- n ava jer me vri ara ac ar.
Skrattsuccés.

 

 

Det är då märkvärdigt, hvad klackarna nötas af fort tänk

pä sig stöiiarna. Och för en eljest elegant kavaljer som jag är7

Q En idé! . . . Hela världen bär ju klackskyddare, so
vrider man om dem pä motsatt häll.

Herr Bränner står i en skoaffar och läter sätta på sig vridbara klackar.

Han betalar och går, men redan innan han hunnit .ut på. aian har klacksk ddarna vridit si till hälften c
med hvarje steg bli de allt orollgare och bängstyrigare. Vår vän tagppar fattningen håhlt och hållet ocgh stöter samniiaii
medsamtliga t1n gester, som komma 1 hans närhet. klan svänger gladeligen kring med en dessförinnan stilla och fridfullt
framvandrande gammal gubbe.. ba kommer turen. till en polis och en lykttändare med respektive lykta. En häst med
ryttare, enqtid-nmgsklosk Qch till-slut en automobil kommer han att snurra kring med som en vederkvarn. Allt roterar.

ba hnner lhan da andthgen ro 1 vattnet. Men därät fär han ej glädja sig länge, ty snart komma offren för
hans framfart draga honom upp ur vattnet och utkräfva en grym hämnd pä rKavaljeren med de vridbara klackarna".

er herrI Bränner, medan han håller pä med att dra
, gör det då. ingalunda något ständsmässigt intryck.
m lär vara praktiska, och dä de trampss ner pä ena sidan,

 

z

O  I Lönokonn den t Nov. in. o och sit e. m. samt
V .. SONDAGEN den 6 Nov. kl. 11., 4, 6 och 8 e. ni. O 

hlifvcr tillika med det nya programmet En glad

i  ooh handsnalsafton

.af den kände

lik-naste Anderas frän Hultetii

(Mauritz Björk) välkänd frän Norrköpings-Utställningen 1906.
m-..-

Biljettpris: Fredag, Lördag, Sön- och Helgdagar:

Alm-rf 25 och 35 om: Barn 15 öre (under 12 år).

, . I - Bi"missar-earnings I
i u blifver måndag, Cisclag, Onsdag, torsdag kl. 815 e, m.

Äldre 10 och 15 öre. Barn 5 öre (under 12 är).

 

 

 

i

Öppet för bilj-"elllsöp en lim. före första föreställningen och pågår sedan oalbrulel under föreställningarna. .I

Program. 5 nole: , u=m Aljftt program iFPedagaP.

 

I Vördsamt

väster-vik 1910. c. o. Ekblad a om. I I - i I  1  L. i

Information

Title:
Biograf Royal
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain