#2415: Biograf Continental

Obs! Ändrad tid Söndagar-ne. Obs!

 

 

 

Västervik
(S. J. Enandersförra lokal.)

 

 

 

 

 

 

 

 
  

l". afdelningen. Musik.

1- Fornlidensskugga.

Gripande skildring.

Den unga fru Clara liuxen lefver lyckligt med sin
man, den rike och ansedde läkaren, intill den dag då
hon får ett bref från. sin tidigare förlofvade, hvari han
på ett bestämdt uttryck ber om ett sammanträifande;
den unga frun bränner strax den oförskamdes bref, som
dock fyller henne med oro och angslan. Hon kanner
Carl Branners karaktär och. vet att hon kan vänta sig
allt af honom. Den unga fruns oro ar fullt berättigad,
Carl Branner är icke den man som låter sig förnarma.
Då. han har Vantat förgafves på fru Fuxen en tid, san-
der han ett telegram som kallar doktor Fuxen till en
Villa i ett afsides liggande kvarter, och så. snart han
sett honom lamna sitt hem låter han anmäla sig för
den förskräckta frun. Han slår sig-ogeneradt nedi
doktorns arbetsrum och gifver sig till att tilltala den
unga frun i en hånlig och öfverlägsen ton. Då den
stackars frun hämtat sig från sin förskräckelse befaller
hon honom att lamna hennes Våning. Till svar drager
han upp en packe bref, som hon en gång skrifvit till
honom och sager: "Kyss mig, eller Visar jag din man alla
dessa bref." Då han lofvar att atlagsna sig om hon
uppfyller hans begaran, kysser hon honom på kinden,
som hon med knifven på strupen skulle ha velat kysst
en orm. Han springer upp och vill gripa henne isina
armar. Då höres hennes mans automobil stanna utan-
för. För inget pris vill hon träffas ensam med denna
människa. "Ga" skriker tion, "eller tömmer jag den-
na flaska." Men han ler hånfullt. Hon dricker ut in-
nehållet och sjunker ned, just som hennes man kom-
mer in. Under tiden har slyngeln gömt sig bakom en
möbel. Doktorn kan inte tro annat än att hans hustru
har lockat honom bort med det falska telegrammet
och herrhandskarna pa divanen öfverbevisa ju honom.
Men innan han hunnit uttrycka sin vrede stöter hans
blick på giftliaskan och han anar strax situationen.
Hastigt anskaffas motgitt - men för sent. Medan
skurken obemarkt listar sig ut, sjunker frun samman i
sin mans armar. De bristande ögonen och de bleka
läpparna säga: Kjag ar oskyldig.u

2- En duktig! harnskölerska.

K omisk.

 

II afdelningen. Musik.

 

3- Genom Italienska Alperna på en
timmerflntte.

Verkliglietsbild utan motstycke.

 

Barn under 12 år: bstn

 

 

 

vasiennk 191 o. c. o Ekblad å camp?4

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats

Till billighetslnatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före hvarje föreställning.

 ROGRAM 5 öR   v

 

 

Nytt program hvarje onsdag-
FÖ-Ivstàylnlzngal-l. Hvar-dagar lnl. 7 o. 8,30 e. m. Sön- 0. helgdagar kl. 2, 3,30, 6,7,30 0. 9 e. m.
L lMåndadlar, Tisdagar och Fredagar kl. 7
tillträde för endast 10 öre.

e. m.  barn och simlungdm-n

 

4- En nomadstam i sotlra
Algeriet.

Kolorerad vacker bild.

 

Ill. utdelningen. Musik.

5" E II h. "l g
n lten ja te.
Stol-slagen, dramatisk bildserie.

Fiskaren Peter Svane  en lycklig man. Han har
en lVacker hustru och tva söner, af hvilka den äldste,
den raske Sören, ar hans ögonsten. Men en iiskares
lif ar inte att sitta hemma. Hurudant an Vädret är,
måste han ut på det haf, som lifnärer honom och hans
familj. Så också i dag, trots stormen. Då de andra
fiskar-ena på aftonen Vanda hem, saknar man Peters
båt, ja, hafvet gifver och tager, och det ar en outförbar
gärning att åter Vilja begifva sig ut för att rädda ho-
nom. Men vågar ingen annan, så Vil] Sören finna sin
fader. Då de andra ha gått smyger han sig ned till
stranden, lossar en båt och åstad går det genom skum
och Vreda böljor. Långt för ut från båten får han syn
på en kantrad farkost, vid hvars köl en människa klam-
rar sig fast, i hvilken Sören igenkande sin fader. Ge-
nom en. djarf manövrering lyckas det honom att kom-
ma upp vid sidan af båten och barga den nödstallde.
Stolt Vänder han tillbaka till tisklaget, där de andra
mottaga den raske gossen med rungande hurrarop och
föra i triumf fader och son hem tilll hustrun. Och då
strandfogden efter en liten stund infinner sig i det
lyckliga hemmet för att omtala, att Sören ar föreslagen
att erhålla raddningsmedalj, då känner Peter Svane att
han ar den lyckligaste man som finnes.

 

IV. utdelningen. Musik.

6- lpaii Jaeläå upptåg.

Urkomiskt.

7- Dvärgcirkus. g

Ett brilljant cirkusuummer i elegant kolorerade
bilder.

Vi få först se en dvarg-jockey uppträda på en lille-
putthast och därefter ridt i den högre stilen af fröken
Dora, en öfverdådig amazonrytterska från Gullivers
sagor. Föreställningen afslutas med uppträdande af
sex hästar, dresserade i frihet.

Elegant lokal med centraluppvårmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

088.! Alla måste se detta utsökta program. 053.!
Obs] Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m, Billighetsmatiné.

Efter kl. 7,30 på sön- och hälgclagar äro Ibiljettpriserna, lill-a för barn som för äldre.

 

25 öre.

9,  ,,  ,,  j,

 

 

-u

 
  

än

 

 

.d

d-llä

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain