#2418: Biograf Continental

i

Köp biljetter i god t

 

 

 

Edellinen!

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

. Nytt program hvarje onsdag-

 

 

tilltrdde för endast 10 öre.

 

àew-PRooRAnan--v---=----Ms

Musik.

att utnyttjas.

  

l. afdclningen.

1- Hur elektriciteten kommer

Konntskt.

2- Gamla .Roms ruiner.

Intressant och vacker naturblld.

 

ll. afdelningen. Musik.

 

 

Kon stfi lm! Konstiilln!

Andra serien:

h Ur. Mose hf.

Mose mission eller 40 år i Midianiternas land.
En spännande och utomordentligt väl iscensatt konstltlm.

l. Moscs, som blifvit adopterad af Fat-nos dotter, har vuxit upp bland egyptierna, men kan
dock ej glömma att han är at liebreiskt ursprung. Med ständigt växande smarta ser han hur de
olyckliga hebreerna sucka under slafoket. i -

2. Uppsyningsmannen öfver ett par hebrciska slafvar, som icke kunna utföra det hårda arbete
som de äro satta till, misshandlar dem därför.1 Moses får se det och i sin rättmätiga vrede dödar
han uppsyningsmannen. - .

3. Ett par dagar därefter, då Moses vill skilja två trälbröder, säger den ena till honom: "V1ll
du döda mig också7 liksom du gjorde med egyptiern PM Moses blir förskräckt då han hör sin hand-
ling så högt uttalas och beslutar att fly ur landet.

4. Han beger sig till en hebreisk arbetare och får af denne köpa sig en förklädnad. I

5.- Moses, som fruktar för att vara förfölid, men ser att så icke ar, vägar nu att unna s1g en
kort hvila. U r

6. Moses har nätt Midian och. rustar vid en källa. Sju flickor, döttrar till en préist i Midian,
komma till densamma för att hämta vatten, dä de blifva för-fördelade ai nägra färdmän. Moses ser
det och jagar fridstörarna bort. i

7. Flickorna omtala för
vandrare.

sin fader hvad som händt och att de blefvo hulpna af en hebreisk

I 8. lethro, liickornas fader, uppsöker Moses vid brunnen och bjuder honom hcm till  såsom
sm gäst.
9. Moses tager blethros dotter Zipporah till maka.
10. Moses beslutar att fara till Egypten för att föra hebreerna ur fångenskapen.
ll. Moses far till. Egypten. På vägen dit möter han Aron. q i I i .v
12. Moses och Aron framträda för Fal-ao och fordra att barn af israel skola fr1g1fvas. Men

den Egyptiska). konungen nekar att villfara deras begäran. Moses och Aron hota med att utan

Faraos tillstånd föra israeliterna ur Egypten.

deje serienV anländer inom den närmaste tiden och visar fortsättningen i gripande och prakt-
fulla scener. Föreliggande serier ha vunnit vetenskapsmännens, historietorskares och pressens
odelade och välförtjänta beröm. I

III-l . " 

lll. afdelningen. Musik.

4- Cyklister i belgiska armén.

Bilder fran deras utbildning nte och hemma.

Velocipeden har som bekant upptagits i den moderna krigföringcn som förmedlare af rapporter, snabb
patrulleringstjänst och mera dylikt. Inom så godt som alla länders arméer uppöfvas också i Vara dagar en
särskild velocipedafdelning, som genom mångsidig träning utvecklas till duglighet och nytta för hela bären.
l belgiska armen har man drifvit träningen särdeles långt och vi se huru cyklisterna med cyklarne på ryg-
gen få taga sig fram på den mest svärbeskaffade terräng, utför stock och sten, genom moras o. s. v. Natur-
ligt blir det åtskilliga kullerbyttor, men de tagas med godt humör. Hemma på kaserngården utföras till sist
vacker "liguråkning" af något hundratal cyklister,

Det hela är särdeles intressant

5- Max blir soldat lär sin 1 kärlek skull.

I Komisk bild af Max Linder.
Den förälskade Max håller på att göra sin kur

 

för kaptenens dotter, då. denne oförväntadt återvän-
der. l)ft han icke vet hur lrtn. skall reda sig ur denna tråkiga situation, tar den unge .mannen på sig ordo-
nansens uniform och. börjar att arbeta. Kaptenenv skickar honom till kasernen där den unge rekryten gör
tusen dumheter, retur sim öiveronlnttde och blir sa inburad. Trött pjt militärlifvet tar Max af sig uniformen
och uppenbar-ur  civil u allt blir förklarade Kaptenen ursäktar honom och det hela slutar med glädje
och försoning.

6- Emgadine med omgifningar.

En härlig natetrbtld.

 

lV. afdelningen. Musik.

M i i I t

l. nia :Tren-
Komedi af Michel Carré. .
Skådespelare: Herr Henry Bom vid (ldion-Teatern, Herr Morgon vid Gymnasi-Teatern, Fru Lukas vid (idioti-Teatern.

En liten förtjusande historia af Michel (Jarre. Men kan nästan tycka sig förflyttacl Itill Vateaus eller Lariorets drömland-
skap .med dess pudrado markiser och bedårande markisinnor. Den förtjusande idyll, som har sin upprinnelse i hertigen-målarens
Malvolsys atelier7 där denne blir förtjust i den vackra modell, hvars drag han i miniatyr fäst på duken, grundas snart genom en

" rivals uppträdande. Och en jdnell blir den nödvändiga följden. Men duellen har knappt hunnit börja förrän den vackra älskarmnan
anländer i sin bär-stol och kastar sig i sin väns armar ooh en lätt skrårna blir den obehagliga följden at detta lilla. afbrott i de
älskandes kärlekssaga.

.pl-...-

Konstlilm! Konstfillu!

7.

 

v

 

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

008.! Detta program hlifver enastående sevärdt. 088.!
Obs..7 Söndagar kl. 2 och 3,30 e. rn. Billighetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och hälydayar äro blliettpriserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: l:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lata ., 25 ,, 2:elra ,, 15 ,,

I x Till billighetsmatlnén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
f Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.
U-u 7 PROGRAM 5 ÖRE- f 

Västervik 1910.  o. Ekblad å camp.

 

 

 

 

 
  

 

 

" " I i f "I " "H N .f . " - . I, l da ar Inl. 2 3 f30 6 730 o. 9 e. m.
färgstallnlngal .. Hoardagan IJ, t o. 8, 20 e.  Son o ae y g u q, ,o , , , 
i i" Måndagar, Tisdagar och Fredagar let. 7 e. m: aga barn och skolungdom

i:

 

 

 

 

 

I muslim den

--- nn eefi

s

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain