#2420: Biograf Continental

Ö

i

.Köp biljetter i god t

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

Nytt program hvarje ondag-

 inga 1- . Hvardayar kl. 7 o. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 o. 9 e. m.
i Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. dya barn och .skolungdo-m
tillträde för endast 10 öre.

 

 

 

I. afdelningen. Musik.

l- Blyghel hotad gendm serum. i

Komisk scen spelad af Mum Linder.

Vär vän Pettersson lider af en fruktansvärd blyghet som gör honom till driftkuku för hela hans omgif-
ning. Slutligen förmår han sig att gå till en amerikansk doktor vid namn Harry Cover, som är känd för
sina lyckliga kurer, just för denna obehagliga åkomma. Och se snart är vår vän Pettersson helt och hållet
förvandlad och imponerar genom sitt resoluta sätt på alla sina forna plågoandar. Hans hustru, hans tjänare
och till och med hans svärmor känna sig kufvade och förändra helt och hållet sitt uppförande. Med ett; ord,
Pettersson är vorden en lycklig äkta man, tack vare den underkur han genomgått.

)w) p f z zwzwzw) I , , ) ) , A ÅA) z A) ) zmmi-
I V 504 4 "i" "V 4 låtlàléllàx xåxåxåx xlsfx(szxlfååxåxfxåwåxåxålåsåxåxlås)gå;2;lg

 

Konstlilm! b Kollstllihn!

Mexikanarens hämnd.

l?

IG.

I:

2

Stor-slagen, dramatisk framställning.

En amerikansk marinkapten, som tillfälligtvis uppehåller sig i en liten mexikansk stad, förälskar sig där
i en ung kvinna; denna är emellertid förlofvad med en ung mexikanare.

Det lyckas likväl för amerikanaren att vinna den unga kvinnas kärlek. Mexikanaren blir afvist och i
sitt raseri häl-öfver svär han att blodigt hämnas pä den främmande officern. Det erbjuder sig snart ett till-
fälle. Den amerikanske kaptenen skall lira sitt bröllop med den unga kvinnan; på vägen till kyrkan, som
han tillsammans med en vän tillryggalägger till häst, blifva de bägge fängna, och mexikanaren anbringar
sin fiende, bunden till händer och fötter, under en jättestor sten, som är anbringad att ligga öfver hans huf-
vud. Stenen hålles uppe af ett starkt tåg, och i detta sätter den hämndgirige eld; så snart tåget är afbrun.-
net skall den man, som befinner sig under, lida en ögonblicklig hemsk död. Planen förhindras i sista ögon-
blicket och upphofsmannen och hans kamrater få ett välförtjänt straff.

Bilden dr alltigenom myckettspdnnande.

 

k V), V (vx 4 )x

av - 0 5)), 4)

 

åfkl s l(4;f:q)xg): QPEIII  )I):):4)I)Ilq)qux vxlqlx(z Ez qi; Q;Åq)xq)x = våg

ll. utdelningen. Musik.

Berne.

 

3- En visit i

Härlig natur-bild.

4- ilm- mamma behandlade Ninas friare.

K omiskt.

 

III. afdelningen. Musik.

 

 

 

  

5- Marquise de Pompadur.

Stan-slagen dramatisk bildserie.

Marquise de Pompadur, Ludvig den XV:s mäktiga älskarinna, i hvars hand tusende människors,
ju, hela rikets välfärd hvilade, var före sin upphöjning till adelsständet en fattig obekant kvmna
Vid namn Annette Prisson. Både hon och hennes moder lefde i-rätt knappa omständigheter intill
dess kärleken förde den rike adelsmannen Normand dlEtiole i hennes väg. Att se henne betydde
för honom detsamma som att förälska sig och det gick inte läng tid förrän hon blifvit hans lag-
Vigda hustru. Vid en hofbal presenterar dlEtiole henne för sin konung, Ludvig den XV, och nu
begynte den vackra kvinnans kärlek att taga fart. Ludvig den XV blef strax starkt betagen 1
hennes skönhet, han gjorde åtskilliga försök att närma sig henne och grefvinnan dlEtlole var icke
obönhörlig. Vid ett möte öfverraskar grefve dlEtiole sin hustru samman med konungen, han öfver-
ilar sig i sin vrede öfver hustruns trolöshet, sä han är nära att föl-gripa sig på Frankrikes konung.
Detta hamnar sig, ty få timmar därefter måste han som landsförvist lämna landet, medan hans
hustru såsom Ludvigs älskarinna tager sin bostad på slottet. Grefvinnan blifver nu på konungens
befallning Max-quise leompadur och i 15 är bevarar hon sin makt öfver konungen och utöfvar en
märklig inliytelse både öfver konungen och hans hof. Men nya stjärnor dyka fram, åldern närmar
Sig och Marquise leompadur måste vika undan för madame dllVlontespon. Trött och missmodig
träder hon tillbaka till sitt jaktslott, där hon hade det första mötet med Lundvig den XV. F öre
sin död önskar Marquis leompadur ännu en gäng se sin kunglige älskare, med en ridande kurir
hämtas han från sin nya älskarinna till sin förstas dödsbädd och här kommer han tids nog att

säga henne ett sista farväl.
Musik.

   

     

 

lr .Parijsvewm-ylmu -m O .
6- Konstcyklisler från Cirkus lletlranu i Pans.

Några djärfva och lyckade konststycken, som ej kunna annat än ådraga sig allas odelade beundran o. intresse

7- En resa från Köln lill Ringen.

I färger af Pathé Fréres.

l tusen fagra tablåer passera förbi oss, likt ett eko från den store Victor Hugos säng, Rehns fagra stränder med gångna
tiders stolta riddarborgar ooh vittrade ruiner stiga upp ur fjärran för att åter försvinna. De sagolika :latin-skönheter, som visas
oss på denna färd, äro de vackraste ögat kan skåda.

1. Königsvintor. 2. Druohenfels ruiner. 3. Linz. 4. Andernooh. 5.
monumentet. 7. Lorelei-Klippan. 8. Obervesel och ruinerna vid Schönburg.

Reinetein. 12. Sanneeh. 18. Hälan vid Bingen och vingårdarna vid Riidesheim.

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

088.! Ett utsökt, väl valdt program. 088.!
Obs] Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m, Billighetsmatiné.

Fästningen Ehrenbreitstein. 5. Kejsar VVilhelms-
9. Phaiz. 10. Slottet Giitenfele. ll. Slottet

 

 
 

Efter Icl. 7,30 på sön- och hdlgdagar dro biliettpriserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: Förfäldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plat 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zclra ,, 15 ,,

Till billighetsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
, Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.
D=t Y PROGRAM 5 ÖRE- q 0:0

J

 

 

 

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekbladd: Comp.

   
 

 

  
   
   

 

 

 

 

 

i Jättefin den

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain