#2417: Biograf Continental

i  111 [mm

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

  
  
  
 
 
  
  
   
  
 
  

 

Nytt program hvarje onsdag-

jngaf. Hvardayar kl, 7 0. 8,30 e. m. Sön- o. helgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 0. .9 e. m.
" Måndagar, .Tisdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn och skolnngdom
tillträde för endast 10 öfre.

 

 

 

 

I. afdelningeii. Musik.

1- tyssnare vid vännen.

cl .M yeket ko miskt.

21 Biörnmodcr med sin unge.

Intressant. .

3- En färd på den mångbesjuiigna Ctmosjon i Italia.

Vacker natur-bild.

 

II. afdelningen. Musik.

4. du (Marockanens fånge).

Storslagen, dramatisk bildserie i många ajdelningar. I
1. Öfverfallet. 2. Raghi. 3. F ånge. 4. l harem. Man. söker röfvarne. 6. Muley Hafids rättvisa.

Händelsen utspelas i Marocko. Hustrun till en ung kolonist råkar i mannens-frånvaro i ett bakhall
och blir tillfångatagen. Röfvarne föra henne till Raghi, som låter inspärra henne 1 sitt har-hem.. Den .pinga
europeiskan sätter sig emellertid till häftigt motvårn mot Raghi, och denne, Som blir utom sig laf vrede-orveii
det envisa motståndet, svar att kufva den trotsiga varelsen. Under tiden har. eniellertid-kolonisten ateiyminkt
hem och upptackt kvinnorofvet. Utan en minuts betanketid kastar han sig i sadeln och gei. sig ut pa ga t
efter röfvarne. .l närheten af en brunn finner han tvänne arabkvinnor inbegripna 1 ett samtal .opch får genom
dem snart hela sanningen klar för sig. Han lyckas muta dem. att smuggla in ett bref till den iangna,1 hvarpa
han leiar några kabyler i sin sold och skyndar vidare till sin hustriis befrielse. Raghi har emelleitid fän-
bittrad öfver sin nya slafvinnas trotts befallt några slafvar att piska henne,- då 1 detsamma den unge ko o-
nisten med hialp af sina kabyler tränger in i hans bostad, tar honom. siali till fånga och. befriar Isinnliiistruà,
som jublande kastar sig i hans armar. .Raghi, rasande som en vansinnig, måste nu med harm i lir-.ritat se
sitt offer glida sig ur händerna och föras i triumf fängslad bort af sina besegrare.

Mycket spännande.

5- En. energisk kvinna.

Mycket komisk.

Frun i huset, som år en ovanligt energisk dam, får i ett anonymt bref underrättelse om att hennes
man år henne otrogen. Hon svar att hamnas och i flygande flang ger hon sig ut att söka reda på den
brottslige.

Efter en något lietsig promenad, under det hon då och då känner sig föranlåten att dela ut några
örfilar, tror hon sig andtligen få syn på sin man i sällskap med en elegant dam. Paret suger upp i en droska
och frun skyndar genst att taga en annan. Men det går för långsamt för den hetlefrade frun - hon satter
ll sig sjalf på kuskbocken och tar hand om tömmarne, hopp, hopp, Pålle! Hon hinner snart upp vagnen och

 

 

rusar på den hvita kostymen. Oh! Fasa, hon har tagit fel, det år ei hennes man. Men handelsevis kommer
han gående gatan. fram, och döm om hans häpnad då han får se sin hustru inbegripen 1 ett slagsmål med
en M neger.

III. afdelningen. Musik.

 

6- De frog-nas land..

På denna-film hafva vi först en bild, lika fängslande som verklighetstrogen, af "Pays de F ois". .Det
som annu finnes kvar af det gamla slottet, som en gång spelade en så betydande roll i albigenserkriget,
synes-på skärpan i hela sitt majestat. Filmen slutar med en promenad utmed Ariegs stränder saint i den
kringliggande maiden, hvarest vi bli vittne till många pittoreska scener.

 

Konstlilm ! Naturkolorerad! Konstlilm !

7: SEGRARENS NYCK.

Stor-slagen, dramatisk framställning.

Skådespelare: Herr G. Moreau, Cesar; Fru D. Renot, Tagra; Fröken Rianza, Danserskan.

Vid den härliga Nilens strand på dess palmklådda sluttningar hålla Tsit och Cleo under sin
moders uppsikt på att hämta vatten, då Cesar, den hatade segraren, Ibernårker Tsit, som han finner
skön och till hvilken han fattas af ett häftigt begär. I kraft af sin makt befaller han den unga
clanserskan att på aftonen infinna sig i hans palats. Af fruktan för hamnd vågar icke Tsit under-
låta att efterkomma befallriingen. Men hennes trolofvade, Sépés, lofvar utom sig af vrede att taga
hämnd på tyrannen och sätter eld på hans palats, sedan han först befriat hans byte. Och snart
ligger Cesars stolta boning i aska.

Kinematografi i färger af Pathé Freres.
" -
IV. afdeliiiiigen. Musik.

 
   
  
 
 
  
 
 

1.330 -ueäuoses .ing ieuiuieaäoad eisis rggr)
OBS! Sista programmet för sasomgen. 088.!

 

 

Konstfilm! Något för våra damer! Konstfilm!

8- Dammodema under de sista 50 åren.

Under benägen medverkan af den världsberömda modetfldningen "LawMode Iillnstwie."
Högst intressant bildserie i praktfullt kolar-enade färger.

1. 1859. l deligensens tid. (Fröken Mily Meyer, Herr Troville. 2. 1859. (Fröken Jeanne Gauthier.
 1861). Dufvorna moderna. (Fröken Derville från teater de Parc). 4. 1860. Stadssoldater och landi-
jågare. (Fröken Mariette från teater des Nouveautes. Hr Frere från teater de lyOdéen). 1860. (Fröken
Gerlor). 6. y1861. Man gör sig fardig att gå på bal. (Fröken Monna Gondre från teater de Vaudeville).
7. 1869. De modarna handskarna. (Fröken Derville från teater du Parc). 8. 1872. Aterkomsten från bad-
orten. (Fröknarna Moniia Gondre från teater de Vaudeville, Carmen., Balestra ochde Cerlor). 9. 1873. De
moderna blommorna. (Fröken DevilleV från teater du Parc). 10. 1875. (Fröken Tersanne från teater du
Shara Bernhardt, Herr Frére från teater de llOdeon). 11. 1885. (Fröken Tersanne). 12. 1888. Paketer
från modeaffårerna. (Fröken Derville från teater du Parc). 13. 1892. Moderna smycken. ggii(Frölren Tersan-
ne från teater du Shara Bernhardt och fröken de Gerlor. 14. 1899 15. 1892. 16. 1905. 17. 1909. 18.
Illustration till moderna 1859-1909. i

Enastående intressant bild. Bör ses af alla damer.
Uw- W
Elegant lokal med centraluppvärmninqg. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

OBS-.l Detta kommer att blifva ett mycket intressant program. OBSJ
Obs..7 Söndagar kl. 2 och 3,30 e. rn, Billighetsmatiné.

Efterav kl. 7,90 på sön- och hdlgdagar dfro biliettpriserna lika för barn som för äldre.

 

 

 

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: l:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,

Till billighetsmatinéll 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
Öppet för hiljettköp hvarje (lag en timma före hvarje föreställning.
ll

.X -vijPROGRAM 5 ÖT"-
u==

Torsdag lika många föreställningar som söndagar.
.1"330 "ualinSgS .ng lawlllmlimd 21813 TSQU

 

 

 

 

 

 

 

 

väsiervfk 1910. c.. o. Behzad a camp.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain