#2416: Biograf Continental

x,
I

etter i god ti

ilj

Köp b

 

 

kmw-äl

iaivleiiii im

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

F Öres rio-"11121112 gaf .-

   

Ny tt program hvarje onsdag-
Hvardagar kl, 7 o. 8,30 e. m. Sön- 0, helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 0. 9 e. m.
Måndagar, Tisdagar och ltlfedagafr lol. 7 e. m. äga barn och skolufngdom
tillträde förI endast 10 öre.

 

 

 

ie- f

Västerviiiäof bf

 

f-rA-w- PROGRAMMng

. --...v-.s...nm

I. :utdelningen Musik.

1- När Jonathan skulle ha upp sin nya taklampa.

Mycket komiskt.

Under det herrskäpet Petterkvist med Xodeladt intresse betraktar uppsättningen af den nya. taklampan och arbetären är
sysselsatt med att borra ett hål i taket för kroken7 häller herr Bildt i öfre våningen pä att taga sig ett bad just ofvänför det ställe
där den nya. lampan skall sitta. Plötsligt utstöter herr Bildt ett fasans skri - borren som gått genom taket tränger rakt in ihans
frodigä lekamen. Emellertid. drar orbetären där i undre våningen äter ni: sitt liorr i  null familjen PPetterkvist fär-nu. en lika oväntad.
som afkylande bastant dusch , . . . -

2- I Södra Tunis.

Högst inttressrmuf1 bildserie.

Ni få här först se oas-en Gabes dädelpalmerfsom utbreda. sina breda blad likt parasoller öfver trädgåawlurna, hvilka. under
skydd häraf kunna. frambringa uppfriskande ooh härliga frukter, såsom viiidrufvor7 aprikoser, fikon1 granatäpplen ooh. välsmakande "
grönsaker. Därefter komma de farligäigfmötenä medåde giftiga. oobraormarna ooh åsynen af do fördärfbringände gräshoppuorna.
Vidare få vi se en vattenkvm-n af underlig konstruktion och till slut torget i ltläbeul7 där köpmännen drifer framför sig sina äsnor
som ejjäro större än hundar, sina. tröga men ståtliga kämeler, hvilka. äro lastade med allehanda orientaliska frukter.

 

 

zwfwzwzwzwfszwzwzw) r is, i A4, 050151444) 4A ) ÄAWIÅAÅ) f 1- 4) ÅAAAÄA ) 4) än VAA!! 4
(Sw-www; av: (vf-101010100; aaaggobab w; ab tabbàoåzgaöxà:oss

3- 7aula Wiel-s med sina stressen-ade djur

I .Fullkomligt enastående. i Absolut det mestV storslagna dressyrnummer som någonsin förekommit.
Paula Peters uppträder f. n. på Alhambra i London och droger afton efter afton fulla hus.  Det kinemoto-
grafiska återgifvandet utfördt af .Pathsv Freres och synnerligen storslaget.

 

 

 

   

 

kPWf 4 4 44,144VD244X I4AVI f ) 4) 4) V WWWÅAÅA 114,54, V Af riv) 44114,) A 4 )
w Mt w :osvwmvswwsublmcaaola a to; wanna wwewwo www:
Ä Il. utdelningen. Musik.
Konstililm! Konstlilln !

4- NELL HARGRAVE.

ll
Postmastareos ...natten
Cowboy-drama från Tomas.

Nell Harg-rave, hjältinnan Ii detta drama, är dotter till postmästaren vid Dobsons Groser i Texas
Trettio mil från närmaste iärnVäg äro kolonisterna få, och med långt äfständ mellan dem. Hoi-grä-
ves hus är medelpunkten i det omgifvande territorict. Amerikanska regeringen har där inrättat
ett postkontor, och expresskompzmiet Great Western här antagit Hargrävc till föreståndare. Post-
vagnen. ankommer hvarie förmiddag och zliiämnar post och gods samt ombyter hästar. Den dag
detta drama utspelas .här postföraren öfverlämnat en förseglad låda, innehållande en större-summa
i guld, till allöning fit South lVestei-n Mining Cozs arbetare. Det har blifvit kändt att penningarnzi
skolu :inkomma denna dag till Hargrave och i detsamma postförären. öfverlämnat posten och fort-
sätt sin rosa, vänder en bakom en dunge dold ryttare sin häst och gälopperä bort i motsatt rikt-
ning för att val-sko sina. medhjälpare att ögonblicket är inne. De kasta sig .ögonblickligen i sad-
larna och i galopp följande änförären till poststationen, där de tvinga Härgrave att utlämna lådan.

Neil, som för några ögonblick sedan gått att. hämta vatten, ser då. hon passerar fönstret hvad
som tilldräger sig. Utan ett ögonblicks betänkande kastar hon sig upp i sadeln. på en af bänditer-
nas hästar, tager de andra. två i tyglarna och spränga åstad till närmaste farm och. berättar hän4
delsen för cow-boys, hvilka genast äro redo att hiälpä henne inf-ånga banditerna. Med Noll ispet-
sen skynda de först till Nells hem för att befria- fadern och därefter på lakt efter tjufvarna, finna
de snart deras spår. De upphinnas och en häftig strid uppstår. De jagas genom skogen ut i det
fria, de Visas vara svåra att öfvermanna, men i ett obevakadt ögonblick har Nell. lyckats smyga
sig bakom anförären, som hon öfverrumplar och tvingar att gifvä sig. Nell firas för sin djärfhet
och sitt mod, som därigenom räddat den stora summan åt South Mining Czo. I

 

 

III. afdelningen. Musik.

45..  . Enastående Icmmskt.

Paris orn yhet! Parisernyhet!

I Trapetsen.

Enastående intressant abi Id.

N "Vi få här se de berömda akrobaternä Fäcori, som bestå af en man och två kvinnor, under det de
utföra förvånansvärdo konststycken, som utföras med underbar smidighet, skicklighet och säkerhet.

IV. afdelningen. Musik.

7" Stockholms parker och vallenkonster.

.En härligfnatufr-bild.

8- Kärlekspanlen. -

Storslagenldramaftisk:bildserie i många avdelningar. Praktjutlt kolorerad.
Mercedes älskar Pietro. Hon ger honom som kärlekspent en medaljong, hvilken hon hänger om hans hals. Men Mercedes
eftersträfvas 1af en rik plantägeägare, hvilken hennesf-"glfuder gynnar. Denne Pietros rival upptäcker de två, unga. människornas
kärleksförhållande och fattas af en häftig svartsjuka. G-ömd bakom en buske vaktar han pä den unge mannen och hugger till.

Lyckligtvis räddar meflaljongen -- kärlekspänten - Pie-tros lif och Mercedes foder erfar sin förre gunstlings brott, samtycker han
till de två älskandos förening. Sådant är innehållet i detta drama, hvars enkla. handling tilldräger  i ett underbart vackert sceneri.

 

Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri.

088.! Hela detta program består af finfina särskildt utvalda nummer. 088.!
Obs] Söndagar  2 och 3,30 e. m, yBillighetsmatiné.

1Efter kl. I7,30 på söfn- och. hålgdagar äro hiljettpriserfna, lika för barn som för äldre.

Förstklassig musik.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 231m plats 25 öre.
Barn under 12 år: 1:st.l 25 ,, "Bull-a 15
Till, hillighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

99 9, 3! V,

Öppet för biljett-köp hvarje (lag en tinlnla.I före hvarje föreställning.

 

 

 

 

-q

v PROGRAM-5 öRE.. C-q

 

 

 

l

AOTIEEHIä Fåifvcwöiiå

t

 

 

i
l
i

i
l
:I
I
:i

 

 

i

 

pll 905 I Jeaqefiiq dgx :II-.-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain