#2414: Biograf Continental

Köp biljetter i god tid.

 

  

 

 

 

Västervik "
(S. J. Enanders förra lokal.)

Nytt program hvarje onsdag- ,
Eyresfàyln jngn 1-9. Hfatafrtlayar kl., 0. 8,30 rn. Sön- 0. .helgdagar-I kl. 2, 3,30, .6,730 o. 9 e. m.
Måndagar, Tisdagar ochY Fredagar Itt. G e. m. aga bafrm och. slrolungdom
tillträde för endast 10 öre.

 

 

 

I. atdelningen. Musik.

1- Slaklardrängens röjvareroman.

Komisltt.

2- Tvåa de Norska Iiordame.

Vl-lctrafö"rande vackra scener-ter.

ll. afflelningen. Musik.

u

läiälwv) 25)W)5)5)5)5)VIXIXJ;

kkwwwwwqqqgwwqäwåwwwäwwääéääåwwxxåääägwäa
3 I I q -
" Konstnärens lilla väninna eller
D fl! I lll
611 Ord. Pa 088.

Vacker dramatisk MM.

 

Vi se först en konstnilr, somdöden beröfvadt maka och barn. och som nu iir otröstlig iglfver förlusten.
Sd föras vi till ett hem, dar en liten rar tlicka bor, Hennes moder iir död och hennes far är också förlorad.
för henne, sedan han gift sig med en kvinna, som är elak mot barnet. Allt hvad den lilla. liickan gör är
galet, i intet. hänseende kan hon tillfredsställa sin elaka styfmor. Till slut, då den lilla flickan icke mer kan
hålla ut hemma, springer hon sin. vi-ig. Hon har last i sin bilderbok, att alla Vägar bara till Rom och har
nu beslutit att allenn och utan hjiilp taga sig fram tillv denna stad. På vägen blir hon-händelsevis upptäckt
:if den. ofvnnniimnde konstnären. lillan tager sig an henne och upptaget henne som sitt eget barn. l hans
sällskap kommer hon verkligen till Rom, som hon önskat.

 

vfwazttttnkittvlsnetk w;l,sne,w;l;l,=twy"zl;l:gzttevtv2wgw2v2vgågzgwenetwwtwtvtnkte

 

lll. utdelningen. Musik.

4- ikrobaler på lina.

Nytt! Oryfinellt! Intressant!

Bilden Visar akrobatiska konststycken. på lina, som äro verkliga rekord af djilrfhet och skicklighet
och som Verkligen utgöra ett remarkabelt nummer.

 g"gillliiit-Ily plil:line-greati 

.Mycket komiskt.

Hei-rskapet .lulot hafva just i sin tjanst mottagit två tjänare direkt från landet och njuta sitt dolce
far niente under det den nya jungfrun och den nya betjänten gå till sina sysselsättningen Båda kasta sig
med ifver och gumman öfver sitt arbete. Se bara hur de tvätta tatlorna; och klockan, se hur de slänga ut
hela vattenbaljor på Väggen och taket etc. etc.

Och de ha så, samvetsgrant fullgjort sin städning och rengöring, att nar herrskapet kommer för att
inspektera, så linna de linneforrådet i trasor, tailorna utan målning och parkettgolfvet,upprifvet. . tablå!

Hvem kan undra på att de samvetsgranna tjänar-na hastigt och lustigt bli kastade på porten.

   

lV. afdelningen. Musik.

6- En färd på den mångbesiungnakelm.

Enastående vackra naturseenerter.

 

 
   

Konlsllilm!

7- Den

Konstfilln!

förbjudna frukten.

Praktfullt kolprerad.
Sagospel- af Gaston Welle.

 

lohanoch hans hustru .johanna hålla på med hardt jorcllnuksarbete. Harunder tadla de ofta

var stammoder Eva för att hon åt af applet. Plötsligt stiger en ondjandezupp urgjorden och er-
bjuder dem rikedomar och ara i stallet för deras nuvarande armod. Man förstår attIanbudet
emottages med:stormande förtjusning. De få ett priiktigt palats, där talrika tjänare lyda deras
minsta vink. johan och johanna njuta af sinlycka;L Ett enda moln förmörkar; den blåa himmelen.
"Tag och ätt af allt", hade anden sagt, "men rör icke detta". Inneslutet i en stor behållare, retar

detta ofantligt ll hustruns nyfikenhet och stör hennes lugn. Nå, lyft pa locket, ingen får ju veta
Innehållet i det förbjudna kilrlet förbytes till en
Vårt

 

hemligheten. johanna kan icke stå emot längre.
enorm groda, som jagar ut Johan. och johanna och återför dem till deras fordria fattigdom.
bondfolk vakna, dewhadc insomnat i den tryckande värmen.

   

 

...J-Wng
Elegant lokal med centraluppvärmning. Modernaste maskineri. Förstklassig musik.

088.! Ett vackert och intressant program. 088.! ,
ll 0st söndagar kl. 2 Och 3,30 e. m, Biiijghetsmanné.

Efter kl. 7,80 på sön- och hälgdagar äro btljettprtserna lika för barn som förI äldre.

k
BILJETTPRISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre. X.

Barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:11ra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje (lag en timma före hvarje föreställning.

pf-Eäb-vivmiofimm 5 WiFi-J f-UE
. Pål-...ju

vasa-mik 19175" c. oTEkwnH-com i

 

 

 

 

 

 

 

El--AU-:éåuuU-å- i

 

 

 

nog i Jenemq den

 

 

i

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1910
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain