#2419: Biograf Continental

Köp biljetterni god tid.

 

 

 

 

 

 

 

r,w
r

 

 

 

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

Nytt program hvarje ondag-
Hoardagar kl, 7 o. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 0. 9 e. nt.
Måndagar, Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolnngdom
tillträde för endast 10 öre

Förestå?lnjngal".-

 

 

 

 PRijRÅNl;-.:a-e--....T-.re--.-.......-------.-f-"--e.ä

I. afdelningen. Musik.

1- Eau löpande Kakelugnen.

M gcltet komiskt.

2- Korkinduslri i tes tande:

Synnerligen intressant bild.

Korken .insamlas på Våren, då man indelar barken i rutor, som sedan an ytterligare klyfvas. Den
kork, som användes för fabrikation af tlaskskorkar, måste vara af särdeles fin textur och fast och elastisk
konsistens. Sedan så ämnet undergått en massa olika behandlingar, som afse att bibringa detsamma tillräck-
lig smidighet och hvithet, utformas korkarna för hand, och mekaniskt medelst svarfning och skärning.

4 A Å 4

-wz- w-zwz" w-z-wzw"2:)w")=)=7w"7w"z=z=f=z AA, ) A A;A A AÅA i i z f AAA AA = lA = e 2 Å =
z r A r A AXlAaA 4
145Vy (3143143145 451431" (i 4514 434431433x)dåxåxåx3xkxåx33334451 :klxàzxåxllxllååååååàåxåållåxlslk:

àf Magnus Stenbocks-lästligheterna .i Helsing-
borg tisdagen den 28 februari.

200-drs-minnet af det stora slaget vid Helsingborg.
Stol-artade högtidligheter.

 

A

 

Representanter från 20 olika regementen (däribland från Elfsborgs regemente
nedlagga kransar Vid Stenbocksstatyn.

vw) 444 44, vvlvel MÅAVDM almle rr, elelr, ve, Å, Å, A, A, , Ale, szo 4, 4, vv
vävs-MQ?pärm varaatt,gasstievoaa i:vgvezbbbbpb:straffst:betala

 

ll. afdelningen. Musik.

i Golfspelarne.

Kemiskt.

5- En Iresa på Zandhiulsbanan.

Förtjusande vackra naturscenerier. .,

" III. aldelnin gen. Musik.

6- Vägen till Paradiset.

l en Vindskupa ligger modern döende. Hon kämpar hardt emot, ty hon Vet inte hvad det skall blifva
af hennes två små fattiga barn. Efter det modern för alltid slutit sina ögon aro de små öfvergifna och lira
frysande och hungrande omkring tills de uttröttade sjunka ned och insomna. l drömmen tippenlgatal" Slg for
de små en angel, som Visar dem en ledtråd att fölia, för att snart få. träffa sin kara mamma. l4 ollande led?-
tråden ila de framåt, slutligen finna de målet, det ar paradisets port. Med hvarandras-hlalp Unga; de P4
poåtklockan och Petrus öppnar och förer dem inför madonnan, Och har återfinna de till sin stora gladge sin
sa nade mor.

7, En resa längs Englands sydkusl.

Vacker natur bild.

 

lV. afdelningen. Musik.

 

I" Konstfilm!

Konstfilmäl s annan-le! sensationellt:
Löjtnant Rose ir. slagskeppet Dreadnoughts

eller

Piraterna från Fingalsgrottan.

M dktigt gripande bildverk.

Löjtnant Rose bevistar i sällskap med några af sina kamrater en baltillställning ombord å, en af engelska fiottans
uDreadnougthsu och förälskar sig därvid i den sköna amerikanska millionarsdottern Saide Lee och friar till henne,
-dock utan att erhålla något afgörande svar.

Fästen slutar emellertid och fröken Lee lämnar i sin faders sällskap örlogsmennen, men då. de efter landstig-
ningen köra hem öfverrumplas deras vagn på den ödsliga vägen af ett i försåt liggande röfvarband, hvilket bortför den
unga damen som gisslan, för att därigenom afprässa fadern-millionären en stor lösesurnma. I

I Från flottstationen har man emellertid med strålkastarens hjälp råkat upptäcka illdådet och då, löjtnant Rose erfar
sin älskades bortröfvande skyndar han med en båtbesättningyhenne till hjälp, men misslyckas, blifver själf fången och
föres bunden till samma grotta, hvar-i fröken Lee bevakas.

Lösesumman för henne erlägges emellertid och hon frigifves, men utsättes för skamlös närgångenhet af en af
piraterna. Denne fälles dock med ett välriktadt skott af löjtnant Bose, som lyckas befria sina fängsladeiarmar, och
under förvirringen undkornmer den unga damen. i
Hennes riddare öfvermannas emellertid åter och inspärras på en-sjunkfärdig farkost, men genomikamraternas
raskhet och Ino-d räddas han i sista ögonblicket, i det strålkastaren annu en gång brakt illdàdet i ljuset.

Röfvarne fly, ständigt belyst-a, af den oundvikliga ljuskäglan, och de och deras farkost tillintetgöresrslutligen:af
valriktade granatskott från pansarkolossens artilleri. ,
Bildens sluttablå framställer Sadie Lee, hennes fader och den modiga räddaren i lycklig förening.

  

 

 

 
  

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik,

088.! Detta program kommer att bli af särskildt stort intresse. 083.!

Obs..I Söndagar kl. 2 och 3,30 e. rn, Billfghetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och hålgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.

v PROGRAM 5 öRE. q 51-1

 

 

 

 

I
:i

 

 

Västervik 1910. C. O. Ekblad å Comp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nefm den

.ägde

.PD PG

i.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain